Forslag til beslutning - B8-0216/2014Forslag til beslutning
B8-0216/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

  5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0211/2014

  Procedure : 2014/2921(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0216/2014
  Indgivne tekster :
  B8-0216/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0216/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

  (2014/2921(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til international havret, herunder De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), som udgør en del af gældende EU-ret,

  –       der navnlig henviser til sædvaneretten inden for international havret, som alle medlemmer af det internationale samfund er bundet af,

  –       der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

  –       der henviser til erklæringen fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater af 21. september 2005,

  –       der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

  –       der henviser til Rådets konklusioner af hhv. 14. december 2010, 5. december 2011, 11. december 2012, 17. december 2013 og 24. oktober 2014,

  –       der henviser til tidligere arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, hvori der rapporteres om status for Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger, herunder Kommissionens dokument "Statusrapport 2014 for Tyrkiet" (SWD(2014)0307), arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "Statusrapport 2013 for Tyrkiet" (SWD(2013)0417) og arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "Statusrapport 2012 for Tyrkiet" (SWD(2012)0336),

  –       der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. oktober 2014 "Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15" COM(2014)700 (foreligger endnu ikke på dansk), Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" COM(2013)700 samt til Kommissionens tidligere meddelelser om dette emne,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningen af 9. marts 2011 om statusrapport 2010 for Tyrkiet[1], af 29. marts 2012 om statusrapport 2011 for Tyrkiet[2], af 18. april 2013 statusrapport 2012 for Tyrkiet[3], af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet[4] og af 12. marts 2014 statusrapport 2013 for Tyrkiet[5],

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte en NAVTEX-meddelelse, i hvilken den ulovligt "afmærkede" et stort område i den sydlige del af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone, som næsten støder op til Republikken Cyperns ydre territorialfarvande, til seismiske undersøgelser mellem den 20. oktober og den 30. december 2014;

  B.     der henviser til, at Tyrkiets NAVTEX-meddelelse berører store dele af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone – et område, der er afgrænset som følge af de respektive bilaterale aftaler med Egypten, der grænser op til Cyperns sydlige havområder;

  C.     der henviser til, at Tyrkiets "afmærkning" af en stor del af Republikken Cyperns sydlige eksklusive økonomiske zone bl.a. berører arealer, som Republikken Cyperns regering lovligt har tildelt det italienske selskab ENI og KOGAS til efterforskning efter mulige kulbrintereserver i havbunden, og dermed udgør en angrebshandling;

  D.     der henviser til, at dette var kulminationen på en vedvarende provokerende politik fra Tyrkiets side med at anfægte, nægte at anerkende og gribe ind i Republikken Cyperns suveræne rettigheder i dets eksklusive økonomiske zone;

  E.     der henviser til, at Tyrkiets nye angrebshandling de facto har bragt processen med direkte forhandlinger om en omfattende fredsaftale i Cypern i fare, idet den hæmmer forhandlingsklimaet;

  F.     der henviser til, at de opnåede konvergenser mellem Christofias og Talat tyder på, at spørgsmålet om de cypriotiske kulbrinter ville blive endeligt og konstruktivt løst gennem en sammenhængende løsning af Cypern-problemet; der henviser til, at de indgik en aftale om føderalt ansvar for afgrænsningen af havområder og tvistbilæggelse, alt sammen i overensstemmelse med havretskonventionen (UNCLOS), samt om føderalt ejerskab over naturressourcer, herunder kulbrinter; der henviser til, at endnu en konvergens under forhandlingskapitlet om økonomi drejede sig om fordelingen af fortjenester i forbindelse hermed;

  G.     der henviser til, at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005, og til, at anerkendelsen af alle EU-medlemsstater er et nødvendigt element i tiltrædelsesprocessen;

  H.     der henviser til, at EU kun anerkender Republikken Cypern som internationalt retssubjekt, og at Tyrkiets normalisering af forbindelserne med alle EU's medlemsstater stadig er en forudsætning for tiltrædelse;

  I.      der henviser til, at Tyrkiet har forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne, tilstrækkelige og effektive reformer, gode naboskabsforbindelser og en progressiv tilpasning til EU;

  J.      der henviser til, at fuldstændig overholdelse af folkeretten fortsat er sine qua non for alle kandidatlandes tiltrædelse af EU;

  K.     der henviser til, at Tyrkiet adskillige gange er blevet opfordret indtrængende til at afholde sig fra at komme med udtalelser og indlade sig på handlinger, der rejser tvivl om Republikken Cyperns ret til at udnytte kulbrinteressourcerne i Cyperns eksklusive økonomiske zone til gavn for alle cyprioter;

  L.     der henviser til, at EU gentagne gange har understreget alle EU-medlemsstaters suveræne rettigheder, som omfatter retten til at indgå bilaterale aftaler og efterforske og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med gældende EU-ret og folkeretten, herunder UNCLOS og den relevante internationale sædvaneret;

  M.    der henviser til, at Tyrkiet til gavn for alle involverede aktører og med henblik på at øge stabiliteten og efterleve den stærkt fremhævede "udenrigspolitik med nul problemer" skal trække sine tropper ud af Cypern, afslutte sin ulovlige militære tilstedeværelse og bl.a. bilægge tvister vedrørende søgrænser i overensstemmelse med bestemmelserne i FN-pagten, UNCLOS og folkeretten som helhed;

  N.     der henviser til, at Tyrkiet har potentiale til at spille en afgørende rolle med hensyn til at diversificere energiressourcerne og transitruterne for olie-, gas- og elektricitet fra nabolandene til EU, omend det skal ske under hensyntagen til dets nabolandes suveræne rettigheder;

  O.     der henviser til, at Tyrkiet ikke har tilbagekaldt sin NAVTEX-meddelelse;

  1.      fordømmer Tyrkiets konstante overtrædelser af folkeretten over for Republikken Cypern, i dette tilfælde havretten, herunder både UNCLOS og sædvaneretten inden for international havret;

  2.      opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at tilbagekalde sin NAVTEX-meddelelse og afholde sig fra nogen som helst handling, der udgør en grov krænkelse af Republikken Cyperns suveræne rettigheder, herunder afgrænsningen af landets havområder, indgåelsen af bilaterale aftaler om dets eksklusive økonomiske zone samt efterforskningen efter og udnyttelsen af dets naturressourcer til gavn for alle cyprioter;

  3.      beklager, at Tyrkiet fastholder sin aggressive politik over for Republikken Cypern, hvilket er til fare for stabiliteten i regionen; bemærker endvidere, at Tyrkiets krænkelse som følge af nærheden af det havområde, Tyrkiet har "afmærket", til Republikken Cypern territorialfarvand også betragtes som en trussel mod Cyperns statsborgeres sikkerhed og øger mistilliden med hensyn til Tyrkiets efterlevelse af en fremtidig løsning;

  4.      kræver, at Tyrkiet respekterer Republikken Cyperns – en EU-medlemsstats – suveræne rettigheder og minder om, at disse omfatter retten til at indgå bilaterale aftaler og efterforske og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med den internationale havrets bestemmelser som helhed;

  5.      opfordrer den tyrkiske regering til at undertegne og ratificere UNCLOS, som udgør en del af gældende EU-ret, uden yderligere forsinkelse;

  6.      giver udtryk for dyb bekymring over og utilfredshed med den manglende vilje fra Tyrkiets side til at engagere sig i de direkte forhandlinger; tager skarpt afstand fra Tyrkiets nylige angrebshandling og opfordrer indtrængende Ankara til at opgive sin uforsonlige politik over for Republikken Cypern og afholde sig fra enhver handling, der ikke accepterer fredsprocessen;

  7.      understreger, at sådanne provokationer ikke vil blive siddet overhørig og minder Tyrkiet om, at dets tiltrædelse, herunder åbningen af kapitler, fortsat er afhængig af opfyldelsen af alle dets aftalemæssige forpligtelser over for Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater;

  8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og regeringen og parlamentet i Republikken Tyrkiet.