Resolutsiooni ettepanek - B8-0221/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0221/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Küprose Vabariigi majandusvööndis

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0211/2014

Menetlus : 2014/2921(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0221/2014
Esitatud tekstid :
B8-0221/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0221/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Küprose Vabariigi majandusvööndis

(2014/2921(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja 7. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, sealhulgas Türgi eduaruandeid,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni,

–       võttes arvesse Küprose kreeka ja türgi kogukonna juhi 11. veebruari 2014. aasta ühisavaldust,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Türgi edastas 3. oktoobril 2014. aastal mereraadioside sõnumi (NAVTEX-sõnum), milles anti õigusvastaselt teada, et 20. oktoobrist kuni 30. detsembrini 2014 reserveeritakse seismiliste uuringute teostamiseks Küprose Vabariigi majandusvööndi lõunapoolses piirkonnas asuv suur ala, et Türgi laev Barbaros teostaks seal Türgi naftaettevõttele TPAO Küprose türgi ametivõimude poolt antud uurimisloa alusel Küprose türgi kogukonna nimel uuringuid;

B.     arvestades, et mõned kõnealuse NAVTEX-sõnumi alusel reserveeritud alad ulatuvad Famagusta ja Larnaca ranniku lähedastest aladest Limassolist lõunas asuvate veteni ning need ei ole mingil juhul alad, mille puhul Türgi väidab ebaseaduslikult, et need kuuluvad tema majandusvööndisse;

C.     arvestades, et Küprose president Anastasiades otsustas 7. oktoobril 2014, pärast seda, kui Türgi teatas, et reserveerib seismiliste uuringute teostamiseks teatavad Küprosest lõunas asuvad alad, peatada osaluse ÜRO vahendusel toimuvatel läbirääkimistel;

D.     arvestades, et läbirääkimised ja poliitiline lahendus on endiselt ainuke võimalus leida Küprose probleemile õiglane, jätkusuutlik ja läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepe; arvestades, et see on võimalik ainult juhul, kui mõlemad osapooled kindlustavad positiivse ja edasiviiva õhkkonna;

E.     arvestades, et Türgi relvajõudude peastaap teatas, et sõjalaevale TCG Gelibolu, mis osaleb hetkel Türgi käimasolevas mereoperatsioonis „Vahemere kilp”, tehti ülesandeks teostada „sõjalisi julgeolekuoperatsioone, et tagada laevade turvaline ja ohutu liiklemine merel ning tõkestada terrorismi”, ning et ta jätkab uuringupuurimisplokis 9 puurimisplatvormil Saipem 10 000 toimuva tegevuse jälgimist viie meremiili (9 km) kauguselt;

F.     arvestades, et hinnangute kohaselt võivad Aphrodite gaasivälja varud ulatuda ligikaudu 5 triljoni kuupmeetrini; arvestades, et kõnealune ja muud gaasimaardlad asuvad Küprosest lõunas Küprose Vabariigi majandusvööndis;

G.     arvestades, et Türgi ähvardav tegevus Küprose Vabariigi majandusvööndis langeb kokku ÜRO peasekretäri uue Küprose erinõuniku Espen Barth Eide hiljutise ametisse nimetamisega ning see mõjutab negatiivselt võimalust leida Küprose probleemile terviklik lahendus;

H.     arvestades, et Türgi Riiklik Julgeolekunõukogu (MGK) tõotas pärast 30. oktoobril 2014. aastal toimunud koosolekut avaldatud kirjalikus avalduses, et Türgi jätkab oma õiguste ja huvide kaitset Egeuse mere mandrilaval ja Vahemere idaosas ning Küprose türklastele lubade alusel eraldatud majandusvööndis;

I.      arvestades, et Küprose valitsus on juba allkirjastanud kokkuleppe, milles antakse võimalike merepõhja aluspinnases leiduvate süsivesinikevarude uurimise ja kasutamise õigus välismaistele ettevõtetele, kes on juba alustanud puurimistöid;

J.      arvestades, et Türgi ei ole allkirjastanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni, mille Küprose Vabariik on allkirjastanud ja ratifitseerinud; arvestades, et Türgi ei tunnusta majandusvööndi kokkuleppeid, mille Küprose Vabariik on sõlminud Egiptuse, Liibanoni ja Iisraeliga;

K.     arvestades, et ELi liikmesriikidel on kooskõlas ÜRO mereõiguse konventsiooniga suveräänsed õigused, mille hulka kuulub õigus sõlmida kahepoolseid lepinguid ning uurida ja kasutada oma loodusvarasid;

L.     arvestades, et Türgi on alustanud ühinemisläbirääkimisi ELiga eesmärgiga saada liikmesriigiks;

1.      mõistab hukka Türgi provokatiivse käitumise ja sekkumise Küprose suveräänsetesse õigustesse Küprose majandusvööndis; tuletab meelde, et selline sekkumine on rahvusvahelise õiguse ja ÜRO mereõiguse konventsiooni alusel ebaseaduslik ning see võib nullida läbirääkimisprotsessi suunas tehtud pingutused;

2.      kutsub Türgi valitsust peatama Küprose Vabariigi majandusvööndis teostatavad seismilised uuringud, tegutsema vaoshoitult ja austama Küprose suveräänsust oma territoriaalvete ja majandusvööndi üle;

3.      kutsub Türgit üles näitama head tahet ja viima oma laevad Küprose vetest välja, vähendama pingeid ning lõpetama viivitamata ebaseadusliku ja provokatiivse tegevuse Küprose majandusvööndis, et hõlbustada läbirääkimisprotsessi taasalustamist;

4.      tunnustab Küprose õigust arendada oma majandusvööndis asuvaid ressursse; märgib siiski, et saare ressursid tuleks jaotada õiglaselt kõikide Küprose elanike vahel tervikliku kokkuleppe alusel, millest saavad kasu kõik osapooled; on arvamusel, et maagaasi küsimus ei tohiks lahenduse leidmiseks tehtavaid pingutusi takistada, vaid peaks olema kasulik vahend;

5.      väljendab veel kord tugevat toetust Küprose ühendamisele mõlema kogukonna jaoks õiglase lahenduse alusel, mis põhineb kahest kogukonnast ja kahest piirkonnast koosneval föderaalsel riigil ning sellel, et ühinenud Küpros kui ÜRO ja ELi liige on üksainus rahvusvaheline juriidiline isik, üksainus riik ja seal on üksainus ühinenud Küprose kodakondsus;

6.      väljendab heameelt ÜRO peasekretäri uue Küprose erinõuniku Espen Barth Eide pidevate pingutuste üle kehtestada vajalikud tingimused ja raamistik Küprose kahe kogukonna vaheliste kõneluste taasalustamiseks; märgib, et Türgi tegevus on need pingutused ohtu seadnud ajal, mil edasiminek oli võimalik;

7.      kutsub Türgit üles näitama tõelist poliitilist tahet, et leida Küprose kauasele lõhestatuse probleemile terviklik ja püsiv lahendus, millest saaksid tegelikku kasu kõik Küprose elanikud; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et Küprose türgi pool lükkas tagasi Küprose kreeka poole esitatud usaldust suurendavate meetmete paketi;

8.      kutsub Türgi valitsust üles allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO mereõiguse konventsiooni, mille osaliseks olemise näeb ette ühenduse õigustik ning seega on tegemist ühe eeltingimusega Türgi ühinemiseks ELiga; tuletab Türgile meelde, et ELi kandidaatriigina peaks ta tegutsema kooskõlas ELi väärtustega ja hoiduma sammudest, mis oleksid vaenulikud mõne ELi liikmesriigi suhtes;

9.      nõuab, et komisjon jälgiks tähelepanelikult Türgi tegevust Küprose Vabariigi majandusvööndis ja teavitaks sellest parlamenti;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, Küprose Vabariigi presidendile ja parlamendile, Küprose türgi kogukonna juhile ning Türgi presidendile, valitsusele ja parlamendile.