Förslag till resolution - B8-0216/2014Förslag till resolution
B8-0216/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0211/2014

Förfarande : 2014/2921(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0216/2014
Ingivna texter :
B8-0216/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0216/2014

Europaparlamentets resolution om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon

(2014/2921(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den internationella havsrätten, bland annat Förenta nationernas havsrättskonvention, som ingår i gemenskapens regelverk,

–       med beaktande framför allt av den internationella sedvanerätten i havsrättsliga frågor, som är bindande för alla medlemmar av det internationella samfundet,

–       med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

–       med beaktande av förklaringen av den 21 september 2005 från Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,

–       med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet (partnerskapet för anslutning) samt rådets föregående beslut om partnerskapet för anslutning från 2001, 2003 och 2006,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010, den 5 december 2011, den 11 december 2012, den 17 december 2013 och den 24 oktober 2014,

–       med beaktande av den föregående kommissionens arbetsdokument om Turkiets framsteg inom anslutningsförhandlingarna, bland annat kommissionens dokument Turkey: 2014 progress report (SWD(2014)0307), kommissionens arbetsdokument Turkey: 2013 progress report (SWD(2013)0417) och kommissionens arbetsdokument Turkey: 2012 progress report (SWD(2012)0336),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 oktober 2014 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2014–15 (COM(2014)0700), kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2013–2014 (COM(2014)0700) samt av tidigare meddelanden från kommissionen i detta ärende,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 9 mars 2011 om 2010 års framstegsrapport om Turkiet[1], av den 29 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Turkiet[2], av den 18 april 2013 om 2012 års framstegsrapport om Turkiet[3], av den 13 juni 2013 om situationen i Turkiet[4] och av den 12 mars 2014 om 2013 års framstegsrapport om Turkiet[5],

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 3 oktober 2014 utfärdade Turkiet ett Navigational Telex-direktiv (nedan kallat Navtex), enligt vilket landet rättsstridigt ”utsåg” ett stort område i södra delen av Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, nästan på gränsen till Cyperns territorialvatten, för seismiska undersökningar mellan den 20 oktober och den 30 december 2014.

B.     Turkiets Navtex berör stora områden i södra delen av Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, inom ett område som avgränsats efter respektive bilaterala avtal med Egypten, som södra delen av Cyperns havsområden gränsar till.

C.     Att Turkiet på det här sättet ”utsett” en stor del i söder av Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon påverkar bland annat block som Republiken Cyperns regering lagligen tilldelat det italienska företaget ENI samt KOGAS för att de där ska utforska eventuella kolvätereserver under havsbottnen, och utgör således en aggressionshandling.

D.     Detta bildar höjdpunkten på en fortsatt provokationspolitik från turkisk sida, som gått ut på att bestrida, vägra erkänna och obehörigen ingripa i Republiken Cyperns suveräna rättigheter i landets exklusiva ekonomiska zon.

E.     Turkiets förnyade aggression har i själva verket äventyrat processen med direkta förhandlingar om en heltäckande fredsuppgörelse på Cypern, eftersom den inkräktar på förhandlingsklimatet.

F.     I den tillnärmning av synsätt som uppnåtts mellan Christofias och Talat ingår en antydan om att frågan om Cyperns kolvätetillgångar ska lösas slutgiltigt och konstruktivt genom den heltäckande uppgörelsen i Cypernfrågan. Hit hör en överenskommelse om att ansvaret för att avgränsa zoner i havsområden och lösa tvister ska bäras av den federala regeringen, allt i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention, samt att naturtillgångarna, bland annat kolväten, ska vara i federal ägo. En annan tillnärmning av ståndpunkter i förhandlingskapitlet om ekonomi berörde fördelningen av aktuella vinster.

G.     Den 3 oktober 2005 inleddes anslutningsförhandlingarna med Turkiet och erkännandet av alla EU-medlemsstater ingår som ett nödvändigt led i dessa förhandlingar.

H.     EU erkänner endast Republiken Cypern såsom internationellt rättssubjekt och det kvarstår som en förutsättning för Turkiets anslutning att Turkiet normaliserar sina relationer med alla EU-medlemsstater.

I.      Turkiet har åtagit sig att uppfylla Köpenhamnskriterierna, genomföra lämpliga och effektiva reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina grannländer och gradvis anpassa sig till EU.

J.      För alla kandidatländer kvarstår det som ett oeftergivligt villkor för anslutning till EU att de fullständigt följer internationell rätt.

K.     Vid flera tillfällen har det yrkats på att Turkiet ska avhålla sig från uttalanden eller åtgärder som ifrågasätter Republiken Cyperns rätt att utvinna kolvätetillgångar i Cypern exklusiva ekonomiska zon, till nytta för alla cyprioter.

L.     EU har upprepade gånger betonat alla EU-medlemsstaters suveräna rätt att bland annat ingå bilaterala avtal och att utforska och utnyttja sina naturtillgångar i enlighet med EU:s regelverk och internationell rätt, bland annat Förenta nationernas havsrättskonvention och internationell sedvanerätt i havsrättsliga frågor.

M.    Till förmån för alla berörda parters intressen och för att öka stabiliteten, i linje med sin ofta aviserade utrikespolitik om att inte vilja ha problem med någon, måste Turkiet dra tillbaka sina trupper från Cypern, avsluta sin olagliga militära närvaro och bland annat lösa tvister om sina havsgränser, i enlighet med föreskrifterna i FN:s stadga, Förenta nationernas havsrättskonvention och internationell rätt överlag.

N.     Turkiet kan spela en nyckelroll för att diversifiera energiresurserna och transitvägarna för olja, gas och el från grannländerna till EU, låt vara att landet i så fall måste respektera sina grannars suveräna rättigheter.

O.     Turkiet har inte dragit tillbaka sitt Navtex.

1.      Europaparlamentet fördömer Turkiets ständiga kränkningar av internationell rätt gentemot Republiken Cypern, den här gången havsrätten, bland annat både Förenta nationernas havsrättskonvention och internationell sedvanerätt i havsrättsliga frågor.

2.      Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart dra tillbaka sitt Navtex och avhålla sig från allt som innebär uppenbara kränkningar av Republiken Cyperns suveräna rättigheter, bland annat att avgränsa sina havsområden, ingå bilaterala avtal om sin exklusiva ekonomiska zon samt att utforska och utvinna sina naturtillgångar till nytta för alla cyprioter.

3.      Europaparlamentet beklagar att Turkiet framhärdar med sin aggressionspolitik mot Republiken Cypern, något som hotar stabiliteten i regionen. Eftersom det område som Turkiet ”utsett” till sitt havsområde ligger så nära Republiken Cyperns territorialvatten uppfattas den turkiska kränkningen också som ett hot mot de cypriotiska invånarnas säkerhet och ökar samtidigt misstroendet i fråga om en framtida lösning från Turkiets sida.

4.      Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera Republiken Cyperns suveräna rättigheter, i dess egenskap av EU-medlemsstat, och erinrar om att dessa rättigheter inbegriper rätten att ingå bilaterala avtal och utforska och utnyttja sina naturtillgångar i enlighet med bestämmelserna i den internationella havsrätten i dess helhet.

5.      Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att utan ytterligare dröjsmål underteckna och ratificera Förenta nationernas havsrättskonvention, som ingår i unionens regelverk.

6.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över och starkt missnöje med att Turkiet inte seriöst vill engagera sig i de direkta förhandlingarna. Parlamentet beklagar djupt den senaste tidens aggression från Turkiets sida och uppmanar med kraft Ankara att överge sin oförsonliga politik mot Republiken Cypern och avstå från alla åtgärder som inte främjar fredsprocessen.

7.      Europaparlamentet understryker att man inte kommer att bortse från sådana här provokationer och påminner Turkiets om att frågan om Turkiets anslutning till EU, bland annat öppnandet av nya förhandlingskapitel, fortfarande förutsätter att landet fullgör alla sina avtalsenliga åtaganden gentemot Europeiska unionen och alla dess medlemsstater.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, medlemsstaternas regeringar och parlament, samt Turkiets regering och parlament.