Päätöslauselmaesitys - B8-0221/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0221/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tilanteesta Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0211/2014

Menettely : 2014/2921(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0221/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0221/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0221/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä

(2014/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 23. ja 24. lokakuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottajan 7. lokakuuta 2014 antaman lausuman,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja Turkin edistymiskertomuksista,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–       ottaa huomioon kyproksenkreikkalaisen ja kyproksenturkkilaisen yhteisön johtajien 11. helmikuuta 2014 antaman yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille, että Turkki lähetti 3. lokakuuta 2014 Navtex-viestin (navigaatiokaukokirjoituksen), jolla se osoitti laittomasti suuren alueen Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä seismisiin tutkimuksiin varatuksi alueeksi, jolla turkkilainen alus ”Barbaros” tekisi tutkimuksia 20. lokakuuta ja 30. joulukuuta 2014 välisenä aikana niiden etsintälupien perusteella, jotka kyproksenturkkilaiset viranomaiset ovat antaneet turkkilaiselle öljy-yhtiölle TPAO:lle (Turkish Petroleum Corporation) etsintöjen suorittamiseksi kyproksenturkkilaisen yhteisön puolesta;

B.     panee merkille, että osa näistä kyseisellä Navtex-viestillä varatuista alueista ulottuu Famagustan ja Larnacan rannikon edustalta aina Limassolin rannikon eteläpuolelle, ja että nämä ovat alueita, jotka eivät millään muotoa kuulu Turkin talousvyöhykkeeseen, kuten se laittomasti väittää;

C.     panee merkille, että presidentti Anastasiades päätti perua osallistumisensa YK:n tuella järjestettäviin neuvotteluihin 7. lokakuuta, kun Turkki oli ilmoittanut varaavansa alueita Kyproksen eteläpuolella suoritettaviin seismisiin tutkimuksiin;

D.     katsoo, että neuvottelut ja poliittinen ratkaisu ovat ainoat keinot oikeudenmukaisen, kestävän ja neuvotteluihin perustuvan ratkaisun löytämiseksi Kyproksen kysymykseen; katsoo, että tämä onnistuu vain, jos molemmat osapuolet varmistavat myönteisen ja rakentavan ilmapiirin;

E.     panee merkille Turkin asevoimien yleisesikunnan ilmoituksen, että sotalaiva ”TCG Gelibolu”, joka on mukana meneillään olevassa Turkin merivoimien ”Mediterranean Shield” ‑operaatiossa, jonka tehtävänä on suorittaa alusten turvallisuuteen merellä sekä terrorismin torjuntaan liittyviä meriturvallisuusoperaatioita, valvoisi edelleen Saipem–10000-porauslautan toimia vyöhykkeellä 9 viiden meripeninkulman (yhdeksän kilometrin) etäisyydeltä;

F.     ottaa huomioon arviot, joiden mukaan Afrodite-kaasukentällä voi olla noin 5 biljoonaa kuutiometriä kaasua; ottaa huomioon, että tämä ja muut kaasuvarannot sijaitsevat Kyproksen eteläpuolella ja Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä;

G.     panee merkille, että Turkin uhka Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä osuu yksiin sen kanssa, että Espen Barth Eide nimitettiin äskettäin YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajaksi Kyprosta koskevissa asioissa, ja että tapahtumat vaikuttavat kielteisesti mahdollisuuteen saavuttaa kokonaisvaltainen ratkaisu Kyproksen ongelmaan;

H.     panee merkille kirjallisen lausuman, joka annettiin Turkin kansallisen turvallisuusneuvoston (MGK) 30. lokakuuta pidetyn kokouksen jälkeen ja jossa vannottiin, että Turkki suojaisi jatkossakin oikeuksiaan ja etujaan Egeanmeren ja Välimeren itäosan mannerjalustalla sekä talousvyöhykkeellä, joille kyproksenturkkilaisilla on etsintäluvat;

I.      ottaa huomioon, että Kyproksen hallitus on jo allekirjoittanut sopimuksen, jolla annetaan merenpohjan sisustassa mahdollisesti olevien hiilivetyvarojen etsintä- ja hyödyntämisoikeudet ulkomaisille yhtiöille ja että nämä ovat jo aloittaneet poraukset;

J.      panee merkille, että Turkki ei ole allekirjoittanut YK:n merioikeusyleissopimusta, kun taas Kyproksen tasavalta on allekirjoittanut ja ratifioinut sopimuksen; panee merkille, että Turkki ei tunnusta talousvyöhykesopimuksia, jotka Kyproksen tasavalta on tehnyt Egyptin, Libanonin ja Israelin kanssa;

K.     ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisiin oikeuksiin kuuluu se, että ne voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja etsiä ja hyödyntää luonnonvarojaan YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

L.     ottaa huomioon, että Turkki käy EU:n kanssa liittymisneuvotteluja ja pyrkii EU:n jäseneksi;

1.      pitää valitettavana Turkin provokatiivista asennetta ja sekaantumista Kyproksen täysivaltaisiin oikeuksiin sen talousvyöhykkeellä; huomauttaa, että tällainen puuttuminen on kansainvälisen oikeuden, myös YK:n merioikeusyleissopimuksen, mukaan laitonta ja saattaa tuhota pyrkimykset neuvotteluratkaisun löytämiseen;

2.      kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan seismiset tutkimukset, joita se suorittaa Kyproksen talousvyöhykkeellä, ja osoittamaan pidättyvyyttä ja kunnioittamaan Kyproksen täysivaltaisuutta omilla aluevesillään ja talousvyöhykkeellään;

3.      kehottaa Turkkia osoittamaan hyvää tahtoa ja vetämään laivansa Kyproksen vesiltä, lieventämään jännitteitä ja lopettamaan välittömästi laittomat ja provokatiiviset toimensa Kyproksen talousvyöhykkeellä, jotta neuvotteluprosessi olisi helpompi käynnistää uudestaan;

4.      on tietoinen Kyproksen oikeudesta hyödyntää luonnonvarojaan omalla talousvyöhykkeellään; huomauttaa kuitenkin, että saaren luonnonvarat olisi jaettava oikeudenmukaisesti kaikkien kyproslaisten kesken, jotta tilanteeseen löydettäisiin sellainen kokonaisratkaisu, joka hyödyttäisi kaikkia osapuolia, ja katsoo, että maakaasukysymys ei saisi muodostua esteeksi, vaan sen pitäisi toimia hyödyllisenä keinona ratkaisun löytämiseksi;

5.      toistaa jälleen kerran tukevansa voimakkaasti Kyproksen jälleenyhdistymistä, jonka perustana on molempien yhteisöjen kannalta oikeudenmukainen kahden yhteisön ja kahden alueen liittovaltioon perustuva poliittisesti tasa-arvoinen järjestely ja jossa yhdistynyt Kypros on YK:n ja EU:n jäsenenä yksi kansainvälinen oikeushenkilö, jolla on yksi suvereniteetti ja jossa kansalaisilla on yksi yhdistyneen Kyproksen kansalaisuus;

6.      panee tyytyväisenä merkille Kyprosta koskevien asioiden uuden YK:n erityisneuvonantajan Espen Barth Eiden jatkuvat pyrkimykset saada aikaan sellaiset olosuhteet ja puitteet, joissa Kyproksen kahden yhteisön väliset keskustelut voidaan aloittaa uudestaan; huomauttaa, että Turkin toimet ovat vaarantaneet nämä ponnistukset juuri silloin, kun edistymiseen oli olemassa mahdollisuudet;

7.      kehottaa Turkkia osoittamaan aitoa poliittista tahtoa löytää saaren pitkään jatkuneeseen jakoon sellainen kestävä kokonaisratkaisu, joka todella hyödyttää kaikkia kyproslaisia; pitää tässä yhteydessä valitettavana sitä, että kyproksenturkkilainen yhteisö hylkäsi kyproksenkreikkalaisen yhteisön ehdottaman paketin, johon kuului luottamusta lisääviä toimia;

8.      kehottaa Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n merioikeusyleissopimuksen, joka on osa unionin säännöstöä ja täten edellytys Turkin EU:hun liittymiselle; huomauttaa Turkille, että ehdokasvaltiona sen olisi toimittava EU:n arvojen mukaisesti ja vältettävä vihamielisiä toimia mitään unionin jäsenvaltiota kohtaan;

9.      pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti Turkin toimia Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä ja raportoimaan niistä parlamentille;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, Kyproksen tasavallan presidentille ja parlamentille, kyproksenturkkilaisen yhteisön johtajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.