Предложение за резолюция - B8-0218/2014Предложение за резолюция
B8-0218/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно мирния процес в Северна Ирландия

5.11.2014 - (2014/2906(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Шон Кели от името на групата PPE
Клод Морайс от името на групата S&D
Джеймз Никълсън от името на групата ECR
Мариан Харкин, Катрин Биърдър от името на групата ALDE
Мартина Андерсън, Габриеле Цимер, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Малин Бьорк, Димитриос Пападимулис, Катержина Конечна от името на групата GUE/NGL
Кийт Тейлър от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2014/2906(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0218/2014
Внесени текстове :
B8-0218/2014
Приети текстове :

B8‑0218/2014

Резолюция на Европейския парламент относно мирния процес в Северна Ирландия

(2014/2906(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението от Разпети петък, известно също като Белфасткото споразумение, постигнато в многостранни преговори и подписано на 10 април 1998 г.,

–  като взе предвид Споразумението от Уестън Парк от 2001 г.,

–  като взе предвид споразумението, постигнато в многостранни преговори, проведени в Сейнт Андрюс във Файф (Fife), Шотландия, от 11 октомври до 13 октомври 2006 г., между двете правителства и всички основни партии в Северна Ирландия,

–  като взе предвид Споразумението от Хилсбъроу от 2008 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (програмата PEACE IV)[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1232/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно финансовите вноски на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)[2],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че прекратяването на всеки насилствен конфликт на територията на Европейския съюз е от съществено значение;

Б.  като има предвид, че разговорите между политическите партии и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия доведоха до Споразумението от Разпети петък от 1998 г. (Белфасткото споразумение), в което е предвидено създаването на децентрализирана администрация, включваща създаването на Асамблея и Изпълнителен орган за съвместно управление, Съвет на министрите от Севера и Юга, Междупарламентарна асоциация на Севера и Юга , Консултативен форум на Севера и Юга, Британско-ирландска междуправителствена конференция, Британско-ирландски съвет и разширен Британско-ирландски междупарламентарен орган;

В.  като има предвид, че Европейският съюз, наред с международни партньори като Съединените американски щати, Канада, Нова Зеландия и Австралия, е изиграл важна роля в подпомагането на изпълнението на мирния процес, наред с другото чрез Международния фонд за Ирландия;

Г.  като има предвид, че постигнатият досега напредък се превърна в мощен и положителен пример за разрешаване на конфликти, основаващ се на партньорство, съгласие и на принципите на равно третиране, на еднакво уважение и взаимно уважение, което е оказало положително въздействие не само върху политическите отношения в Северна Ирландия, но и извън нея;

Д.  като има предвид, че политическите институции, създадени съгласно Споразумението от Разпети петък, са работили успешно в продължение на дълъг период от време;

Е.  като има предвид, че в новата политическа ситуация е постигнат значителен икономически напредък чрез намаляване на безработицата, привличане на чуждестранни инвестиции и превръщането на Северна Ирландия в предпочитано място за провеждане на международни конференции, спортни състезания и културни дейности;

Ж.  като има предвид, че продължават да съществуват значителни регионални различия по отношение на социалното и икономическото развитие;

З.  като има предвид, че мирният процес изисква непрестанни усилия, и като има предвид, че при все това през последните години са възникнали редица политически кризи, включително заплахи от страна на групи, отхвърлящи мирния процес, и че тези кризи са довели до забавяне на процеса, въпреки че Асамблеята и Изпълнителният орган продължават да функционират;

И.  като има предвид, че обхващащите всички страни разговори, председателствани от бившия американски дипломат и пратеник за Северна Ирландия Ричард Хас, имащи за цел разрешаването на някои от най-непреодолимите въпроси, като например използването на флагове и емблеми, провеждането на протестни шествия и паради, се провалиха през декември 2013 г.;

Й.  като има предвид, че преговорите са били възобновени и че те имат за цел разрешаването на спорните въпроси;

К.  като има предвид, че програмата PEACE на Европейския съюз има за цел засилване на напредъка към установяване на мирно и стабилно общество и насърчаване на помирението чрез подпомагане на дейности и проекти, които спомагат за помиряване на общностите и допринасят за изграждане на единно общество;

1.  изразява загриженост поради факта, че изпълнението на мирния процес е стигнало до задънена улица, и настоятелно призовава всички страни в процеса да работят конструктивно за намирането на трайно решение на конфликта и за цялостно прилагане на Споразумението от Разпети петък и на последващите споразумения за дългосрочен и траен мир;

2.  приветства инициативата за свикване на преговори, включващи всички страни, за преодоляване на настоящата безизходица и подчертава необходимостта от споразумение по нерешените въпроси, които да са в основата на функционирането и стабилността на демократичните институции на Северна Ирландия; насърчава всички страни да участват в тези разговори с положителна нагласа с оглед уреждане на всички нерешени въпроси;

3.  приветства назначаването от страна на Джон Кери, държавен секретар в администрацията на президента Барак Обама, на сенатор Гари Харт за негов личен пратеник;

4.  изразява загриженост, че продължаващото насилие, престъпната и противообществена дейност от страна на някои екстремистки фракции подкопават мирния процес; подчертава необходимостта от борба с тези престъпни дейности чрез преодоляване на съществуващите икономически предизвикателства като безработицата, ниските доходи и ниския жизнен стандарт; подчертава, че неспадащото равнище на насилие и заплахи трябва да бъде преодоляно чрез широко участие на съответните общности с подкрепата на съответните агенции;

5.  поради това подчертава спешната необходимост от по-нататъшно насърчаване на помирението и подобряване на отношенията между общностите, както и от насърчаване на икономическото и социалното развитие, с цел консолидиране на мирния процес; във връзка с това подчертава подкрепата от страна на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, и по-специално 150 милиона евро за програма PEACE за справяне с тези приоритетни въпроси в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия, в полза на всички на север и на юг;

6.  изразява надежда, че работната група за Северна Ирландия на Европейската комисия ще продължава да играе важна подпомагаща роля и за в бъдеще;

7.  подчертава, че Европейският парламент е готов да оказва всякаква подкрепа, за която заинтересованите страни считат, че ще бъде от помощ за мирния процес; приканва първия министър и заместника на първия министър да отправят обръщение към Парламента от парламентарната трибуна след успешно завършване на разговорите, включващи всички заинтересовани страни;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Изпълнителния орган на Северна Ирландия и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия.