Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0214/2014

Esitatud tekstid :

B8-0214/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0053

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014
5.11.2014
PE537.118v01-00
 
B8-0214/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP))


Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP))  
B8‑0214/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta, eriti 16. jaanuar 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(1),

–       võttes arvesse nõukogu 20. oktoober 2014. aasta järeldusi Sudaanis käimasolevate konfliktide kohta,

–       võttes arvesse OCHA (ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo) 23. oktoobri 2014. aasta aruannet nr 59 Lõuna-Sudaani kriisiolukorra kohta,

–       võttes arvesse OCHA (ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo) 15. juulil 2014. aasta aruannet olukorra kohta,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu nimel Aafrika Liidu komisjoni esimehe dr Nkosazana Dlamini-Zuma 4. jaanuaril 2014. aastal avaldatud pressiteadet,

–       võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Lõuna-Sudaani Vabariik on maailma kõige ebastabiilsem riik ja üks maailma kõige vaesemaid ja vähim arenenud riike (vaatamata oma naftarikkusele), kus 50% elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri, kus emade suremus on kõige suurem maailmas ja väikelaste suremus on üks kõrgemaid, kus kirjaoskamatuid on ligi 75% ja ainult ühel kolmandikul elanikkonnast on juurdepääs puhtale veele; arvestades, et igal aastal ähvardab toiduga kindlustamatus rohkem kui miljonit inimest;

B.     arvestades, et alates kodusõja puhkemisest 2013. aasta detsembris on kodudest põgenenud rohkem kui 1,7 miljonit inimest, sealhulgas 450 000 inimest on otsinud varjupaika naaberriikides;

C.     arvestades, et Lõuna-Sudaanis on praegu ülemaailmselt kõige teravam toiduga kindlustatuse kriis, mis puudutab kuni 7 miljonit inimest, kellest 3,9 miljonit kannatavad tõsiselt toiduga kindlustamatuse tõttu, selline olukord võib 2015. aastal kaasa tuua näljahäda;

D.     arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi, ning arvestades, et humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi ülemaailmses haavatavuse ja kriisihinnangu indeksis on see riik teisel kohal pärast Lõuna-Aafrika Vabariiki;

E.     arvestades, et eriti murettekitav on laste olukord; arvestades, et riigis, kus peaaegu pool elanikkonnast on alla 15-aastased, on lapsed kõige kaitsetum elanikkonnarühm ja neis nähakse tihti võimalikku militaarset elavjõudu;

F.     arvestades, et peamised humanitaarvajadused on toit, puhas vesi, tervishoid, sanitaartingimused, peavari ja kaitse;

G.     arvestades, et kriisi algusest saadik on Lõuna-Sudaanis humanitaarabi antud 2,4 miljonile inimesele; arvestades, et 2014. aastal on EL – liikmesriigid ja komisjon – seni andnud abi rohkem kui 245 miljoni euro väärtuses;

H.     arvestades, et humanitaarabi on kohale toimetatud äärmiselt rasketes oludes, kus humanitaartöötajate vastane vaenutegevus ja rünnakud ning ametivõimude keeldumine sisenemislubade andmisest on tõsiselt piiranud juurdepääsu abivajajatele;

I.      arvestades, et võitlus ilmselt ägeneb eelseisval kuival aastaajal ning sunnib veelgi enam inimesi oma kodudest põgenema;

1.      kutsub rahvusvahelist kogukonda üles täitma Lõuna-Sudaani ja selle piirkonna suhtes võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et Lõuna-Sudaani kriitilisele humanitaarolukorrale viivitamata reageerida;

2.      mõistab teravalt hukka Lõuna-Sudaanis vaenutegevuse taasalustamise, mille algatajaks peetakse Sudaani Opositsioonilist Rahvavabastusliikumist;

3.      on väga mures asjaolu pärast, et käimasoleval kodusõjal ja etnilisel vägivallal on tõsised humanitaarsed, julgeolekualased, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed riigis, mille olukord on niigi ebakindel ja kõikuv ning mis võib destabiliseerida kogu Ida-Aafrika piirkonna; on eriti mures konflikti etnilise mõõtme pärast; rõhutab, et võimutaotlus, milleks kasutatakse vägivalda või etnilisi eraldusjooni pidi lõhestamist, on vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõttega;

4.      nõuab tungivalt, et kumbki pool täidaks 2014. aasta mais Addis Abebas allkirjastatud rahulepingut, mis sillutab teed püsivale relvarahule, misjärel saab moodustada üleminekuvalitsuse, kes valmistab ette uue põhiseaduse ja korraldab demokraatlikud valimised;

5.      väljendab heameelt jõupingutuste üle, mida Aafrika Liit ja Ida-Aafrika Arenguühendus (IGAD) teevad kaasava dialoogi ja vahendamise edendamiseks; kutsub ELi üles andma IGAD-le jätkuvalt nii materiaalset kui ka rahalist abi ning panustama personaliga, et jälgida relvarahu ja osaleda seiremehhanismis;

6.      nõuab riigi ülesehitusprotsessil põhinevaid pikaajalisi lahendusi, nagu avaliku teenistuse, toimiva administratsiooni ja taristu loomine, mis koos õigusriikluse, hea valitsemistava ja läbipaistvusega on tänapäevase riigi tunnusteks;

7.      kutsub kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude tegema tihedat koostööd, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja piirkonnas ning leida praegusele kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus; rõhutab, et eelkõige koostöö Sudaaniga tooks kaasa suhete parandamise; on seisukohal, et sõjaliste konfliktide vältimiseks tulevikus on kindlasti vaja leida lahendused küsimustele, mis on seotud võla jagamise ja naftatuludega;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Seadusandlikule Rahvusassambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0042.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika