Предложение за резолюция - B8-0221/2014Предложение за резолюция
B8-0221/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в изключителната икономическа зона на Република Кипър

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на група EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0211/2014

Процедура : 2014/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0221/2014
Внесени текстове :
B8-0221/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0221/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в изключителната икономическа зона на Република Кипър

(2014/2921(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 – 24 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид изявлението от 7 октомври 2014 г. на говорителя на председателя на Европейския съвет,

–       като взе предвид предишните си резолюции за Турция, включително резолюциите във връзка с докладите за напредъка на Турция,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

–       като взе предвид съвместната декларация от 11 февруари 2014 г. на лидерите на гръцката кипърска общност и на турската кипърска общност,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 3 октомври 2014 г. Турция изпрати инструкция под формата на навигационен телекс (NAVTEX), с която незаконно предназначи голямо пространство в рамките на южната част на изключителната икономическа зона на Република Кипър като запазено за сеизмични проучвания, които ще бъдат извършени от турския кораб „Барбарос“ (Barbaros) от 20 октомври до 30 декември 2014 г. въз основа на лицензии за проучване, предоставени от турските кипърски органи на – „Търкиш петролеум корпорейшън“ (Turkish petroleum corporation (TPAO)), за провеждането на проучвания от името на турския кипърски народ;

Б.     като има предвид, че някои от зоните, запазени съгласно инструкцията NAVTEX, се простират от области край брега на Фамагуста и брега на Ларнака до води южно от Лимасол, и по никакъв начин не попадат в областите, които Турция незаконно твърди, че са част от нейната изключителна икономическа зона;

В.     като има предвид, че на 7 октомври 2014 г. след съобщението на Турция, че запазва област за сеизмични проучвания южно от Кипър, президентът Анастасиадис реши временно да преустанови участието си в преговорите, провеждани с подкрепата на ООН;

Г.     като има предвид, че преговорите и политическото решение остават единственият път за постигане на справедливо, устойчиво и намерено чрез преговори решение на кипърския въпрос; като има предвид, че това ще е възможно само ако и двете страни осигуряват положителна и конструктивна атмосфера;

Д.     като има предвид, че Генералният щаб на турските въоръжени сили обяви, че корабът „Гелиболу“ (TCG Gelibolu), който участва в текуща турска военноморска операция, наречена „Средиземноморски щит“, е натоварен със задачата „да извършва военноморски операции в областта на сигурността с цел осигуряване на безопасно и сигурно придвижване на плавателни съдове по море, и да възпира тероризма“, и че той ще продължи да наблюдава дейностите на сондажната платформа „Саипем 10 000“ (Saipem 10 000), намираща се в проучвателен сондажен район 9, от разстояние 5 морски мили (девет километра);

Е.     Като има предвид, че оценките предполагат, че находището на природен газ „Афродита“ (Aphrodite) може да съдържа 5 трилиона кубически метра природен газ; като има предвид, че този и други залежи на природен газ се намират южно от Кипър и в изключителната икономическа зона на Република Кипър;

Ж.    като има предвид, че заплахата на Турция за изключителната икономическа зона на Кипър съвпада със скорошното назначаване на Еспен Барт Еиде за нов специален съветник по въпросите на Кипър към генералния секретар на ООН, и засяга по отрицателен начин възможността за постигане на всеобхватно решение на кипърския проблем;

З.      като има предвид, че беше направено писмено изявление след заседанието на Турския национален съвет по сигурност (MGK) на 30 октомври 2014 г., в което се обещава, че Турция ще продължи да защитава своите права и интереси в континенталния шелф на Егейско море и източното Средиземноморие, и в икономическата зона, лицензирана от турските кипърци;

И.     като има предвид, че правителството на Кипър вече е подписало споразумение, което дава права за проучване и експлоатация на евентуални въглеводородни залежи под почвата на морското дъно на чуждестранни дружества, които вече са извършили сондажи;

Й.     като има предвид, че Турция не е държава, подписала Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която Република Кипър е подписала и ратифицирала; като има предвид, че Турция не признава споразуменията за изключителната икономическа зона, които Република Кипър е сключила с Египет, Ливан и Израел;

K.     като има предвид, че суверенните права на държавите – членки на ЕС, включват правото на сключване на двустранни споразумения и правото на проучване и експлоатация на техните природни ресурси в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

Л.     като има предвид, че Турция участва в преговори за присъединяване с ЕС с оглед превръщането й в държава членка;

1.      изразява съжаление от провокативното отношение на Турция и намесата в суверенните права на Кипър в рамките на неговата изключителна икономическа зона; припомня, че подобна намеса е незаконна съгласно международното право, включително Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, и че има потенциала да разруши усилията в посока преговорен процес;

2.      призовава турското правителство да спре сеизмичното изследване, което извършва в изключителната икономическа зона на Република Кипър, да покаже въздържание и да зачита суверенитета на Кипър по отношение на неговите териториални води и неговата изключителна икономическа зона;

3.      призовава Турция да покаже добра воля като изтегли корабите си от кипърски води, да намали напрежението и незабавно да спре незаконните и провокативните си действия в изключителната икономическа зона на Кипър, за да улесни възобновяването на преговорния процес;

4.      признава правото на Кипър да разработва ресурсите, намиращи се на територията на неговата изключителна икономическа зона; отбелязва, обаче, че ресурсите на острова следва да бъдат справедливо споделени между всички кипърци в контекста на цялостно решение, което ще е в полза на всички страни, и че въпросът за природния газ не следва да пречи на, а по-скоро да служи като полезно средство за, усилията за намиране на решение;

5.      отново заявява силната си подкрепа за обединението на Кипър въз основа на справедливо решение и за двете общности, състоящо се във федерация от две общности и две зони с политическо равноправие, и членство в ООН и ЕС за обединен Кипър с единна международна юридическа правосубектност и единен суверенитет, който предлага единно гражданство – на обединен Кипър;

6.      приветства постоянните усилия на новия специален съветник на ООН по въпросите на Кипър – Еспен Барт Еиде – в опит да създаде необходимите условия и рамка за възобновяване на разговорите между двете общности в Кипър; отбелязва, че турските действия застрашиха тези усилия в момент, когато беше възможно отбелязването на напредък;

7.      призовава Турция да демонстрира истинска политическа воля с оглед намирането на всеобхватно, устойчиво решение на дългото разделение на острова, което наистина ще е в полза на всички кипърци; във връзка с това счита за жалко, че предложеният гръцки кипърски пакет от мерки за изграждане на доверие беше отхвърлен от турската кипърски страна;

8.      призовава турското правителство да подпише и ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, членството в която е част от достиженията на общностното право и съответно е необходимо условие за приемането на Турция в ЕС; припомня на Турция, че като държава – кандидатка за членство в ЕС, тя следва да действа в съответствие с ценностите на ЕС, като избягва враждебни действия към която и да е държава членка;

9.      изисква Комисията отблизо да следи дейностите на Турция в изключителната икономическа зона на Република Кипър и да докладва на Парламента;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Европейската служба за външна дейност, Съвета, Комисията, президента и парламента на Република Кипър, лидера на турската кипърска общност и на президента, правителството и парламента на Турция.