Πρόταση ψηφίσματος - B8-0215/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0215/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0215/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0215/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0215/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2922(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν,

–       έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών ,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 25ης Σεπτεμβρίου 2014, στην οποία προέβη η Επίτροπος Kristalina Georgieva, αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) της 20ής Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τα τρία προαιρετικά της πρωτόκολλα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν, ο πληθυσμός της οποίας έχει πολυεθνοτικό χαρακτήρα, απέκτησε την ανεξαρτησία της στις 9 Ιουλίου 2011, μετά τη διενέργεια δημοψηφίσματος στο Νότο του Σουδάν·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν υπήρξε το τελικό στάδιο μιας εξαετούς συμφωνίας ειρήνευσης μετά από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εσωτερικές διαφωνίες στο κυβερνόν Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν, ο Πρόεδρος Salva Kiir Mayardit διέλυσε την κυβέρνησή του και απάλλαξε τον Αντιπρόεδρο Riek Machar από τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2013·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη ανασφάλειας, υπανάπτυξης και κακής διακυβέρνησης σε όλη την περιοχή του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον εφόσον αρθούν οι γενεσιουργικές αιτίες των προβλημάτων, όπως η έσχατη φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, τα ενωσιακά και διεθνή γεωστρατηγικά συμφέροντα και οι παρεμβάσεις, η ανισοκατανομή του πλούτου και η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάχη για την εξουσία επιδιώκει να προκαλέσει και να εκμεταλλευθεί εθνοτικές διαιρέσεις και απειλεί επομένως να εξελιχθεί σε εθνοτικό πόλεμο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει το Νότιο Σουδάν στο χείλος ολοκληρωτικού εμφυλίου πολέμου·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν δεν φαίνεται να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τον λαό του Σουδάν στο σύνολό του·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως η οριοθέτηση των συνόρων, η κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο και η χρησιμοποίηση του πετρελαιαγωγού του Βορρά, παραμένουν ανεπίλυτα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική αύξηση των τιμών των τροφίμων και του νερού, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και υποδομής, η οικονομική αστάθεια, η χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια και τα υψηλά επίπεδα υποσιτισμού οξείας μορφής, έχουν δημιουργήσει εντάσεις και έχουν τροφοδοτήσει τη βία·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν έχει άφθονα εύφορα εδάφη και φυσικούς πόρους εκτός από το πετρέλαιο, μεταξύ των οποίων σιδηρομετάλλευμα, χαλκό, διαμάντια και χρυσό·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στο Νότιο Σουδάν, ενώ τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν φιλοξενεί πρόσφυγες από γειτονικές χώρες, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αιθιοπία και η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μισός πληθυσμός του Νότιου Σουδάν αποτελείται από παιδιά·

1.      εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών στις συγκρούσεις και εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την κλιμάκωσή τους. η οποία προκαλεί το θάνατο πολλών αμάχων· καλεί τα εμπόλεμα μέρη να συμφωνήσουν σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός και εκφράζει την υποστήριξή του προς μία αμερόληπτη/ουδέτερη μεσολάβηση με στόχο τη διασφάλιση μιας γρήγορης και βιώσιμης συμφωνίας·

2.      ζητεί την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης με διαπραγματεύσεις, η οποία θα επιτρέψει στους ηγέτες του Νοτίου Σουδάν να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο, καθώς και την έναρξη μιας διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης προς όφελος του λαού του Σουδάν στο σύνολό του·

3.      καλεί μετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει θαρραλέες διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να πείσει τα εμπόλεμα μέρη να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης της σύγκρουσης·

4.      ζητεί επιτακτικά να σταματήσει άμεσα η παροχή όπλων και πυρομαχικών στο Νότιο Σουδάν και σε ολόκληρη την περιοχή· επικροτεί την παράταση της υφιστάμενης απαγόρευσης που έχει επιβάλει η ΕΕ στις πωλήσεις όπλων στο Νότιο Σουδάν·

5.      καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υιοθετήσουν μια ενιαία προσέγγιση η οποία θα περιορίζεται αυστηρά στην παροχή αμιγώς ανθρωπιστικής και μη στρατιωτικής βοήθειας για μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης στο Σουδάν·

6.      στηρίζει και θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

7.      υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νοτιοσουδανική κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιεί τους παρεχόμενους πόρους για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της οικτρής οικονομικής κατάστασης της χώρας, της ανισότητας και της ακραίας φτώχειας·

8.      τονίζει την ανάγκη οι φυσικοί πόροι της χώρας, και ιδίως η παραγωγή πετρελαίου, να τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, το δε κράτος να τους χρησιμοποιεί προς όφελος ολόκληρου του λαού·

9.      καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να παράσχουν στο λαό του Νότιου Σουδάν τρόφιμα, καθαρό νερό, ιατρικές και υγειονομικές υποδομές·

10.    καλεί όλα τα εμπόλεμα μέρη να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό και ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά και να εξασφαλίσουν νοσηλευτικές μονάδες, σχολεία και καταφύγια·

11.    καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Νότιου Σουδάν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, εξοπλίζοντας τις δικαστικές και διωκτικές αρχές με τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να τερματιστούν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών·

12.    προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να εργαστούν με τις κοινότητες και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών με σκοπό την παροχή και την προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση, την κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και τη διάθεση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τα κορίτσια και τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μέτρα αντισύλληψης, ελέγχου και θεραπείας του HIV/AIDS·

13.    καλεί μετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα προκειμένου να αποτρέψει το πιθανολογούμενο από τις οργανώσεις παροχής βοήθειας ενδεχόμενο 50.000 παιδιά να χάσουν τη ζωή τους από την πείνα και τη χολέρα·

14.    καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις για το Νότιο Σουδάν και την περιοχή και να κινητοποιήσει συμπληρωματικούς πόρους για να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νότιο Σουδάν·

15.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.