Resolutsiooni ettepanek - B8-0218/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0218/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kohta

5.11.2014 - (2014/2906(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel
Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel
James Nicholson fraktsiooni ECR nimel
Marian Harkin, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel
Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel
Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel


Menetlus : 2014/2906(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0218/2014

B8‑0218/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kohta

(2014/2906(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse suure reede kokkulepet (tuntud ka Belfasti kokkuleppena), mis saavutati mitmepoolsete läbirääkimiste teel ja allkirjastati 10. aprillil 1998,

–  võttes arvesse 2001. aastal sõlmitud Weston Parki kokkulepet,

–  võttes arvesse St Andrewsis (Fife), Šotimaal 11.–13. oktoobril 2006 toimunud mitmepoolsetel läbirääkimistel kahe valitsuse ja kõigi Põhja-Iirimaa peamiste osapoolte vahel saavutatud kokkulepet,

–  võttes arvesse 2008. aastal sõlmitud Hillsborough’ kokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (programm PEACE IV)[1],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1232/2010, milles käsitletakse Euroopa Liidu rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010)[2],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et on äärmiselt oluline lõpetada kõik vägivaldsed konfliktid Euroopa Liidus;

B.  arvestades, et läbirääkimised erakondade ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsuste vahel andsid tulemuseks 1998. aasta suure reede kokkuleppe (Belfasti kokkulepe), milles nähti ette luua detsentraliseeritud halduskord, mis hõlmab võimu jagavat valitsust ja assambleed, Põhja-Lõuna ministrite nõukogu, Põhja-Lõuna parlamentidevahelist ühendust, Põhja-Lõuna konsultatiivfoorumit, Briti-Iiri valitsustevahelist konverentsi, Briti-Iiri nõukogu ning laiendatud Briti-Iiri parlamentidevahelist organit;

C.  arvestades, et Euroopa Liit koos rahvusvaheliste partneritega, nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Uus-Meremaa ja Austraalia, on etendanud olulist rolli rahu saavutamise protsessi toetamisel, mh Rahvusvahelise Iirimaa Fondi kaudu;

D.  arvestades, et praeguseks saavutatud areng on jõuline ja positiivne näide konfliktilahendusest, mis põhineb partnerlusel, üksmeelel ning võrdse kohtlemise, vastastikuse austuse ja lugupidamise põhimõtetel, ning see on avaldanud positiivset mõju poliitilistele suhetele mitte ainult Põhja-Iirimaal, vaid ka väljaspool seda;

E.  arvestades, et suure reede kokkuleppe alusel loodud poliitilised institutsioonid on pikka aega toiminud edukalt;

F.  arvestades, et uues poliitilises olukorras on saavutatud märkimisväärne majandusareng, vähendatud tööpuudust, meelitatud ligi välisinvesteeringuid ja muudetud Põhja-Iirimaa populaarseks rahvusvaheliste konverentside, spordiürituste ja kultuurisündmuste toimumise kohaks;

G.  arvestades, et sotsiaalse ja majandusliku arengu osas on siiski säilinud märkimisväärne piirkondlik ebavõrdsus;

H.  arvestades, et rahuprotsess nõuab pidevaid jõupingutusi, ning arvestades, et viimastel aastatel on siiski olnud mitmeid poliitilisi kriise, sh ähvardusi rejektsionistlikelt rühmitustelt, mis on tänaseks põhjustanud protsessi seiskumise, kuigi assamblee ja valitsus on endiselt tegutsemisvõimelised;

I.  arvestades, et kõiki osapooli hõlmavad läbirääkimised endise USA diplomaadi ja Põhja-Iirimaa erisaadiku Richard Haasi juhtimisel, mille eesmärgiks oli käsitleda mõningaid kõige enim lahkarvamusi tekitavaid küsimusi, nagu demonstratsioonid ja paraadid, lippude ja sümbolite kasutamine, katkesid detsembris 2013;

J.  arvestades, et läbirääkimised on taasalanud, eesmärgiga lahendada pooleliolevad küsimused;

K.  arvestades, et ELi programmi PEACE sihiks on tagada areng rahumeelse ja stabiilse ühiskonna suunas ning edendada lepitusprotsessi, toetades meetmeid ja projekte, mis aitavad lepitada kogukondi ning annavad oma panuse ühise ühiskonna kujundamisele;

1.  väljendab muret, et rahu saavutamise protsess on jõudnud ummikusse, ning nõuab kõigilt selle protsessi osalistelt konstruktiivset tegevust konflikti püsiva lahenduse ning suure reede kokkuleppe ja sellele järgnenud kokkulepete täieliku rakendamise nimel kestva ja püsiva rahu saavutamiseks;

2.  tervitab algatust kõiki osapooli hõlmavate läbirääkimiste alustamiseks, et ületada kujunenud ummikseis, ning rõhutab vajadust jõuda kokkuleppele lahendamata küsimustes, et toetada Põhja-Iirimaa demokraatlike institutsioonide funktsioneerimist ja stabiilsust; julgustab kõiki osapooli neil läbirääkimistel aktiivselt osalema, et lahendataks kõik pooleliolevad küsimused;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et president Obama riigisekretär John Kerry määras senaator Gary Harti oma isiklikuks erisaadikuks;

4.  väljendab muret äärmuslike elementide rahuprotsessi kahjustava vägivaldse, kriminaalse ja antisotsiaalse tegevuse pärast; rõhutab vajadust võidelda sellise kriminaalse tegevuse vastu, leides lahenduse olemasolevatele majanduslikele probleemidele nagu tööpuudus, madal sissetulek ja elatustase; rõhutab, et vägivalla ja hirmutamise jätkuv tase tuleb ületada asjaomaste kogukondade laialdase kaasamisega ning koostöös kõigi asjaomaste ametitega;

5.  rõhutab seetõttu kiireloomulist vajadust veelgi edendada lepitusprotsessi ja parandada kogukondadevahelisi suhteid, samuti kiirendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut, et tugevdada rahuprotsessi; toonitab seoses sellega ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust ning eelkõige 150 miljoni euro eraldamist programmile PEACE nende prioriteetsete küsimuste lahendamiseks Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piiriäärsetes maakondades, millest oleks kasu kõigile nii saare põhja- kui ka lõunaosas;

6.  loodab, et Euroopa Komisjoni Põhja-Iirimaa töörühm jätkab oma olulist toetavat rolli ka edaspidi;

7.  rõhutab, et Euroopa Parlament on valmis osutama mis tahes abi, mida asjaomased pooled peavad vajalikuks, et toetada rahuprotsessi jätkumist; kutsub esimest ministrit ja esimese ministri asetäitjat pärast kõiki osapooli hõlmavate läbirääkimiste edukat lõpetamist esinema Euroopa Parlamendi ees;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Põhja-Iiri, Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsustele.