Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0218/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0218/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Šiaurės Airijos taikos proceso

5.11.2014 - (2014/2906(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Seán Kelly PPE frakcijos vardu
Claude Moraes S&D frakcijos vardu
James Nicholson ECR frakcijos vardu
Marian Harkin, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu
Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu
Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu


Procedūra : 2014/2906(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0218/2014

B8‑0218/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės Airijos taikos proceso

(2014/2906(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Didžiojo penktadienio susitarimą, dar žinomą kaip Belfasto susitarimas, kuris buvo pasiektas daugiašalių derybų metu ir pasirašytas 1998 m. balandžio 10 d.,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. pasirašytą Vestono parko susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 11‒13 d. Šv. Endriu miestelyje (Faifas, Škotija) vykusių daugiašalių derybų tarp abiejų vyriausybių ir visų didžiausių Š. Airijos partijų metu pasiektą susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. pasiektą Hilsboro susitarimą,

–         atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (programa PEACE IV)[1],

–       atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1232/2010 dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)[2];

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi būtina nutraukti visus smurtinius konfliktus Europos Sąjungoje;

B.     kadangi politinių partijų ir JK bei Airijos vyriausybių derybos davė rezultatų: 1998 m. buvo pasirašytas Didžiojo penktadienio susitarimas (Belfasto susitarimas), kuriuo buvo numatyta užtikrinti decentralizuotą valdymą, kuriame dalyvautų galiomis besidalijančios institucijos: Asamblėja ir Vykdomoji administracija, Šiaurės ir Pietų ministrų taryba, Šiaurės ir Pietų tarpparlamentinė asociacija, Šiaurės ir Pietų patariamasis forumas, D. Britanijos ir Airijos tarpvyriausybinė konferencija, D. Britanijos ir Airijos taryba bei D. Britanijos ir Airijos tarpparlamentinė institucija;

C.     kadangi Europos Sąjunga kartu su tokiais tarptautiniais partneriais kaip Jungtinės Valstijos, Kanada, Naujoji Zelandija ir Australija suvaidino svarbų vaidmenį paremdamos taikos proceso įgyvendinimą, inter alia, pasinaudodamos Tarptautiniu Airijos fondu;

D.     kadangi iki šiol pasiekta pažanga yra įspūdingas ir puikus konfliktų sprendimo pavyzdys, paremtas partneryste, pritarimu bei vienodo požiūrio, elgesio ir abipusės pagarbos principais, kuris padarė teigiamą poveikį politiniams santykiams ne tik Šiaurės Airijoje, bet ir už jos ribų;

E.     kadangi politinės institucijos, įsteigtos remiantis Didžiojo penktadienio susitarimu, ilgą laiką veikė sėkmingai;

F.     kadangi naujoje politinėje situacijoje buvo pasiekta didelė ekonominė pažanga, sumažintas nedarbo lygis, pritrauktos vidaus investicijos, o Šiaurės Airijoje surengta nemažai tarptautinių konferencijų, sporto ir kultūrinių renginių;

G.     kadangi socialinio ir ekonominio išsivystymo požiūriu išlieka didelių regioninių skirtumų;

H.     kadangi taikos procesui būtinos nuolatinės pastangos ir kadangi pastaraisiais metais kilo keletas politinių krizių, įskaitant procesui nepritariančių grupių grasinimus, todėl taikos procesas šiuo metu yra užblokuotas, nors Šiaurės Airijos Asamblėja ir Vykdomoji administracija vis dar veikia;

I.      kadangi 2013 m. gruodžio mėn. nutrūko visų šalių derybos, kurioms vadovavo buvęs JAV diplomatas ir pasiuntinys Šiaurės Airijai Richardas Haasas ir kurios buvo skirtos spręsti daugiausiai nesantaikos keliančius klausimus, tokius kaip vėliavų ir simbolių naudojimas, protestai ir paradai;

J.      kadangi derybos buvo vėl pradėtos, o jomis siekiama išspręsti likusius klausimus;

K.     kadangi ES programa PEACE yra skirta stiprinti procesą, kuriuo siekiama taikios ir stabilios visuomenės, ir skatinti susitaikymą, remiant veiklą ir projektus, kuriais padedama sutaikinti bendruomenes ir prisidėti prie bendros visuomenės kiekvienam kūrimo;

1.      išreiškia susirūpinimą dėl to, kad įgyvendinant taikos procesą yra pasiekta aklavietė, ir ragina visas procese dalyvaujančias šalis konstruktyviai dirbti siekiant ilgalaikio konflikto sprendimo bei visapusiško Didžiojo penktadienio susitarimo įgyvendinimo ir iš to sekančių susitarimų, užtikrinančių ilgalaikę taiką;

2.      pritaria iniciatyvai surengti visų šalių derybas, skirtas išeiti iš dabartinės aklavietės, ir pabrėžia, kad yra būtina pasiekti susitarimą likusiais klausimais, siekiant paremti Šiaurės Airijos demokratinių institucijų funkcionavimą ir stabilumą; ragina visas šalis geranoriškai dalyvauti šiose diskusijose, siekiant išspręsti visus likusius klausimus;

3.      džiaugiasi dėl prezidento Barako Obamos valstybės sekretoriaus John'o Kerry sprendimo senatorių Gary Hart paskirti savo asmeniniu pasiuntiniu.

4.      yra susirūpinęs dėl to, kad ir toliau ekstremistinių grupių vykdoma prievarta bei nusikalstama ir antivisuomeniška veikla kenkia taikos procesui; pabrėžia poreikį kovoti su tokia nusikalstama veikla sprendžiant tokias ekonomines problemas kaip nedarbas ir mažos pajamos bei žemi gyvenimo standartai; pabrėžia, kad besitęsianti prievarta ir bauginimai turi būti įveikti pasinaudojant aktyviu atitinkamų bendruomenių dalyvavimu ir visų susijusių agentūrų parama;

5.      todėl pabrėžia, kad yra būtina nedelsiant skatinti sutaikinimą ir pagerinti bendruomenių tarpusavio santykius, taip pat paskatinti ekonominę ir socialinę plėtrą, kas yra būtina norint sustiprinti taikos procesą; šiuo klausimu atkreipia dėmesį į ES regioninės plėtros fondą, ypač į 150 mln. EUR, skirtus programai PEACE, kuri yra skirta šiems prioritetiniams klausimams Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio regione spręsti, suteikiant naudos tiek šiauriniams, tiek ir pietiniams regionams;

6.      tikisi, kad Europos Komisijos Šiaurės Airijos darbo grupė ir toliau atliks svarbų padedantį vaidmenį;

7.      pabrėžia, kad Parlamentas yra pasirengęs pasiūlyti bet kokią paramą, kuri, susijusių šalių nuomone, būtų naudinga taikos procesui; ragina pirmąjį pinistrą ir pirmojo pinistro pavaduotoją sėkmingai užbaigus visų šalių diskusijas kreiptis į Parlamentą;

8.      paveda Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Šiaurės Airijos vykdomajai administracijai ir JK bei Airijos vyriausybėms.