Projekt rezolucji - B8-0214/2014Projekt rezolucji
B8-0214/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0213/2014

Procedura : 2014/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0214/2014
Teksty złożone :
B8-0214/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0214/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym

(2014/2922(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Sudanu i Sudanu Południowego, zwłaszcza rezolucję z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym[1],

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 października 2014 r. w sprawie konfliktów trwających w Sudanie,

–       uwzględniając sprawozdanie nr 59 Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie kryzysu w Sudanie Południowym,

–       uwzględniając sprawozdanie Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie kryzysu w Sudanie Południowym,

–       uwzględniając komunikat prasowy wydany w dniu 4 stycznia 2014 r. w imieniu Unii Afrykańskiej przez przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej dr. Nkosazanę Dlaminiego-Zumę,

–       uwzględniając zmienioną umowę z Kotonu,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–       uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Republika Sudanu Południowego jest najbardziej niestabilnym państwem świata i jednym z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych krajów na świecie (mimo potencjalnego źródła bogactwa w postaci ropy), w którym 50% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, z najwyższym wskaźnikiem umieralności okołoporodowej matek na świecie i jednym z najwyższych wskaźników umieralności noworodków, analfabetyzmem w granicach 75% i gdzie tylko jedna trzecia populacji ma dostęp do czystej wody; mając na uwadze, że brak bezpieczeństwa żywnościowego stanowi każdego roku zagrożenie dla ponad miliona ludzi;

B.     mając na uwadze, że od wybuchu wojny domowej w grudniu 2013 r. ponad 1,7 mln osób opuściło swe domy, w tym 450 000 z nich znalazło schronienie w krajach sąsiednich;

C.     mając na uwadze, że Sudan Południowy stoi obecnie w obliczu najpoważniejszego światowego kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego, który dotyka prawie 7 milionów osób, podczas gdy 3,9 miliona spośród nich cierpi na poważny niedostatek żywności, co może potencjalnie doprowadzić do klęski głodu w 2015 r.;

D.     mając na uwadze, że według Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym panuje trzeci – najwyższy – stopień kryzysu humanitarnego, a w opracowywanym przez DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności światowym wykazie państw oceniającym stopień narażenia i podatności na kryzys zajmuje drugie miejsce, po Republice Środkowoafrykańskiej;

E.     mając na uwadze, że szczególnie niepokojąca jest sytuacja dzieci; mając na uwadze, że w kraju, w którym prawie połowa ludności ma mniej niż 15 lat, są one najbardziej narażoną na zagrożenia grupą i są często traktowane jako potencjalni rekruci;

F.     mając na uwadze, że główne potrzeby humanitarne to żywność, czysta woda, opieka zdrowotna, urządzenia sanitarne, dach nad głową oraz bezpieczeństwo;

G.     mając na uwadze, że od początku kryzysu pomoc humanitarną dostarczono do 2,4 mln osób w Sudanie Południowym; mając na uwadze, że UE – jej państwa członkowskie i Komisja – dostarczyły jak dotąd pomoc wartą ponad 245 milionów EUR w 2014 r.;

H.     mając na uwadze, że pomoc humanitarna jest dostarczana w szczególnie trudnych warunkach – pracownicy humanitarni spotykają się z wrogością i są atakowani, a odmowa wjazdu ze strony władz poważnie utrudnia dostęp do osób potrzebujących pomocy;

I.      mając na uwadze, że oczekuje się, iż walki nasilą się w nadchodzącej porze suchej, co zmusi jeszcze więcej osób do opuszczenia domów;

1.      wzywa społeczność międzynarodową do wywiązania się z zobowiązań finansowych na rzecz Sudanu Południowego i całego regionu i uruchomienia środków w celu natychmiastowego zareagowania na krytyczną sytuację humanitarną w Sudanie Południowym;

2.      stanowczo potępia wznowienie działań wojennych w Sudanie Południowym, o które obwinia się Opozycyjny Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu;

3.      wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że tocząca się wojna domowa i przemoc na tle etnicznym mają poważne skutki humanitarne, polityczne, gospodarcze, społeczne i dla bezpieczeństwa w kraju, który i tak jest niestabilny i osłabiony oraz że mogą one zdestabilizować sytuację w całej Afryce Wschodniej; jest szczególnie zaniepokojony etnicznym wymiarem konfliktu; podkreśla, że przejmowanie władzy z użyciem przemocy lub podziałów etnicznych jest sprzeczne z demokratyczną zasadą praworządności;

4.      wzywa obie strony do stosowania porozumienia pokojowego podpisanego w Addis Abebie w maju 2014 r., które toruje drogę do trwałego zawieszenia broni, po którym nastąpi utworzenie rządu przejściowego mającego opracować nową konstytucję i zorganizować demokratyczne wybory;

5.      z zadowoleniem przyjmuje starania Unii Afrykańskiej oraz Międzyrządowego Organu ds. Rozwoju (IGAD) na rzecz promowania pluralistycznego dialogu i mediacji; wzywa UE do dalszego wspierania IGAD zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym oraz do dalszego udostępniania pracowników w ramach mechanizmu weryfikacji i monitorowania zawieszenia broni;

6.      apeluje o stosowanie długofalowych rozwiązań opartych na procesach budowania państwowości, takich jak utworzenie służby publicznej, funkcjonującej administracji i infrastruktury, które, obok praworządności, dobrego zarządzania i przejrzystości, są atrybutami nowoczesnego państwa;

7.      wzywa wszystkie kraje sąsiadujące z Sudanem Południowym i wszystkie siły w regionie do ścisłej współpracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa w tym kraju i w regionie oraz znalezienia politycznego, pokojowego i trwałego rozwiązania obecnego konfliktu; podkreśla, że zwłaszcza współpraca z Sudanem oznaczałaby zacieśnienie stosunków; uważa, że rozwiązanie problemów takich jak te związane z podziałem zadłużenia i dochodami z ropy naftowej ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia w przyszłości konfliktów zbrojnych;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi Sudanu Południowego, komisarzowi Sudanu Południowego ds. praw człowieka, Narodowemu Zgromadzeniu Ustawodawczemu Sudanu Południowego, instytucjom Unii Afrykańskiej, Międzyrządowemu Organowi ds. Rozwoju, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.