Päätöslauselmaesitys - B8-0216/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0216/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0211/2014

Menettely : 2014/2921(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0216/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0216/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0216/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä

(2014/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon kansainvälisen merioikeuden, muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), joka on osa unionin säännöstöä,

–       ottaa huomioon erityisesti merioikeuden alaa koskevan kansainvälisen tapaoikeuden, joka sitoo kaikkia kansainvälisen yhteisön jäseniä,

–       ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon Turkin tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/157/EY (”liittymiskumppanuus”) sekä vuosina 2001, 2003 ja 2006 tehdyt neuvoston päätökset liittymiskumppanuudesta,

–       ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010, 5. joulukuuta 2011, 11. joulukuuta 2012, 17. joulukuuta 2013 ja 24. lokakuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon aikaisemmat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat, joissa kerrotaan Turkin edistymisestä liittymisneuvotteluissa, muun muassa komission Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen (SWD(2014)0307 final), Turkkia koskevan vuoden 2013 edistymiskertomuksen (komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2013)0417) ja Turkkia koskevan vuoden 2012 edistymiskertomuksen (komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2012)0336),

–       ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 tärkeimmät haasteet” (COM(2014)0700), 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmät haasteet” (COM(2013)0700) sekä komission tätä asiaa koskevat aikaisemmat tiedonannot,

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta[1], 29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta[2], 18. huhtikuuta 2013 Turkkia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta[3], 13. kesäkuuta 2013 Turkin tilanteesta[4] ja 12. maaliskuuta 2014 Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta[5] antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille, että Turkki lähetti 3. lokakuuta 2014 Navtex-viestin (navigaatiokaukokirjoituksen), jolla se määritti laittomasti Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen (exclusive economic zone) eteläosasta suuren alueen, joka on hyvin lähellä Kyproksen aluevesirajaa, varatuksi seismisiin tutkimuksiin 20. lokakuuta ja 30. joulukuuta 2014 välisenä aikana;

B.     ottaa huomioon, että Turkin Navtex-viesti koskee suuria osia Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen eteläosasta eli alueesta, joka on määritetty Kyproksen eteläisten merialueiden rajanaapurina olevan Egyptin kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten mukaisesti;

C.     ottaa huomioon, että Turkin tekemä määritys, joka koskee suurta osaa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen eteläosasta, vaikuttaa muun muassa alueisiin, jotka Kyproksen tasavallan hallitus on laillisesti luovuttanut italialaisen ENI-yhtiön sekä KOGAS-yhtiön käyttöön mahdollisten hiilivetyvarojen etsintää varten merenpohjan maaperästä, ja on siten katsottavissa hyökkäysteoksi;

D.     katsoo, että tämä on ollut huipentuma Turkin jatkuvasti noudattamassa provokaatiolinjassa, jonka puitteissa se on kiistänyt Kyproksen tasavallalle sen talousvyöhykkeellä kuuluvat täysivaltaiset oikeudet, jättänyt ne tunnustamatta sekä häirinnyt niiden käyttöä;

E.     katsoo, että Turkin uusi hyökkäysteko on käytännössä vaarantanut Kyproksen kattavasta rauhanratkaisusta käytävien suorien neuvottelujen prosessin, koska se heikentää neuvotteluilmapiiriä;

F.     katsoo, että Christofiasin ja Talatin saavuttama lähentyminen osoittaa, että Kyproksen hiilivetyjä koskeva ongelma ratkaistaisiin vakuuttavasti ja rakentavasti, jos Kyproksen kysymykseen saataisiin kattava ratkaisu; ottaa huomioon, että he liittivät neuvotteluihinsa myös sopimuksen liittovaltion vastuulle kuuluvasta merivyöhykkeiden määrittämisestä ja riitojenratkaisusta, täysin YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, ja liittovaltiolle kuuluvasta luonnonvarojen, muun muassa hiilivetyjen, omistusoikeudesta; toteaa, että toinen taloutta koskevan neuvotteluluvun asia, jossa aikaansaatiin lähentymistä, koski voitonjakoa;

G.     ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 ja että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tunnustaminen on välttämätön osa liittymisprosessia;

H.     ottaa huomioon, että EU tunnustaa vain Kyproksen tasavallan kansainvälisen oikeuden oikeussubjektiksi ja että liittymisen ehtona on edelleen, että Turkki normalisoi suhteensa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa;

I.      ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen;

J.      katsoo, että kansainvälisen oikeuden täysimääräinen noudattaminen on edelleen EU:hun liittymisen ehdoton edellytys kaikille ehdokasvaltioille;

K.     ottaa huomioon, että Turkkia on useaan kertaan kehotettu pidättymään sellaisten lausuntojen antamisesta ja sellaisten toimien toteuttamisesta, joilla kyseenalaistetaan Kyproksen tasavallan oikeus hyödyntää Kyproksen talousvyöhykkeellä olevia hiilivetyvaroja kaikkien kyproslaisten eduksi;

L.     toteaa, että EU on toistuvasti painottanut kaikkien EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, joihin kuuluu kahdenvälisten sopimusten tekeminen sekä jäsenvaltioiden luonnonvarojen etsintä ja hyödyntäminen EU:n säännöstön ja kansainvälisen oikeuden, muun muassa YK:n merioikeusyleissopimuksen, sekä asiaa koskevan kansainvälisen tapaoikeuden mukaisesti;

M.    katsoo, että kaikkien toimijoiden eduksi sekä vakauden lisäämiseksi ja suuresti mainostetun ongelmattoman ulkopolitiikan noudattamiseksi Turkin on vedettävä joukkonsa Kyprokselta, lopetettava laiton sotilaallinen läsnäolonsa siellä ja muun muassa ratkaistava merirajoja koskevat riidat YK:n peruskirjan, YK:n merioikeusyleissopimuksen ja muun kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

N.     katsoo, että Turkilla on mahdollisuudet toimia keskeisessä roolissa monipuolistettaessa energialähteitä ja naapurimaista EU:hun toimitettavan öljyn, kaasun ja sähkön siirtoreittejä siten, että samalla kuitenkin kunnioitetaan sen naapurimaiden täysivaltaisia oikeuksia;

O.     toteaa, ettei Turkki ole peruuttanut Navtex-viestiään;

1.      tuomitsee Turkin Kyproksen tasavaltaa vastaan suunnatut kansainvälisen oikeuden jatkuvat rikkomiset, jotka koskevat tässä tapauksessa merioikeutta, mukaan luettuina sekä YK:n merioikeusyleissopimus että merioikeuden alaa koskeva kansainvälinen tapaoikeus;

2.      kehottaa Turkkia välittömästi peruuttamaan Navtex-viestinsä ja pidättymään kaikista toimista, joilla loukataan räikeästi Kyproksen tasavallan täysivaltaisia oikeuksia, muun muassa sen oikeutta määrittää merivyöhykkeensä, tehdä talousvyöhykettään koskevia kahdenvälisiä sopimuksia ja harjoittaa luonnonvarojensa etsintää ja hyödyntämistä kaikkien kyproslaisten eduksi;

3.      pitää valitettavana, että Turkki jatkaa edelleen aggressiivista politiikkaansa Kyproksen tasavaltaa vastaan, mikä vaarantaa alueen vakauden; panee lisäksi merkille, että koska Turkin määrittämä alue on lähellä Kyproksen tasavallan aluevesiä, Turkin tekemä säännösten rikkominen mielletään myös Kyproksen kansalaisten turvallisuuteen kohdistuvaksi uhaksi sen lisäksi, että se kasvattaa epäluottamusta sitä kohtaan, että Turkki noudattaisi tulevan ratkaisun ehtoja;

4.      kehottaa Turkkia kunnioittamaan Kyproksen tasavallan, EU:n jäsenvaltion, täysivaltaisia oikeuksia; muistuttaa, että näihin kuuluu oikeus tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja harjoittaa maan omien luonnonvarojen etsintää ja hyödyntämistä kansainvälisen merioikeuden säännösten mukaisesti;

5.      kehottaa Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan viipymättä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, joka on osa unionin säännöstöä;

6.      ilmaisee syvän huolestumisensa ja tyytymättömyytensä siihen, että Turkin puolelta puuttuu aito sitoutuminen suoriin neuvotteluihin; pitää Turkin äskettäistä hyökkäystekoa valitettavana ja kehottaa Turkin hallitusta luopumaan Kyproksen tasavallan vastaisesta jyrkästä toimintalinjastaan ja pidättymään kaikista toimista, jotka ilmaisevat suvaitsemattomuutta rauhanprosessia kohtaan;

7.      korostaa, ettei tällaisia provokaatioita jätetä huomiotta, ja muistuttaa Turkkia, että sen liittyminen, neuvottelulukujen avaaminen mukaan lukien, riippuu edelleen siitä, täyttääkö se kaikki sopimusvelvoitteensa suhteessa Euroopan unioniin ja sen kaikkiin jäsenvaltioihin;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n pääsihteerille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.