Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0216/2014

Predložena besedila :

B8-0216/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0052

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 66k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.120v01-00
 
B8-0216/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))


Gabriele Zimmer, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Emanuil Glezos, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))  
B8-0216/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnega prava na področju pomorskega mednarodnega prava, vključno s konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki je del pravnega reda Evropske unije;

–  zlasti ob upoštevanju običajnega mednarodnega pomorskega prava, ki zavezuje vse člane mednarodne skupnosti,

–  ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

–  ob upoštevanju izjave Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 2005,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz Partnerstva za pristop z Republiko Turčijo („partnerstvo za pristop“) ter prejšnjih sklepov Sveta o partnerstvu za pristop za leta 2001, 2003 in 2006,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2010, 5. decembra 2011, 11. decembra 2012, 17. decembra 2013 in 24. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju prejšnjih delovnih dokumentov služb Komisije s poročili o napredku Turčije v pristopnih pogajanjih, vključno z dokumentom Komisije z naslovom „Turčija: poročilo o napredku za leto 2014“ (SWD(2014)0307), delovnim dokumentom služb Komisije z naslovom „Turčija: poročilo o napredku za leto 2013“ (SWD(2013)0417) in delovnim dokumentom služb Komisije z naslovom „Turčija: poročilo o napredku za leto 2012“ (SWD(2012)0336),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. oktobra 2014 z naslovom „Širitvena strategija in glavni izzivi za obdobje 2014–15“ (COM(2014)0700), sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 z naslovom „Širitvena strategija in glavni izzivi za obdobje 2013–2014“ (COM(2013)0700) ter prejšnjih sporočil Komisije na to temo,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 9. marca 2011 o poročilu o napredku Turčije za leto 2010(1), z dne 29. marca 2012 o poročilu o napredku Turčije za leto 2011(2), z dne 18. aprila 2013 o poročilu o napredku Turčije za leto 2012(3), z dne 13. junija 2013 o razmerah v Turčiji(4) ter z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013(5),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Turčija 3. oktobra 2014 sprejela direktivo o sistemu NAVTEX (navigacijski teleks), s katero je nezakonito določila, da bodo od 20. oktobra do 30. decembra 2014 na obsežnem območju na južnem delu izključne ekonomske cone Republike Ciper, skoraj ob ozemeljskih vodah Republike Ciper, potekale seizmične meritve;

B.  ker turški sistem NAVTEX zadeva velike dele izključne ekonomske cone Republike Ciper na jugu, ki je bila določena po dvostranskem sporazumu z Egiptom, na čigar morsko območje mejijo južne ciprske vode;

C.  ker je Turčija „določila“ velik del južne izključne ekonomske cone Republike Ciper in pri tem zajela območja, ki jih je vlada te države zakonito dodelila italijanski družbi ENI in korporaciji KOGAS za raziskave o možnosti zalog ogljikovodikov v prsti morskega dna, in to turško dejanje pomeni agresijo;

D.  ker je to višek nepretrgane provokativne politike, s katero Turčija izpodbija suverene pravice Republike Ciper v njeni izključni ekonomski coni, jih ne priznava in se vanje vmešava;

E.  ker je ponovno agresivno ravnanje Turčije dejansko ogrozilo proces neposrednih pogajanj za celovito mirovno rešitev na Cipru, saj slabša ozračje pogajanj;

F.  ker zbližanje, ki sta ga dosegla predsednika Hristofias in Talat, kaže, da bi vprašanje ciprskih virov ogljikovodikov dokončno in konstruktivno razrešili s celovito rešitvijo ciprskega vprašanja; ker je bil pri tem skladno s konvencijo o pomorskem mednarodnem pravu zajet tudi dogovor o določanju morskih območij in reševanju sporov na zvezni ravni ter zveznem lastništvu naravnih virov, tudi ogljikovodikov; ker pogajalsko poglavje o gospodarstvu vsebuje tudi zbližanje glede delitve dobička od teh dejavnosti;

G.  ker so se 3. oktobra 2005 začela pristopna pogajanja s Turčijo in je nujna sestavina pristopnega procesa tudi priznanje vseh držav članic EU;

H.  ker EU kot subjekt mednarodnega prava priznava samo Republiko Ciper in kot pogoj za pristop Turčije še vedno ostaja zahteva, da se morajo normalizirati njeni odnosi z vsemi državami članicami EU;

I.  ker se je Turčija zavezala izpolnjevanju köbenhavnskih meril, ustreznim in učinkovitim reformam, dobrososedskim odnosom in postopnemu usklajevanju z EU;

J.  ker se kot nujen pogoj za pristop k EU od vseh držav kandidatk zahteva popolno spoštovanje mednarodnega prava;

K.  ker je bila Turčija večkrat pozvana, naj se vzdrži izjav in naj ne izvaja dejavnosti, s katerimi bi ogrožala pravico Republike Ciper do izkoriščanja ogljikovodikovih virov v njeni izključni ekonomski coni v korist vseh Ciprčanov;

L.  ker je EU večkrat poudarila suverene pravice vseh držav članic EU, kar zajema tudi sklepanje dvostranskih sporazumov ter raziskovanje in izkoriščanje svojih naravnih virov, v skladu s pravnim redom EU in mednarodnim pravom, tudi s konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu in ustreznim običajnim mednarodnim pravom;

M.  ker mora Turčija zaradi vseh vpletenih, za okrepitev stabilnosti in za spoštovanje zunanje politike, v kateri ne bo povzročanja težav, kakor razglaša, umakniti svoje čete s Cipra, končati svojo nezakonito vojaško navzočnost ter med drugim razrešiti spore glede morskih meja, in sicer v skladu z ustanovno listino OZN, konvencijo o pomorskem mednarodnem pravu in mednarodnim pravom na splošno;

N.  ker bi lahko Turčija imela odločilno vlogo pri diverzifikaciji energetskih virov in dobavnih poti za nafto, plin in elektriko v EU iz sosednjih držav, a le, če bo spoštovala suverene pravice svojih sosed;

O.  ker Turčija ni preklicala svojega sistema NAVTEX;

1.  obsoja nenehne turške mednarodnopravne kršitve zoper Republiko Ciper, v tem primeru pomorskega mednarodnega prava, in sicer tako konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu kot običajnega mednarodnega pomorskega prava;

2.  poziva Turčijo, naj nemudoma umakne sistem NAVTEX in se vzdrži vseh dejanj, s katerimi bi utegnila grobo kršiti suverene pravice Republike Ciper, vključno z razmejevanjem njenih morskih območij, sklepanjem dvostranskih sporazumov o njeni izključni ekonomski coni ter raziskovanjem in izkoriščanjem njenih naravnih virov v korist vseh Ciprčanov;

3.  obžaluje, da Turčija vztraja pri svoji agresivni politiki do Republike Ciper, kar ogroža stabilnost v vsej regiji; poleg tega se zaveda, da turška kršitev, ko si je Turčija „prisvojila“ morsko območje v bližini ozemeljskih voda Republike Ciper, pomeni tudi grožnjo varnosti ciprskih državljanov ter vliva nezaupanje glede tega, ali bo Turčija spoštovala prihodnje rešitve;

4.  poziva Turčijo, naj spoštuje suverene pravice Republike Ciper, države članice EU, ter opominja, da mednje sodi tudi pravica do sklepanja dvostranskih sporazumov ter raziskovanja in izkoriščanja svojih naravnih virov v skladu z mednarodnim pomorskim pravom kot celoto;

5.  poziva turško vlado, naj nemudoma podpiše in ratificira konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki je del pravnega reda Evropske unije;

6.  izraža globoko zaskrbljenost in nezadovoljstvo, ker Turčija ne kaže prave zavezanosti neposrednim pogajanjem; obžaluje nedavno agresivno dejanje Turčije in poziva Ankaro, naj opusti prenapeto politiko do Republike Ciper ter se vzdrži vsakršnega ravnanja, ki ne bi podpiralo mirovnega procesa;

7.  poudarja, da te provokacije ne bodo ostale prezrte, in opominja Turčijo, da je njen pristop, vključno z odpiranjem vseh poglavij, odvisen od izpolnjevanja vseh njenih pogodbenih obveznosti do Evropske unije in njenih držav članic;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju OZN vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.

(1)

UL C 199E, 7.7.2012, str. 98.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0116.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0184.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0277.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0235.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov