Návrh uznesenia - B8-0218/2014Návrh uznesenia
B8-0218/2014

NÁVRH UZNESENIA o mierovom procese v Severnom Írsku

5.11.2014 - (2014/2906(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Seán Kelly v mene poslaneckého klubu PPE
Claude Moraes v mene skupiny S&D
James Nicholson v mene skupiny ECR
Marian Harkin, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE
Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL
Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2014/2906(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0218/2014

B8‑0218/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o mierovom procese v Severnom Írsku

(2014/2906 (RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Veľkopiatkovú dohodu známu ako dohoda z Belfastu, ktorá bola dosiahnutá počas viacstranných rokovaní a podpísaná 10. apríla 1998,

–  so zreteľom na dohodu z Weston Parku z roku 2001,

–  so zreteľom na dohodu dosiahnutú po viacstranných rokovaniach v St. Andrews (Fife, Škótsko), ktoré prebiehali od 11. do 13. októbra 2006 medzi oboma vládami a všetkými významnými stranami v Severnom Írsku,

–  so zreteľom na dohodu z Hillsborough z roku 2008,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (program PEACE IV)[1],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1232/2010 z 15. decembra 2010 o finančných príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010)[2],

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ukončenie všetkých násilných konfliktov v Európskej únii je veľmi dôležité;

B.  keďže rozhovory medzi všetkými politickými stranami a vládami Spojeného kráľovstva a Írska viedli v roku 1998 k Veľkopiatkovej dohode (dohode z Belfastu), ktorá umožnila zriadenie decentralizovanej administratívy zahŕňajúcej vytvorenie zhromaždenia a exekutívy s rozdelením právomocí, ministerskej rady sever-juh, medziparlamentného združenia sever-juh, konzultačného fóra sever-juh, britsko-írskej medzivládnej konferencie, britsko-írskej rady a rozšíreného britsko-írskeho medziparlamentného orgánu;

C.  keďže Európska únia spolu s medzinárodnými partnermi, ako sú USA, Kanada, Nový Zéland a Austrália, zohrala dôležitú úlohu v podpore plnenia mierového procesu okrem iného prostredníctvom Medzinárodného fondu pre Írsko;

D.  keďže doteraz dosiahnutý pokrok je výrazným a pozitívnym príkladom riešenia konfliktu na základe partnerstva, súhlasu a zásad rovnakého zaobchádzania, rovnocennosti a vzájomného rešpektovania, čo malo pozitívny vplyv na politické vzťahy nielen v Severnom Írsku, ale aj v iných krajinách;

E.  keďže politické inštitúcie zriadené v rámci Veľkopiatkovej dohody úspešne fungujú už dlhé obdobie;

F.  keďže v novej politickej situácii sa dosiahol výrazný hospodársky pokrok, zníženie nezamestnanosti, prílev investícií a Severné Írsko sa stalo miestom medzinárodných konferencií, športových a kultúrnych podujatí;

G.  keďže pokiaľ ide o sociálny a hospodársky rozvoj, pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely;

H.  keďže mierový proces si vyžaduje pokračujúce úsilie a keďže v posledných rokoch sa vyskytlo niekoľko politických kríz vrátane hrozieb zo strany skupín odmietajúcich riešenie, čo v súčasnosti viedlo k prerušeniu procesu, aj keď zhromaždenie a exekutíva stále vykonávajú svoju činnosť;

I.  keďže rozhovory medzi všetkými stranami pod vedením bývalého diplomata USA a zástupcu pre Severné Írsko Richarda Haasa zamerané na riešenie niektorých najrozdeľujúcejších otázok, ako je používanie vlajok a emblémov, protesty a pochody, boli prerušené v decembri 2013;

J.  keďže rokovania sa obnovili a ich cieľom je vyriešenie ostávajúcich otázok;

K.  keďže program PEACE EÚ je zameraný na posilnenie pokroku smerujúceho k mierovej a stabilnej spoločnosti a na presadzovanie zmierenia prostredníctvom podporných činností a projektov, ktoré pomáhajú zmieriť komunity a prispieť k spoločnosti pre všetkých;

1.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že plnenie mierového procesu dospelo do mŕtveho bodu, a nalieha na všetky strany procesu, aby konštruktívne pracovali na trvalom riešení konfliktu a úplnom vykonávaní Veľkopiatkovej dohody a následných dohôd v záujme dlhodobého a trvalého mieru;

2.  víta iniciatívu na zvolanie rozhovorov všetkých strán na prekonanie súčasnej krízy a zdôrazňuje potrebu dohody o nevyriešených otázkach s cieľom podporiť fungovanie a stabilitu demokratických inštitúcií v Severnom Írsku; vyzýva všetky strany, aby sa do týchto rozhovorov pozitívne zapájali s cieľom vyriešiť všetky nedoriešené otázky;

3.  víta vymenovanie senátora Garyho Harta ministrom zahraničných vecí Obamovej administratívy Johnom Kerrym za svojho osobného vyslanca;

4.  je znepokojený tým, že okrajové skupiny pokračujúcim násilím, trestnou a protispoločenskou činnosťou podrývajú mierový proces; zdôrazňuje potrebu bojovať proti takejto trestnej činnosti riešením existujúcich hospodárskych problémov, ako je nezamestnanosť, nízke príjmy a životné štandardy; zdôrazňuje, že pokračujúce násilie a zastrašovanie musia byť prekonané širšou účasťou príslušných komunít s podporou všetkých príslušných agentúr;

5.  zdôrazňuje preto naliehavú potrebu podpory v záujme ďalšieho zmierenia a zlepšenia vzťahov medzi komunitami a tiež na posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja s cieľom upevniť mierový proces; poukazuje v tejto súvislosti na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a najmä na sumu 150 miliónov EUR na program PEACE na riešenie týchto prioritných otázok v Severnom Írsku a pohraničnom regióne Írska v prospech všetkých na severe aj na juhu;

6.  verí, že pracovná skupina Komisie pre Severné Írsko bude v budúcnosti aj naďalej zohrávať dôležitú podpornú úlohu;

7.  zdôrazňuje, že Parlament je pripravený ponúknuť akúkoľvek podporu, ktorú by zainteresované strany mohli považovať za prospešnú pre mierový proces; vyzýva predsedu vlády a jeho podpredsedu, aby po úspešnom ukončení rozhovorov medzi všetkými stranami vystúpili v Parlamente;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Severného Írska a vládam Spojeného kráľovstva a Írska.