Πρόταση ψηφίσματος - B8-0214/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0214/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0213/2014

Διαδικασία : 2014/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0214/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0214/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0214/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2922(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προγενέστερα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, και ιδίως το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν[1],

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2014 για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Σουδάν,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση επικρατούσας κατάστασης του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) της 23ης Οκτωβρίου 2014 – Έκθεση αριθ. 59 σχετικά με την κρίση στο Νότιο Σουδάν,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση επικρατούσας κατάστασης του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) της 15ης Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το από 4 Ιανουαρίου 2014 ανακοινωθέν τύπου του Προεδρεύοντος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Δρος Nkosazana Dlamini-Zuma εξ ονόματος της Αφρικανικής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν είναι το πιο εύθραυστο κράτος στον κόσμο και μία από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως (παρά το δυνητικό του πλούτο από το πετρέλαιο), με το 50% του πληθυσμού του να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με τον υψηλότερο δείκτη μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο, με έναν από τους υψηλότερους δείκτες παιδικής θνησιμότητας, με τον αναλφαβητισμό να κυμαίνεται στο 75%, και με το ένα τρίτον μόνο του πληθυσμού του να έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ανασφάλεια απειλεί πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου τον Δεκέμβριο του 2013, πάνω από 1,7 εκατομμύριο άνθρωποι έχει εγκαταλείψει τις εστίες τους, μεταξύ των οποίων και 450.000 που αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει σήμερα την πιο ανησυχητική κρίση επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως, η οποία επηρεάζει έως και 7 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 3,9 εκατομμύρια υφίστανται σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, κατάσταση η οποία θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε λιμό το 2015·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει το Νότιο Σουδάν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επιπέδου, ήτοι το χειρότερο επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα κατέχει τη δεύτερη θέση στον Τελικό Δείκτη Παγκόσμιας Τρωτότητας και Αξιολόγησης Κρίσης της ECHO, μετά την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των παιδιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια χώρα της οποίας ο μισός περίπου πληθυσμός είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, τα παιδιά αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα και συχνό στόχο ως δυνητικό στρατιωτικό δυναμικό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πρωταρχικές ανθρωπιστικές ανάγκες περιλαμβάνονται τα τρόφιμα, το καθαρό νερό, η υγειονομική περίθαλψη, η αποχέτευση, η στέγη και η προστασία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι στο Νότιο Σουδάν έχουν λάβει ανθρωπιστική βοήθεια από τότε που ξεκίνησε η κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ – τα κράτη μέλη της και η Επιτροπή – έχει παράσχει μέχρι στιγμής βοήθεια που το ύψος της ανέρχεται σε πάνω από 245 εκατομμύρια ευρώ το 2014·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται σε εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, όπου οι εχθροπραξίες και οι επιθέσεις κατά του προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αρνήσεις πρόσβασης από τις αρχές περιορίζουν σοβαρά την πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες αναμένεται να ενταθούν κατά την επερχόμενη ξηρά περίοδο, αναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

1.      καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις για το Νότιο Σουδάν και την περιοχή και να κινητοποιήσει πόρους προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν·

2.      καταδικάζει έντονα την επανάληψη των εχθροπραξιών στο Νότιο Σουδάν, οι οποίες αποδίδονται στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Αντικαθεστωτικό κίνημα του Σουδάν (SPLM-IO)·

3.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος και η εθνοτική βία έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, καθώς και συνέπειες σε επίπεδο ασφάλειας, σε μια χώρα που είναι ήδη εύθραυστη και ασταθής, και θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την εθνοτική διάσταση της σύρραξης· τονίζει ότι η επιδίωξη της εξουσίας διά της βίας ή της διαίρεσης σε εθνοτικές παρατάξεις αντίκειται προς το δημοκρατικό κράτος δικαίου·

4.      ζητεί και από τα δύο μέρη να εφαρμόσουν την ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη στην Αντίς Αμπέμπα τον Μάιο του 2014, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης που θα προετοιμάσει το νέο Σύνταγμα και θα οργανώσει δημοκρατικές εκλογές·

5.      χαιρετίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) να προωθήσουν τον χωρίς αποκλεισμούς διάλογο και τη διαμεσολάβηση· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να βοηθά την IGAD με οικονομικά και άλλα ουσιαστικά μέσα και να συμβάλλει με δικό της προσωπικό στον μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου της κατάπαυσης του πυρός·

6.      ζητεί μακρόπνοες λύσεις που θα βασίζονται σε διαδικασίες οικοδόμησης έθνους, όπως η δημιουργία ενός δημόσιου τομέα και μιας λειτουργικής διοίκησης και υποδομής, που, μαζί με το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός σύγχρονου κράτους·

7.      καλεί όλες τις γειτονικές με το Νότιο Σουδάν χώρες και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν στενά για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής και να εξεύρουν τρόπο για μια ειρηνική, βιώσιμη πολιτική επίλυση της σημερινής κρίσης· τονίζει ότι η συνεργασία με το Σουδάν, ειδικότερα, θα οδηγούσε σε βελτίωση των σχέσεων· θεωρεί ότι η διευθέτηση ζητημάτων, όπως αυτά που σχετίζονται με την κατανομή του χρέους και τα έσοδα από το πετρέλαιο, είναι ουσιώδης για την αποφυγή στρατιωτικών συγκρούσεων στο μέλλον·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νοτίου Σουδάν, στην Εθνική Νομοθετική Συνέλευση του Νοτίου Σουδάν, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.