Forslag til beslutning - B8-0221/2014Forslag til beslutning
B8-0221/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0211/2014

Procedure : 2014/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0221/2014
Indgivne tekster :
B8-0221/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0221/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone

(2014/2921(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. oktober 2014,

–       der henviser til erklæringen af 7. oktober 2014 fra talsmanden for formanden for Det Europæiske Råd,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, herunder beslutningerne om statusrapporterne for Tyrkiet,

–       der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention,

–       der henviser til fælleserklæringen af 11. februar 2014 fra den græsk-cypriotiske og den tyrkisk-cypriotiske leder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte et NAVTEX-søfartsdirektiv, der ulovligt "udlægger" et vidtstrakt område i den sydlige del af Cyperns eksklusive økonomiske zone (EEZ) til seismiske undersøgelser, som skal foretages af det tyrkiske skib Barbaros i perioden 20. oktober til 30. december 2014 i henhold til efterforskningstilladelser, som de tyrkisk-cypriotiske myndigheder har givet det tyrkiske olieselskab TPAO med henblik på at foretage efterforskning på vegne af det tyrkisk-cypriotiske folk;

B.     der henviser til, at nogle af de zoner, der er reserveret under dette NAVTEX-direktiv, strækker sig fra områder ud for kysten ved Famagusta og områder ud for kysten ved Larnaca til farvande syd for Limassol og på ingen måde ligger inden for de områder, som Tyrkiet illegalt hævder at være inden for Tyrkiets egen EEZ;

C.     der henviser til, at efter Tyrkiets meddelelse om, at det havde udlagt områder syd for Cypern til seismiske undersøgelser, besluttede præsident Anastasiades den 7. oktober 2014 at suspendere sin deltagelse i de FN-støttede forhandlinger;

D.     der henviser til, at forhandlinger og en politisk løsning forbliver den eneste måde, hvorpå en retfærdig, holdbar og forhandlet løsning på Cypern-spørgsmålet kan opnås; der henviser til, at dette kun vil være muligt, hvis begge parter sikrer et positivt og konstruktivt klima;

E.     der henviser til, at de tyrkiske væbnede styrkers generalstab meddelte, at krigsskibet TCG Gelibolu, der deltager i en igangværende tyrkisk flådeoperation med navnet "Operation Middelhavsskjold", havde fået til opgave at "gennemføre maritime sikkerhedsoperationer for at sørge for sikker skibssejlads på havet og for at afværge terrorisme", og at det ville fortsætte med at overvåge aktiviteterne på Saipem 10 000-boreplatformen i prøveboringsblok 9 på en afstand af 5 sømil (9 kilometer);

F.     der henviser til, at skøn tyder på, at Afrodite-gasfeltet indeholder omkring 5 billioner kubikmeter gas; der henviser til, at denne og andre gasforekomster er beliggende syd for Cypern og inde i Republikken Cyperns EEZ;

G.     der henviser til, at Tyrkiets trussel mod Republikken Cyperns EEZ falder sammen med den nylige udnævnelse af Espen Barth Eide som ny særlig rådgiver for FN's generalsekretær om Cypern-spørgsmålet og påvirker muligheden for at nå en samlet løsning på Cypern-problemet negativt;

H.     der henviser til, at det i en skriftlig erklæring efter det tyrkiske nationale sikkerhedsråds (MGK) møde den 30. oktober 2014 blev svoret, at Tyrkiet ville fortsætte med at beskytte sine rettigheder og interesser i kontinentalsoklen i Det Ægæiske Hav og det østlige Middelhav samt i den økonomiske zone, hvor de har tilladelse fra de tyrkiske cyprioter;

I.      der henviser til, at Cyperns regering allerede har indgået en aftale, som giver rettighederne til søgning efter og udnyttelse af eventuelle kulbrinteforekomster i havundergrunden til udenlandske selskaber, der har allerede indledt boreoperationer;

J.      der henviser til, at Tyrkiet ikke har undertegnet De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), som Republikken Cypern har underskrevet og ratificeret; der henviser til, at Tyrkiet ikke anerkender de EEZ-aftaler, som Republikken Cypern har indgået med Egypten, Libanon og Israel;

K.     der henviser til, at EU-medlemsstaterne har suveræn ret til at indgå bilaterale aftaler og til at søge efter og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med havretskonventionen;

L.     der henviser til, at Tyrkiet er i gang med optagelsesforhandlingerne med EU med henblik på at blive medlemsstat;

1.      beklager dybt Tyrkiets provokerende attitude og indblanding i Cyperns suveræne rettigheder inden for landets EEZ; minder om, at en sådan indblanding er ulovlig i henhold til folkeretten, herunder UNCLOS, og har potentialet til at ødelægge bestræbelserne på en forhandlingsproces;

2.      opfordrer den tyrkiske regering til at standse den seismiske undersøgelse, den er i færd med at udføre i Republikken Cyperns EEZ, til at udvise tilbageholdenhed og til at respektere Cyperns suverænitet over sit territorialfarvand og sin EEZ;

3.      opfordrer Tyrkiet til at udvise god vilje ved at trække sine skibe tilbage fra Cyperns farvande, til at reducere spændingerne og omgående at standse sine ulovlige og provokerende handlinger i Cyperns EEZ med henblik på at lette genoptagelsen af forhandlingsprocessen;

4.      anerkender Cyperns ret til at udvikle de ressourcer, der ligger inden for landets EEZ; bemærker imidlertid, at øens ressourcer bør deles ligeligt mellem alle cyprioter inden for rammerne af en samlet løsning, som vil gavne alle parter, og at spørgsmålet om naturgas ikke bør forhindre, men snarere fungere som et nyttigt redskab for, indsatsen for at finde en løsning;

5.      gentager endnu en gang sin stærke støtte til en genforening af Cypern på grundlag af en retfærdig løsning for begge befolkningsgrupper, bestående af en føderation med to befolkningsgrupper og to zoner med politisk lighed samt FN- og EU-medlemskab for et forenet Cypern, der internationalt har status som én juridisk person med én suverænitet, og som tilbyder ét fællescypriotisk statsborgerskab;

6.      glæder sig over de fortsatte bestræbelser, som FN's nye særlige rådgiver om Cypern, Espen Barth Eide, har gjort i forsøget på at skabe de nødvendige betingelser og rammer for en genoptagelse af forhandlingerne mellem de to befolkningsgrupper på Cypern; konstaterer, at Tyrkiets handlinger har bragt disse bestræbelser i fare, på et tidspunkt hvor der var mulighed for fremskridt;

7.      opfordrer Tyrkiet til at udvise reel politisk vilje til at finde frem til en omfattende og levedygtig løsning på den langvarige deling af øen, til virkelig gavn for alle cyprioter; finder det i denne forbindelse beklageligt, at den foreslåede græsk-cypriotiske pakke med tillidsskabende foranstaltninger blev afvist af den tyrkisk-cypriotiske side;

8.      opfordrer den tyrkiske regering til at undertegne og ratificere UNCLOS, da medlemskab heraf er en del af gældende EU-ret og som sådan er en forudsætning for Tyrkiets tiltrædelse af EU; minder Tyrkiet om, at det som kandidatland til optagelse i EU bør agere i overensstemmelse med EU's værdier og således undgå fjendtlige skridt over for en medlemsstat;

9.      anmoder Kommissionen om nøje at følge Tyrkiets aktiviteter i Republikken Cyperns EEZ og rapportere tilbage til Parlamentet;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, Republikken Cyperns præsident og parlament, lederen af den tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppe samt Tyrkiets præsident, regering og parlament.