Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0219/2014

Esitatud tekstid :

B8-0219/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0053

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 120kWORD 58k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014
5.11.2014
PE537.123v01-00
 
B8-0219/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta  (2014/2922(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta  (2014/2922(RSP))  
B8‑0219/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eelkõige 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas(1) ning 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(2),

–       võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–       võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari ja 17. märtsi 2014. aasta järeldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 28. augusti 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 25. septembri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 30. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 2012. aasta aprillis avaldatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) 20. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et poliitiline konflikt puhkes pärast seda, kui dinka hõimu kuuluv president Salva Kiir käis välja süüdistuse, et nueri hõimu kuuluv tagandatud asepresident Riek Machar kavandab tema vastu riigipööret; arvestades, et Riek Machar eitab riigipöördekatset;

B.     arvestades, et Lõuna-Sudaani põhja- ja idaosas käib alates 15. detsembrist 2013 tegelikult kodusõda, mis on põgenema ajanud üle 1,7 miljoni inimese, neist 1,3 miljonit sisepõgenikena, kusjuures umbes 100 000 inimest otsib varju ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) baaside ümbruses ülerahvastatud tsiviilkaitsealadel, kus ei ole isegi minimaalseid humanitaartingimusi, ning üle 452 000 inimese on pagenud naaberriikidesse (Etioopiasse, Keeniasse, Sudaani ja Ugandasse);

C.     arvestades, et prognooside kohaselt ulatub põgenike arv Lõuna-Sudaanis ja väljaspool seda 2014. aasta lõpuks 2,3 miljoni inimeseni;

D.     arvestades, et Lõuna-Sudaani on tabanud järjestikused kriisid, mis on tekitanud tohutu humanitaarabivajaduse; arvestades, et sõjategevuse otsese tagajärjena valitseb Lõuna-Sudaanis tõsine toidujulgeoleku- ja toitluskriis; arvestades, et 7 miljonit inimest ähvardab toiduainetega kindlustamatus ja 3,9 miljonit inimest on vahetus ohus, kusjuures abiagentuurid hoiatavad, et mõnedes Lõuna-Sudaani piirkondades võib järgmise aasta algul puhkeda näljahäda, kui sõjategevus peaks uuesti algama;

E.     arvestades, et peamised humanitaarvajadused on toit, puhas vesi, tervishoid, sanitaartingimused, peavari ja kaitse;

F.     arvestades, et konflikt on rikkunud miljonite inimeste elu, mõjudes eriti raskesti lastele; arvestades, et kui toiduteenuseid otsekohe ei tõhustata, on 50 000 alla viieaastast last surmaohus; arvestades, et üle 9000 lapse on värvatud relvarühmitustesse ja rünnakud koolidele ning koolide okupeerimine puudutavad umbes 11 000 last;

G.     arvestades, et kuigi saagikoristusaeg on alanud, jääb prognoositavalt 1,5 miljonit inimest ikkagi toiduga kindlustamatuse kriisi- või hädaolukorra tasandile; arvestades, et 2015. aasta väljavaated on halvad, eelkõige konfliktist puudutatud aladel, kus põgenike arv on suur ning maaharimine ja saagikoristamine peaaegu võimatu;

H.     arvestades, et akuutse alatoitluse määrad (tõsine akuutne alatoitlus ja üldine akuutne alatoitlus) on paljudes piirkondades hädaolukorra piirmääradest kõrgemad, kusjuures kõige halvem on konfliktist puudutatud nueri kogukondade olukord;

I.      arvestades, et Euroopa Komisjon lisas 2014. aasta oktoobris oma 100 miljoni euro suurusele humanitaarabisummale veel 20 miljonit eurot Lõuna-Sudaani põgenike hädavajaduste katmiseks naaberriikides; arvestades, et ELi liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on 2014. aastal andnud Lõuna-Sudaanile abi rohkem kui 245 miljoni euro väärtuses, mis moodustab üle kolmandiku ELi kogu humanitaarabist;

J.      arvestades, et Lõuna-Sudaan on maailma noorim ja ebakindlaim riik ning ühtlasi üks vähim arenenud riike; arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi, ning arvestades, et humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi ülemaailmses ebakindluse ja kriisihinnangu indeksis on see riik teisel kohal;

K.     arvestades, et vägivald ja sihilikud rünnakud tsiviilisikute vastu on olnud korduvad ja äärmuslikud ning paljudel juhtudel on inimesi rünnatud nende etnilise ja/või poliitilise kuuluvuse põhjal;

L.     arvestades, et praeguse kriisi on peamiselt põhjustanud relvakonflikt, mille jalgu jäänud inimesed on rängalt kannatanud; arvestades, et poliitikute toetusel tegutsevate relvarühmituste vägivald tsiviilelanike kallal on laialt levinud ning rahvuse alusel tapmine, naiste hirmutamine seksuaalvägivallaga ja kuritarvitused laste suhtes on tavalised; arvestades, et vägivallatsejad on hävitanud haiglaid, vägistanud ja/või tapnud patsiente;

M.    arvestades, et Lõuna-Sudaan on aastakümneid kannatanud konfliktide ja unarussejäetuse all, millele on lisandunud sagedased loodusõnnetused ja haiguspuhangud;

N.     arvestades, et riigis laieneb kooleraepideemia ja levivad muud nakkushaigused (malaaria, kala-azar (leišmanioos), hepatiit jne), mida osaliselt soodustab vihmaaeg, kuid samas ka asjaolu, et põgenikuelu on inimesi veelgi nõrgestanud;

O.     arvestades, et konflikt ja korduvad loodusõnnetused kahjustavad ka riigi niigi nõrka majandust, kuna üleujutuste, põua ja elanike põgenemise tõttu jäävad saagid koristamata ja toidutootmine väheneb;

P.     arvestades, et humanitaarabi osutatakse äärmiselt rasketes oludes, sest vaenutegevus ja rünnakud humanitaarabitöötajate vastu raskendavad tõsiselt abivajajateni jõudmist, samuti raskendab abiorganisatsioonide tööd nende varade rekvireerimine ja muu õigusvastane takistamine;

 

1.      mõistab hukka vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe rikkumised ja kutsub kõiki osalisi üles kokkuleppest kinni pidama ning mitte uuesti sõjategevust alustama;

2.      tunneb tõsist muret Lõuna-Sudaani toiduga kindlustamatuse pärast, mille on põhjustanud sõjategevus ja mida suurendavad korduvad loodusõnnetused;

3.      kinnitab, et seisab kindlalt Sudaani ja Lõuna-Sudaani suveräänsuse, iseseisvuse, ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse eest, ning tuletab meelde heanaaberlikkuse, mittesekkumise ja piirkondliku koostöö tähtsust;

4.      väljendab heameelt ELi panuse üle Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi lahendamisse ning kutsub liikmesriike tungivalt üles otsima võimalusi sagenevate kriiside lahendamise rahastamiseks kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega;

5.      kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma Lõuna-Sudaani ja ümbritseva piirkonna suhtes võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et Lõuna-Sudaani halvenevale humanitaarolukorrale viivitamata reageerida;

6.      kutsub kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude üles tihedale koostööle, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja piirkonnas ning leida kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus;

7.      kahetseb, et vaatamata Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) pidevatele püüetele vahendada rahuläbirääkimisi, mis võimaldaksid moodustada rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse, ei ole seni märkimisväärset edu saavutatud; toetab sellegipoolest IGADi juhitud vahendustegevuse jätkamist ja ameti pingutusi luua võimalused kaasavaks poliitiliseks dialoogiks ning kutsub ELi üles jätkama IGADi abistamist nii sisuliselt kui ka rahaliselt ja lähetama ka edaspidi personali vaherahu jälgimise ja kontrollimise mehhanismi toetuseks;

8.      rõhutab tõhusa inimõiguste järelevalve vajadust, sealhulgas seoses seksuaalse ja soopõhise vägivalla ja õigusrikkumiste ning laste väärkohtlemisega;

9.      nõuab tungivalt kõigi üldise rahukokkuleppe täitmata punktide kiiret täitmist;

10.    on tõsiselt mures konflikti etnilise mõõtme pärast; rõhutab, et võimu poole püüdlemine vägivalla või rahvusliku päritolu põhjal eristamise alusel on vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõtte ja rahvusvahelise õigusega; tunneb samuti muret konflikti piiriülese ja destabiliseeriva mõju pärast niigi ebastabiilses piirkonnas, eelkõige seoses aina suureneva põgenikevooga naaberriikidesse;

11.    tuletab meelde, et humanitaarabi on hädavajalik, kuid see ei lahenda poliitilist probleemi ega loo rahu, julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et konfliktiosaliste dialoog ja koostöö ning vaherahulepingu täielik rakendamine ei ole vajalikud mitte üksnes rahu, julgeoleku ja stabiilsuse huvides, vaid ka Lõuna-Sudaani rahvaste jaoks pikaajalise lahenduse leidmiseks; rõhutab, et kodanikuühiskonna osalemine rahuläbirääkimistes on otsustavalt tähtis;

12.    mõistab hukka asjaolu, et humanitaarabi andmist takistab endiselt sõjategevus ning konfliktiosaliste vägivald humanitaartöötajate, nende varustuse ja taristu vastu; kutsub kõiki asjaosalisi üles võimaldama humanitaartöötajate täielikku, turvalist ja takistamatut juurdepääsu abi vajavatele tsiviilisikutele ning kõigile tegevuseks vajalikele vahenditele kooskõlas rahvusvahelise õigusega, kaasa arvatud kohaldatav rahvusvaheline humanitaarõigus, ning vastavalt ÜRO humanitaarabisuunistele;

13.    kutsub üles koostama programme laste kaitseks, kaasa arvatud perede otsimine ja taasühendamine, soopõhise vägivalla ennetamine ja selle tagajärgede ravi; kaitsetus olukorras üksikisikute kaitse, järelevalve ja abistamine ning vägivalda soodustavate riskide vähendamine, näiteks asulate valgustamine;

14.    kahetseb, et konflikt on katkestanud paljude põhiliste sotsiaalteenuste osutamise ning sajad tuhanded lapsed ei saa koolis käia; tunneb tõsist muret selle pärast, et vägivald puudutab endiselt kõige raskemini lapsi, kes kannatavad ka psühholoogilise stressi all ja kellel puudub juurdepääs teenustele, sealhulgas haridusele; nõuab tungivalt, et konfliktiosalised lõpetaksid laste värbamise ja kasutamise relvajõududes ning muud rasked laste õiguste rikkumised;

15.    nõuab, et toiduga kindlustatus jääks peamiste sekkumisvaldkondade hulka ning et toiduhumanitaarabi muudetaks sihipärasemaks ja mõjusamaks ja suunataks abisaajatele vastavalt nende olukorra tõsidusele;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Riiklikule Seadusandlikule Assambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Valitsustevahelisele Arenguametile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0546.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0042.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika