Resolutsiooni ettepanek - B8-0220/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0220/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014

Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0220/2014
Esitatud tekstid :
B8-0220/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0220/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis

(2014/2922(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eelkõige 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kohta Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise valdkonnas[1] ning 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis[2],

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 23. jaanuari 2014. aasta ja 10. mai 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 28. augusti 2014. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta ja 17. märtsi 2014. aasta järeldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 25. septembri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 30. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) 20. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2012. aasta kommünikees esitatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava, mida EL täielikult toetab,

–       võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et konflikt algas sellest, et riigi president Salva Kiir süüdistas ametist vabastatud asepresidenti Riek Macharit temavastase riigipöörde kavandamises; arvestades, et Riek Machar eitab riigipöördekatset;

B.     arvestades, et ÜRO hinnangute kohaselt on sõjategevuse kuude jooksul surma saanud üle 10 000 inimese, ning arvestades, et palju on teateid erakorralisest julmusest ja rahvuspõhisest vägivallast, mis kujutavad endast sõjakuritegusid;

C.     arvestades, et Lõuna-Sudaan on maailma noorim ja kõige haavatavam riik ning on komisjoni üldise haavatavuse ja kriisi hindamise lõppnäitajate poolest teisel kohal;

D.     arvestades, et Lõuna-Sudaani konflikti osapooled alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) egiidi all läbirääkimisi;

E.     arvestades, et 23. jaanuaril 2014 lepiti kokku relvarahus, mida kinnitati 9. mail 2014, kuid seda rikutakse pidevalt ja mingeid karistusmeetmeid ei kohaldata;

F.     arvestades, et rahukõnelustel ei ole saavutatud kestva lahenduse leidmisel erilist edu, ning arvestades, et ÜRO humanitaarabi koordinaator on märkinud, et võimalused püsivaks rahuks poliitilisel ja kogukondade vahelisel tasandil ei ole head;

G.     arvestades, et sõjategevus president Kiiri ja mässulistele lojaalse Riek Machari jõudude vahel algas vihmaperioodi lõppedes uuesti ning ägeneb kuival aastaajal tõenäoliselt veelgi, kui ei saavutata poliitilist lahendust;

H.     arvestades, et see humanitaarkriis ähvardab mõjutada palju laiemat piirkonda, mida nagunii juba ohustab ebastabiilsus, sest Sudaani mässuliste rühmitused ja Uganda väed on juba sõjategevusega liitunud;

I.      arvestades, et konflikt on põhjustanud murettekitavas ulatuses kohutavat seksuaalvägivalda, nagu on teada andnud Zainab Bangura, kes on ÜRO peasekretäri eriesindaja konfliktidega kaasneva seksuaalse vägivalla küsimustes; arvestades, et jätkuvalt saabub kinnitamata teateid lapssõdurite värbamise kohta Lõuna-Sudaanis;

J.      arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani kriisi kolmanda taseme hädaolukorraks – see on sügavaima humanitaarkriisi tase;

K.     arvestades, et aasta algusest on Lõuna-Sudaanis humanitaarabi antud 3,5 miljonile inimesele; arvestades, et tänu kohalike toimetulekumehhanismide ja rahvusvahelise abi ühendamisele suudeti näljahäda ära hoida;

L.     arvestades, et humanitaarabi vajab hinnanguliselt 3,8 miljonit Lõuna-Sudaani elanikku, 1,4 miljonit inimest on riigisisesed põgenikud ja üle 470 000 inimese otsib varjupaika naaberriikides;

M.    arvestades, et kõige hädavajalikumad humanitaarvajadused on toit, puhas vesi, tervishoid, peavari, sanitaarhügieen, reageerimine epideemiatele (nt koolera) ja kaitse; arvestades, et seksuaalvägivalla ellujäänud ohvritele on vaja rohkem psühhosotsiaalset tuge;

N.     arvestades, et kui sõjategevus jätkub, on toiduga kindlustatuse väljavaated riigis 2015. aastal kehvad – eeldatavalt võib toiduga kindlustamatus tabada kriisi- ja hädaolukorra tasemel 2,5 miljonit inimest;

O.     arvestades, et abi vajavatele inimestele juurdepääsu takistavad jätkuvalt vaenutegevus ja vägivald, mis on suunatud ka humanitaartöötajate ja varustuse vastu;

P.     arvestades, et Lõuna-Sudaani tööminister ütles 2014. aasta septembris, et kõik välismaalastest töötajad peavad lahkuma oktoobri keskpaigaks, kuid võttis selle avalduse hiljem tagasi;

Q.     arvestades, et nn valitsusväliste organisatsioonide seaduseelnõu vastuvõtmine, mille eesmärk on piirata valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna tegevusvabadust Lõuna-Sudaanis, on edasi lükatud detsembrisse;

R.     arvestades, et paljud pikaleveninud ülemaailmsed kriisid on rahvusvahelised humanitaarressursid peaaegu ammendanud; arvestades, et rahvusvaheline kogukond ei suuda ei rahaliselt ega toimimise mõttes pikaajalisele kriisile jätkuvalt reageerida;

S.     arvestades, et EL on andnud üle kolmandiku (38 %) Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi ohjamise rahvusvahelisest abist ning ainuüksi komisjon suurendas 2014. aastal oma kriisiohje humanitaarabi eelarvet, mis on nüüd üle 130 miljoni euro;

T.     arvestades, et EL on riigi ülesehitamiseks antavat abi käsitleva kokkuleppe, mis algselt kavandati eelarvetoetusena, ümber kavandanud partnerluseks valitsusväliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tegeleda haridus- ja tervishoiuküsimustega;

U.     arvestades, et Aafrika Liit on moodustanud komisjoni, mis hakkab uurima inimõiguste jõhkraid rikkumisi, millest on laialdaselt teatatud;

V.     arvestades, et praegusele konfliktile tuleks leida demokraatlik poliitiline lahendus, mis sillutaks teed demokraatlikult kokku lepitud institutsioonidele, et ehitada üles iseseisvusreferendumi tulemusel sündinud uus riik;

W.    arvestades, et EL teatas 10. juulil 2014 rahuprotsessi takistavate, relvarahu kokkulepet rikkuvate ja jõhkraid inimõigusi toimepanevate isikute vastaste sihtmeetmete esimesest paketist; arvestades, et ELi relvaembargo Lõuna-Sudaani suhtes on endiselt jõus;

X.     arvestades, et kestvaks rahuks, konfliktijärgseks riigi ülesehitamiseks ja selle tugevdamiseks tehtavateks pingutusteks on vaja pikaajalist perspektiivi ning rahvusvahelise üldsuse kindlat, prognoositavat ja stabiilset osalust;

1.      mõistab kindlalt hukka Lõuna-Sudaanis toimuva murettekitava inimeste põhjustatud katastroofi, mis on vastuolus riigi vabastusliikumise väärtuste ja eesmärgiga;

2.      mõistab teravalt hukka vägivalla jätkamise ja vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe korduvad rikkumised; taunib relvajõudude nõrka juhtimist, mis suurendab omavahel võitlevate jõudude edasise killustumise tõenäosust;

3.      nõuab tungivalt, et kõik osapooled peaksid kokkuleppest kinni ja osaleksid konstruktiivselt Addis Abeba rahukõnelustel; rõhutab rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevat kohustust kaitsta tsiviilelanikke, ning toonitab, et kestev poliitiline kokkulepe on Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi lõpetamiseks parim lahendust;

4.      tuletab meelde, et humanitaarabi on elutähtis, kuid see ei lahenda poliitilist probleemi, ning et tsiviilisikute kaitsmise esmane kohustus lasub valitsusel; nõuab seetõttu, et riigi varasid kasutataks otseselt Lõuna-Sudaani elanike heaolu tagamiseks; nõuab ka relvarahu kokkuleppe täielikku rakendamist ja läbirääkimiste kiiret taaskäivitamist, et moodustada rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsus kui ainus pikaajaline lahendus;

5.      hoiatab konflikti levimise ohu ja destabiliseeruva mõju eest juba niigi ebastabiilsele piirkonnale, eeskätt seetõttu, et põgenike arv naaberriikides kasvab; nõuab ka tungivalt, et Aafrika Liit jälgiks olukorda piirkonnas;

6.      väljendab heameelt ELi panuse üle Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi lahendamisse ning palub liikmesriikidel kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega leida lahendus, kuidas sagenevate kriiside korral rahastamiseks vahendeid leida;

7.      kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma Lõuna-Sudaani ja ümbritseva piirkonna suhtes võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et Lõuna-Sudaani halvenevale humanitaarolukorrale viivitamata reageerida;

8.      innustab ELi ümber kavandama oma arenguabi, et täita Lõuna-Sudaani elanike kõige pakilisemad vajadused, ning toetama üleminekut rahule ja stabiilsusele; peab seetõttu tervitatavaks, et arenguabi andmine Lõuna-Sudaanile eelarvetoetuse kaudu peatatakse, välja arvatud meetmete jaoks, millega toetatakse otseselt elanikkonda või otsest üleminekut demokraatiale ja humanitaarabi, ning nõuab abi ümbersuunamist valitsusväliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu;

9.      nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus rahastaks Lõuna-Sudaani olukorrale reageerimise kava ja piirkondlikku põgenike probleemile reageerimise kava kiirelt ja proportsionaalselt;

10.    mõistab hukka suhete halvenemise humanitaarkogukonna ja kõigi konflikti osapoolte vahel, sh abi ebaseadusliku maksustamise ning humanitaartöötajate karistamatu ahistamise ja isegi tapmise;

11.    nõuab, et humanitaarabi ja toiduabi tuleks anda kõige halvemas olukorra olijatele ainult vajaduspõhiselt, ja tuletab kõigile Lõuna-Sudaani konflikti osapooltele meelde nende kohustust tunnistada ja austada humanitaartöötajate neutraalsust, sõltumatust ja erapooletust, hõlbustada hädas olevatele inimestele antava elupäästva abi andmist olenemata nende poliitilisest kuuluvusest ja rahvusest, ning lõpetada viivitamatult igasugune humanitaartöötajate ahistamine, humanitaarvarade röövimine ja abi kõrvalesuunamine; nõuab ka nn valitsusväliste organisatsioonide seaduseelnõu tagavõtmist või tagasilükkamist;

12.    nõuab, et humanitaarabi, eelkõige kui see on põhiteenuste ja toiduabi vormis, ei suunataks kõrvale relvastatud rühmitustele;

13.    väljendab sügavat muret Lõuna-Sudaani toiduga kindlustamatuse pärast, mille on põhjustanud konflikt ja mida on süvendanud korduvad loodusõnnetused ning mis sõjategevuse jätkumise korral tõenäoliselt järsult halveneb;

14.    kordab, et rahukokkulepe võimaldaks inimestel tulla tagasi oma mahajäetud taludesse, avada taas turud ja ehitada taas üles oma kodud;

15.    mõistab teravalt hukka kõigi osapoolte poolt sõjarelvana kasutatavad kohtuvälised massilised tapmised, tsiviilisikute vastased tahtlikud rünnakud, meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised, sundkorras kadumised, väärkohtlemise ja piinamise, lapssõdurite kasutamise ja naistevastase seksuaalvägivalla; on seisukohal, et president Kiir ja Riek Machar peaksid tegema kõik endast oleneva, et teha lõpp inimeste vastu suunatud rikkumistele nende kontrolli all olevate sõdurite poolt;

16.    on tõsiselt mures konflikti etnilise mõõtme pärast; rõhutab, et võimu poole püüdlemine vägivalla abil või eristamine rahvusliku päritolu põhjal on vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõtte ja rahvusvahelise õigusega;

17.    nõuab kokkulepitud, õiglast ja püsivat lahendust, mis võimaldaks Lõuna-Sudaani juhtidel lahendada erimeelsused rahumeelselt ja demokraatlikult, ning rahvuslikku leppimist Lõuna-Sudaani elanikkonna kui terviku huvides;

18.    nõuab, et konflikti mis tahes osapoolte toime pandud kõigi väidetavate raskete kuritegude suhtes algatataks usaldusväärne, läbipaistev ja põhjalik uurimine vastavalt rahvusvahelistele standarditele – eelkõige Aafrika Liidu uurimiskomisjoni poolt; innustab looma üleminekuperioodi õigusmehhanisme, millele tagataks kogu vajalik rahvusvaheline toetus, et edendada nii leppimist kui ka vastutust; julgustab Lõuna-Sudaani valitsust ühinema võimalikult kiiresti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga;

19.    toetab sellega seoses spetsiaalse hübriidkohtu loomist rahvusvaheliste ringkondade kaasatusega, et võtta juhid konflikti mõlemal poolel toime pandud inimõiguste jõhkrate rikkumiste eest vastutusele, nagu on soovitanud ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ja nagu on soovitatud ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) inimõiguste aruandes;

20.    peab tervitatavaks kõigi osapoolte võetud kollektiivset vastutust konflikti eest, kuid nõuab, et sõnadele peavad järgnema teod; väljendab kahjutunnet asjaolu pärast, et Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) vahendatavates rahuläbirääkimistes ei ole märkimisväärset edu saavutatud;

21.    toetab siiski jätkuvalt IGADi lepitustegevust ja tema pingutusi kaasava poliitilise dialoogi avamiseks; kutsub ka ELi üles andma IGAD-ile jätkuvalt nii materiaalset kui ka rahalist abi ning panustama personaliga, et jälgida relvarahu ja osaleda seiremehhanismis;

22.    väljendab kahetsust ELi kehtestatud eri sanktsioonide mõju puudumise pärast ja nõuab, et IGAD ja ülemaailmne kogukond kehtestaksid suunatud sanktsioonid; toetab Lõuna-Sudaani vastase relvaembargo jätkamist ja nõuab ÜRO relvaembargo kehtestamist;

23.    toetab ja peab väga oluliseks kodanikuühiskonna osalemist rahuläbirääkimistes;

24.    kutsub kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude tegema tihedat koostööd, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja laiemas piirkonnas ning leida praegusele kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus; rõhutab, et eelkõige koostöö Sudaaniga tähendaks suhete parandamist;

25.    kiidab heaks Alexander Rondose töö ELi eriesindajana Aafrika Sarve piirkonnas; soovitab tal suunata kõik oma pingutused püsiva lahenduse leidmisele kaasaaitamisele;

26.    julgustab Lõuna-Sudaani valitsust ühinema ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel sõlmitud Cotonou lepinguga;

27.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani parlamendile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Valitsustevahelisele Arenguametile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.