Postup : 2014/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0221/2014

Předložené texty :

B8-0221/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0052

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 62k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.125v01-00
 
B8-0221/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky  (2014/2921(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky  (2014/2921(RSP))  
B8‑0221/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na závěry Evropské rady z 23.– 24. října 2014,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího předsedy Evropské rady ze dne 7. října 2014,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, včetně usnesení týkající se zpráv o pokroku Turecka,

–       s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

–       s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů společenství kyperských Řeků a kyperských Turků ze dne 11. února 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 3. října 2014 vydalo Turecko vládní nařízení týkající se systému pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX, na jehož základě nezákonně označila rozsáhlou oblast v jižní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky za vyčleněnou pro seismický průzkum, který bude v období od 20. října do 30. prosince 2014 provádět turecká loď Barbaros na základě povolení, které vydaly orgány tureckého společenství na Kypru společnosti TPAO (Turkish Petroleum Corporation) za účelem provádění tohoto průzkumu jménem společenství kyperských Turků;

B.     vzhledem k tomu, že některé zóny, které byly zabrány na základě tohoto nařízení, sahají od pobřeží u města Famagusta a pobřeží města Larnaka až k vodám na jih od města Limassol a nejsou v žádném případě součástí oblastí, o nichž Turecko neprávem tvrdí, že náleží do jeho vlastní výlučné ekonomické zóny;

C.     vzhledem k tomu, že prezident Anastasiades se dne 7. října poté, co Turecko oznámilo, že zabírá tyto oblasti na jih od Kypru pro seismický průzkum, rozhodl odvolat svou účast na jednáních pod vedením OSN;

D.     vzhledem k tomu, že jednání a politické řešení jsou jedinými možnými způsoby, jak dosáhnout spravedlivého, udržitelného a diplomatického řešení kyperské otázky; vzhledem k tomu, že toto řešení bude možné jen tehdy, zajistí-li zúčastněné strany pozitivní a konstruktivní klima;

E.     vzhledem k tomu, že generální štáb tureckých ozbrojených sil oznámil, že úkolem válečného plavidla TCG Gelibolu, které se účastní právě probíhající operace tureckého námořnictva zvané „Mediterranean Shield“, je „provádět operace k zajištění námořní bezpečnosti, které umožní bezpečný pohyb plavidel po moři, a zabránit terorismu“ a že bude i nadále sledovat činnost vrtné plošiny Saipem 10 000 v průzkumném bloku 9 ze vzdálenosti 5 námořních mil (9 kilometrů);

F.     vzhledem k tomu, že podle odhadů se může v rámci plynového pole Aphrodite nacházet asi 5 bilionů m3 zemního plynu; vzhledem k tomu, že nejen toto, ale i další ložiska zemního plynu se nacházejí jižně od Kypru a v oblasti náležející k výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky;

G.     vzhledem k tomu, že k narušení výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky ze strany Turecka dochází ve stejné době, kdy byl do funkce nového zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro otázky Kypru jmenován Espen Barth Eide, přičemž se jedná o kroky, které negativně ovlivňují možnost dosažení komplexního řešení kyperského problému;

H.     vzhledem k tomu, že v písemném prohlášení, jež bylo vydáno po schůzi Národní bezpečnostní rady Turecka konané dne 30. října 2014, bylo uvedeno, že Turecko bude i nadále hájit svá práva a chránit své zájmy v rámci kontinentálního šelfu v Egejském moři a ve východním Středomoří, ale i v ekonomické zóně, k níž bylo vydáno povolení ze strany kyperských Turků;

I.      vzhledem k tomu, že kyperská vláda již podepsala dohodu, na jejímž základě byla práva k průzkumu potenciálních ložisek ropy a zemního plynu v mořském podloží a následné těžbě přidělena zahraničním společnostem, které již zahájily provádění vrtů;

J.      vzhledem k tomu, že Turecko není signatářem Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS), kterou Kyperská republika podepsala a ratifikovala; vzhledem k tomu, že Turecko neuznává dohody o výlučné ekonomické zóně, které Kyperská republika uzavřela s Egyptem, Libanonem a Izraelem;

K.     vzhledem k tomu, že mezi svrchovaná práva členských států EU patří i právo uzavírat dvoustranné dohody a právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat jich v souladu s úmluvou UNCLOS;

L.     vzhledem k tomu, že Turecko jedná s EU o možnosti stát se jedním z členských států;

1.      odsuzuje provokativní jednání, kterého se dopouští Turecko narušováním svrchovaných práv Kypru v jeho výlučné ekonomické zóně; připomíná, že takovéto jednání je v rozporu s mezinárodním právem, včetně úmluvy UNCLOS, a mohlo by zhatit úsilí o vedení jednání;

2.      vyzývá tureckou vládu, aby zastavila seismický průzkum prováděný ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a aby projevila zdrženlivost a respektovala svrchovanost Kypru v jeho teritoriálních vodách a v jeho výlučné ekonomické zóně;

3.      vyzývá Turecko, aby projevilo dobrou vůli a stáhlo svá plavidla z kyperských vod, zmírnilo napětí a aby v zájmu obnovení vyjednávacího procesu neprodleně upustilo od svého nezákonného a provokativního jednání, jehož se dopouští v rámci výlučné ekonomické zóny Kypru;

4.      uznává právo Kypru na hospodářské využívání zdrojů v rámci své výlučné ekonomické zóny; poznamenává však, že zdroje tohoto ostrova by měli spravedlivě sdílet všichni obyvatelé Kypru na základě komplexního řešení, z kterého by měly prospěch všechny strany, a že otázka zemního plynu by neměla být překážkou, nýbrž užitečným nástrojem snah o nalezení řešení;

5.      znovu připomíná, že jednoznačně podporuje opětovné sjednocení Kypru na základě urovnání, jež by bylo spravedlivé pro obě komunity a jež by spočívalo ve federálním uspořádání založeném na společné existenci dvou komunit, dvou pásem a politické rovnosti, a členství sjednoceného Kypru majícího jedinou mezinárodní právní subjektivitu, jedinou státní svrchovanost a jediné občanství v OSN a EU;

6.      vítá nepolevující úsilí nového zvláštního poradce OSN pro otázky Kypru Espena Bartha Eideho o vytvoření podmínek a rámce, které jsou nezbytné pro opětovné zahájení rozhovorů mezi oběma kyperskými komunitami; poznamenává, že jednání Turecka tyto snahy maří, a to v době, kdy bylo možné dosáhnout pokroku;

7.      vyzývá Turecko, aby prokázalo skutečnou politickou vůli k nalezení komplexního a udržitelného řešení ohledně dlouhodobého rozdělení ostrova, které bude opravdovým přínosem pro všechny obyvatele Kypru; v tomto ohledu vyjadřuje politování nad tím, že soubor opatření na budování důvěry, který navrhli kyperští Řekové, byl ze strany kyperských Turků zamítnut;

8.      vyzývá tureckou vládu, aby podepsala a ratifikovala úmluvu UNCLOS, neboť se jedná o záležitost, která je součástí acquis communautaire a které je tedy jednou z podmínek pro přistoupení Turecka k EU; připomíná Turecku, že jakožto kandidátská země pro přistoupení k EU by mělo jednat v souladu s hodnotami EU a vyvarovat se nepřátelských akcí vůči kterémukoli členskému státu;

9.      žádá, aby Komise pečlivě sledovala turecké aktivity ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a Parlament následně informovala;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, předsedovi Parlamentu Kyperské republiky, vedoucímu představiteli společenství kyperských Turků a prezidentovi, vládě a parlamentu Turecka.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí