Πρόταση ψηφίσματος - B8-0218/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0218/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρειο Ιρλανδία

5.11.2014 - (2014/2906(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Seán Kelly εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Claude Moraes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marian Harkin, Catherine Bearder εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Kateřina Konečná εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Keith Taylor εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2014/2906(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0218/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0218/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0218/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρειο Ιρλανδία

(2014/2906(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, γνωστή και ως Συμφωνία του Μπέλφαστ, που επετεύχθη σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις και υπεγράφη στις 10 Απριλίου 1998,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Weston Park του 2001,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επετεύχθη στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο St Andrews του Fife στη Σκωτία, από 11 Οκτωβρίου έως 13 Οκτωβρίου 2006, μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και όλων των κυρίων κομμάτων της Βορείου Ιρλανδίας,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Hillsborough του 2008,

–         έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (το πρόγραμμα PEACE IV)[1],

–         έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)[2],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό το να τεθεί τέρμα σε όλες τις βίαιες συγκρούσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας προήλθε το 1998 η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (Συμφωνία του Μπέλφαστ), η οποία προέβλεπε την εγκαθίδρυση αποκεντρωμένης διοίκησης με την καθιέρωση Συνέλευσης και Εκτελεστικού Σώματος στη βάση συμμετοχής στην εξουσία, ενός Συμβουλίου σε επίπεδο Υπουργών Βορρά/Νότου, μίας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Βορρά/Νότου, ενός Συμβουλευτικό Φόρουμ Βορρά/Νότου, μίας Βρετανικής-Ιρλανδικής Διακυβερνητικής Διάσκεψης, ενός Βρετανικού-Ιρλανδικού Συμβουλίου και ενός διευρυμένου Βρετανικού-Ιρλανδικού Διακοινοβουλευτικού Σώματος·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με διεθνείς εταίρους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας την υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως τώρα συνιστά αδιάσειστο και θετικό παράδειγμα επίλυσης σύρραξης βάσει εταιρικής σχέσης, συναίνεσης και των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της ισότιμης εκτίμησης και του αμοιβαίου σεβασμού, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στις πολιτικές σχέσεις όχι μόνον εντός της Βορείου Ιρλανδίας αλλά και ευρύτερα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί θεσμοί που θεσπίσθηκαν δυνάμει της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής έχουν λειτουργήσει επιτυχώς επί μακρόν·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νέα πολιτική κατάσταση έχει επιτευχθεί σημαντική οικονομική πρόοδος με μείωση της ανεργίας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ανάδειξη της Βορείου Ιρλανδίας σε τόπο επιλογής για τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές περιφερειακές ανισότητες παραμένουν όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική διαδικασία απαιτεί συνέχιση των προσπαθειών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν ωστόσο σημειωθεί διάφορες πολιτικές κρίσεις, μεταξύ άλλων έχουν διατυπωθεί και απειλές από ομάδες που απορρίπτουν τη διαδικασία, αποτέλεσμα των οποίων τώρα είναι να έχει ακινητοποιηθεί η διαδικασία, μολονότι η Συνέλευση και το Εκτελεστικό Σώμα συνεχίζουν να λειτουργούν·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων συνομιλίες υπό την προεδρία του πρώην διπλωμάτη των ΗΠΑ και απεσταλμένου για τη Βόρειο Ιρλανδία Richard Haas, σκοπός των οποίων είναι η αντιμετώπιση μερικών από τα θέματα που διχάζουν περισσότερο, όπως είναι η χρήση σημαιών και εμβλημάτων, οι διαμαρτυρίες και παρελάσεις, διεκόπησαν τον Δεκέμβριο 2013·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επαναληφθεί διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίλυση θεμάτων που εκκρεμούν·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η ενίσχυση της προόδου προς μία ειρηνική και σταθερή κοινωνία και η προαγωγή της συμφιλίωσης με την παροχή αρωγής σε δραστηριότητες και έργα που βοηθούν τη συμφιλίωση κοινοτήτων και συμβάλλουν στην πορεία προς μία κοινωνία όπου συμμετέχουν όλοι·

1.      εκφράζει ανησυχία διότι η υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και παροτρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία να εργασθούν εποικοδομητικά προς επίτευξη μακράς διαρκείας διευθέτησης της σύγκρουσης και προς πλήρη υλοποίηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και των μετέπειτα συμφωνιών για μία μακράς διαρκείας και ανθεκτική ειρήνη·

2.      χαιρετίζει την πρωτοβουλία σύγκλησης συνομιλιών όλων των μερών για να ξεπερασθεί το σημερινό αδιέξοδο, υπογραμμίζει δε πόσο αναγκαία είναι μία συμφωνία επί των θεμάτων που εκκρεμούν με σκοπό να παρασχεθεί στήριξη στη λειτουργία και τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών της Βορείου Ιρλανδίας· ενθαρρύνει όλα τα μέλη να επιδοθούν σε αυτές τις συνομιλίες με θετικό πνεύμα με σκοπό να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή θέματα·

3.      χαιρετίζει τον ορισμό του γερουσιαστή Gary Hart από τον Υπουργό Εξωτερικών του Προέδρου Ομπάμα Τζων Κέρρυ ως προσωπικού απεσταλμένου του·

4.      εκφράζει ανησυχία διότι η συνεχιζόμενη βίαιη, εγκληματική και αντικοινωνική δραστηριότητα περιθωριακών στοιχείων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία· τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να καταπολεμηθεί αυτή η εγκληματική δραστηριότητα χάρις στην αντιμετώπιση υφισταμένων οικονομικών προκλήσεων όπως είναι η ανεργία και τα χαμηλά εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης· τονίζει ότι το συνεχιζόμενο επίπεδο βίας και εκφοβισμού πρέπει να υπερκερασθεί μέσω της ευρείας συμμετοχής των αντιστοίχων κοινοτήτων με τη στήριξη όλων των σχετικών φορέων·

5.      υπογραμμίζει συνεπώς ότι χρειάζεται κατεπειγόντως να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συμφιλίωση και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων και επίσης να δοθεί ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με σκοπό να παγιωθεί η ειρηνευτική διαδικασία· εξαίρει εν προκειμένω τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τα 150 εκατομμύρια EUR για να επιληφθεί το πρόγραμμα PEACE αυτών των θεμάτων προτεραιότητας στη Βόρειο Ιρλανδία και τη Μεθόριο Περιοχή της Ιρλανδίας προς όφελος όλων στον Βορρά και στον Νότο·

6.      ελπίζει ότι η Ειδική Ομάδα για τη Βόρεια Ιρλανδία της Επιτροπής θα συνεχίσει και στο μέλλον να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήριξης·

7.      τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να παράσχει οιαδήποτε στήριξη η οποία κατά τη γνώμη των διαφόρων μερών θα βοηθούσε την ειρηνευτική διαδικασία· προσκαλεί τον Πρωθυπουργό και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό να απευθυνθούν στο Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι με τη συμμετοχή όλων των μερών συνομιλίες·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Εκτελεστικό Σώμα της Βορείου Ιρλανδίας και τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.