Предложение за резолюция - B8-0216/2014Предложение за резолюция
B8-0216/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Габриеле Цимер, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Хавиер Кусо Пермуй, София Сакорафа, Жуан Ферейра, Милослав Рансдорф, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Емануил Глезос, Катержина Конечна от името на група GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0211/2014

Процедура : 2014/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0216/2014
Внесени текстове :
B8-0216/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0216/2014

Резолюция на Европейския парламент относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър

(2014/2921(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид международното право в областта на морското право, включително Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която е част от достиженията на общностното право;

–       като взе предвид по-конкретно обичайното международно морско право, което имат задължение да спазват всички членове на международната общност;

–       като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–       като взе предвид декларацията на Европейската общност и нейните държави членки от 21 септември 2005 г.,

–       като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 година относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Република Турция („партньорството за присъединяване“), както и предходните решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 2006 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г., 5 декември 2011 г., 11 декември 2012 г., 17 декември 2013 г. и 24 октомври 2014 г.;

–       Като взе предвид предишните работни документи на службите на Комисията, които докладват за напредъка на Турция в преговорите за присъединяване, включително документа на Комисията „Турция: доклад за напредъка за 2014 г.“ (SWD(2014) 0307), работния документа на службите на Комисията, озаглавен: „Турция: доклад за напредъка за 2013 г.“ (SWD(2013) 0417) и работния документ на службите на Комисията, озаглавен: „Турция: доклад за напредъка за 2012 г.“ (SWD(2012)0336),

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 8 октомври 2014 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2014 – 2015 г.“ (COM(2014)0700), съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2013 – 2014 г.“ (COM(2013)0700), и предишните съобщения на Комисията на тази тема,

–       като взе предвид предишните си резолюции, по-специално тези от 9 март 2011 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2010 г.[1], от 29 март 2012 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2011 г.[2], от 18 април 2013 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2012 г.[3], от 13 юни 2013 г. относно положението в Турция[4] и от 12 март 2013 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2013 г.[5],

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 3 октомври 2014 г. Турция изпрати навигационен телекс (инструкция под формата на NAVTEX), с който незаконно „предназначава“ значително пространство в южната част на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър, почти съседно на териториалните води на Република Кипър, за сеизмични проучвания между 20 октомври и 30 декември 2014 г.;

Б.     като има предвид че турският навигационен телекс засяга големи части от изключителната икономическа зона на Република Кипър на юг, пространство, което е очертано след съответните двустранни споразумения с Египет, с който са съседни южните морски райони на Кипър;

В.     като има предвид, че „предназначаването“, извършено от Турция, на голяма част от южната изключителна икономическа зона на Република Кипър, наред с другото, засяга райони, които са били законно предоставени от правителството на Република Кипър на италианското дружество „ЕНИ“ (ENI) и на „КОГАЗ“ (KOGAS) за проучването на евентуални залежи на въглеводороди в почвата на морското дъно, и по този начин е равнозначно на акт на агресия;

Г.     като има предвид, че това е кулминацията на постоянна провокативна политика от страна на Турция в посока оспорване, непризнаване и намеса в суверенните права на Република Кипър по отношение на изключителната ѝ икономическа зона;

Д.     като има предвид, че подновената агресия на Турция де факто застрашава процеса на преки преговори за всеобхватно мирно решение в Кипър, тъй като пречи на атмосферата на преговори;

Е.     като има предвид, че сближаванията, постигнати между Кристофиас и Талат, показват, че въпросът за въглеводородните залежи на Кипър би бил окончателно и конструктивно решен чрез всеобхватното решение на кипърския проблем; като има предвид, че то включваше споразумение за федерална отговорност за очертаването на морските зони и за решаването на спорове, изцяло в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, и за федерална собственост на природните ресурси, включително въглеводородите; като има предвид, че друго сближаване в рамките на преговорната глава за икономика се отнасяше до разпределянето на съответната печалба;

Ж.    като има предвид, че преговорите за присъединяване с Турция бяха отворени на 3 октомври 2005 г., и като има предвид, че признаването на всички държави – членки на ЕС, е необходим елемент от процеса на присъединяване;

З.      като има предвид, че ЕС признава само Република Кипър като субект на международното право, и че нормализацията на отношенията между Турция и всички държави – членки на ЕС, остава предварително условие за присъединяване;

И.     като има предвид, че Турция се е ангажирала да изпълни критериите от Копенхаген, да проведе адекватни и ефективни реформи, да поддържа добросъседски отношения и постепенно да постигне съответствие с ЕС;

Й.     като има предвид, че пълното спазване на международното право остава условие, без което не може, за всички държави – кандидатки за приемане в ЕС;

K.     като има предвид, че Турция беше настоятелно призована няколко пъти да се въздържа от изявления и от ангажиране с действия, които оспорват правото на Република Кипър да експлоатира въглеводородни ресурси в изключителната икономическа зона на Кипър в полза на всички кипърци;

Л.     като има предвид, че ЕС многократно подчертава суверенните права на всички държави – членки на ЕС, които права включват сключване на двустранни споразумения и проучването и експлоатацията на техните природни ресурси в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международното право, включително Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и съответното обичайно международно право;

M.    като има предвид, че в полза на всички участващи страни и с оглед на подобряване на стабилността и спазване на много рекламираната външна политика на нулеви проблеми, Турция трябва да изтегли военните си части от Кипър, да прекрати незаконното си военно присъствие и, наред с другото, да реши споровете за морските граници, в съответствие с разпоредбите на Хартата на ООН, Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и международното право като цяло;

Н.     като има предвид, че Турция има потенциал да играе централна роля за разнообразяването на енергийните ресурси и пътища за транзит на нефт, природен газ и електроенергия от съседните страни към ЕС, но като спазва суверенните права на своите съседи;

O.     като има предвид, че Турция не е оттеглила навигационния си телекс;

1.      осъжда постоянните нарушения на международното право от страна на Турция, извършвани спрямо Република Кипър, в този случай морското право, включително Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и обичайното международно морско право;

2.      настоятелно призовава Турция да оттегли незабавно своя навигационен телекс и да се въздържа от каквито и да са действия, равнозначни на явно нарушаване на суверенните права на Република Кипър, включително очертаването на нейните морски зони, сключването на двустранни споразумения относно нейната изключителна икономическа зона и проучването и експлоатацията на нейните природни ресурси в полза на всички кипърци;

3.      изразява съжаление поради факта, че Турция продължава със своята агресивна политика срещу Република Кипър, което застрашава стабилността в региона; отбелязва освен това, че в резултат на близостта на морската област, „предназначена“ от Турция, до териториалните води на Република Кипър, нарушението на Турция се възприема и като заплаха за сигурността на гражданите на Кипър, като също така добавя към недоверието що се отнася до спазването от страна на Турция на едно бъдещо решение;

4.      призовава Турция да спазва суверенните права на Република Кипър, държава – членка на ЕС, като припомня, че те включват правото на сключване на двустранни споразумения и на проучване и експлоатация на нейните природни ресурси в съответствие с разпоредбите на международното морско право като цяло;

5.      призовава турското правителство да подпише и ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която е част от достиженията на общностното право, без по-нататъшно забавяне;

6.      изразява дълбока загриженост и недоволство от липсата на истински ангажимент от страна на Турция към преките преговори; изразява съжаление по повод последната агресия от страна на Турция, и настоятелно призовава Анкара да изостави своята непреклонна политика срещу Република Кипър, и да се въздържа от каквито и да са действия, които не приемат мирния процес;

7.      подчертава, че подобни провокации няма да бъдат пренебрегнати, и напомня на Турция, че нейното присъединяване, включително отварянето на преговорни глави, продължава да зависи от изпълняването на всичките ѝ договорни задължения по отношение на Европейския съюз и на всички негови държави членки;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, на правителствата и парламентите на държавите членки, и на правителството и парламента на Република Турция.