Projekt rezolucji - B8-0217/2014Projekt rezolucji
B8-0217/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0211/2014

Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0217/2014
Teksty złożone :
B8-0217/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0217/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej

(2014/2921(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2013 r.[1],

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23-24 października 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta Republiki Cypryjskiej Nikosa Anastasiadisa oraz przywódcy Turków cypryjskich Dervişa Eroğlu, potwierdzające cel, jakim jest utworzenie niepodległego państwa obejmującego dwa odrębne podmioty o określonych uprawnieniach niezależnych od kompetencji federalnych, które to oświadczenie utorowało drogę do wznowienia w lutym 2014 r. rozmów w celu znalezienia rozwiązania dotyczącego podziału wyspy;

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 23 października 2014 r., w którym wyraził on zaniepokojenie impasem w negocjacjach oraz ostatnią eskalacją napięć między Republiką Cypryjską a Turcją,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz zjednoczenia Cypru w ramach dwuspołecznościowego i dwustrefowego państwa federalnego zgodnie z zasadami ONZ;

B.     mając na uwadze, że 3 października 2014 r. Turcja wydała dyrektywę w sprawie systemu NAVTEX, która „wyznacza” duży obszar południowej części wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru do badań sejsmicznych, które mają zostać przeprowadzone przez turecki statek badawczy Barbaros w terminie od 20 października do 30 grudnia 2014 r.;

C.     mając na uwadze, że turecki Sztab Generalny ogłosił, że w ramach Operacji Tarcza Śródziemnomorska okręt tureckiej marynarki wojennej Göksu zrealizował zadanie „ochrony i wsparcia” statku do badań sejsmicznych Barbaros Hayrettin Paşa, który prowadzi działania na podstawie „licencji” przyznanej tureckiej spółce naftowej TPAO przez organy władzy sprawowanej przez Turków cypryjskich na okupowanym obszarze Cypru; mając na uwadze, że według oświadczenia tureckiego Sztabu Generalnego okręt wojenny Zipkin kontynuuje obserwację platformy wiertniczej SAIPEM 10000, która znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, z odległości dziewięciu kilometrów;

D.     mając na uwadze, że obszar ten znajduje się bezpośrednio na wprost głównego portu Republiki Cypryjskiej w Limassolu oraz mniejszych portów rybackich i rekreacyjnych położonych między Larnaką a Limassolem, w dalekiej odległości od Turcji, i nie należy do obszarów uznawanych nielegalnie przez Turcję za obszary znajdujące się w jej własnej wyłącznej strefie ekonomicznej;

E.     mając na uwadze, że działania Turcji mają miejsce w kluczowym momencie procesu negocjacyjnego, niedługo po powołaniu nowego specjalnego doradcy Sekretarza Generalnego ONZ Espena Bartha Eide i kilka dni przed rozpoczęciem nowej fazy merytorycznych negocjacji między Grekami cypryjskimi a Turkami cypryjskimi;

F.     mając na uwadze, że 7 października 2014 r., po wpłynięciu tureckich okrętów wojennych do wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, prezydent Anastasiadis zawiesił swój udział w prowadzonych przez ONZ negocjacjach w proteście przeciwko działaniom Turcji mającym na celu podważenie prawa jego kraju do eksploatacji złóż ropy i gazu;

G.     mając na uwadze, że bloki w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej zostały już przyznane firmom międzynarodowym i europejskim do celów poszukiwania i eksploatacji ewentualnych złóż węglowodorów w podglebiu dna morskiego;

H.     mając na uwadze, że kwestia eksploatacji zasobów naturalnych powinna stanowić okazję do dalszego zbliżenia stron i ostatecznie stać się częścią negocjacji w kontekście szerokiego pakietu środków budowy zaufania ukierunkowanych na dzielenie się zasobami w sposób uczciwy i sprawiedliwy;

I.      mając na uwadze, że przywódca Turków cypryjskich Derviş Eroğlu obiecał w piśmie do Sekretarza Generalnego ONZ, że pozostanie wierny porozumieniom osiągniętym w okresie rządów Talata i Christofiasa;

J.      mając na uwadze, że 21 września 2011 r. Turcja podpisała porozumienie z przywódcami Turków cypryjskich w sprawie wytyczenia obszarów szelfu kontynentalnego we wschodniej części Morza Śródziemnego; mając na uwadze, że szelf kontynentalny jest obszarem podlegającym jurysdykcji morskiej, na którym państwa nadbrzeżne korzystają ze swoich suwerennych praw do celów poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych na dnie morskim i w jego podglebiu;

K.     mając na uwadze, że UE ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), która stanowi obecnie integralną część acquis communautaire;

L.     mając na uwadze, że wiarygodne analizy pokazują, że zjednoczenie wyspy może pobudzić gospodarkę Cypru z korzyścią dla obu społeczności;

1.      ubolewa nad eskalacją gróźb oraz jednostronnymi działaniami Turcji prowadzonymi przeciwko Republice Cypryjskiej w ostatnich kilku dniach w związku z wyłączną strefą ekonomiczną; podkreśla fakt, że postawa Ankary zagraża bezpośrednio suwerenności Republiki Cypryjskiej;

2.      podkreśla, że działania te stanowią pogwałcenie suwerennych praw Republiki Cypryjskiej i prawa międzynarodowego, w tym konwencji UNCLOS;

3.      wzywa wszystkie strony do podjęcia odpowiedzialnych i konstruktywnych działań w związku z obecnym kryzysem; wzywa Turcję do natychmiastowego wycofania swoich okrętów wojennych z wód cypryjskich, aby rozładować napięcie i utorować drogę do wznowienia negocjacji;

4.      uważa, że poszukiwanie zasobów naturalnych w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej nie stoi w sprzeczności z negocjacjami w sprawie zjednoczenia wyspy ani nie szkodzi tym negocjacjom; w związku z tym zwraca uwagę, że ewentualna eksploatacja ropy i gazu powinna mieć na celu zapewnienie korzyści wszystkim Cypryjczykom, niezależnie od tego, po której stronie się znajdują;

5.      uważa za godne ubolewania, że w czasie gdy negocjator ze strony Greków cypryjskich propagował przyjęcie odważnych środków budowy zaufania, Turcja odpowiedziała agresywnymi prowokacjami;

6.      wzywa Turcję do wykazania się rzeczywistą wolą polityczną, aby znaleźć kompleksowe i trwałe rozwiązanie problemu długotrwałego podziału wyspy, które będzie rzeczywiście korzystne dla wszystkich Cypryjczyków; w tym kontekście za godny ubolewania uważa fakt odrzucenia przez Turków cypryjskich pakietu środków budowy zaufania proponowanego przez Greków cypryjskich;    

7.      wzywa Turcję do powstrzymania się do wszelkich prowokacji naruszających bezpośrednio prawo międzynarodowe, które mogą zagrozić negocjacjom prowadzonym pod egidą ONZ;

8.      uważa, że niezwykle ważne jest, aby równolegle do negocjacji prowadzić dalsze działania w celu położenia kresu izolacji społeczności Turków cypryjskich; ubolewa w tym kontekście, że UE nie dotrzymała swoich obietnic, i wzywa Komisję Europejską do zaproponowania nowego projektu rozporządzenia umożliwiającego bezpośredni handel między północną częścią wyspy a innymi krajami;

9.      przypomina Turcji, że jako kraj kandydujący do UE powinna działać zgodnie z wartościami unijnymi, unikając wrogich działań wobec któregokolwiek z państw członkowskich;

10.    zwraca się do swojego Przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie i Komisji, prezydentowi i parlamentowi Republiki Cypryjskiej, przywódcy społeczności Turków cypryjskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Turcji.