Procedūra : 2014/2921(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0221/2014

Pateikti tekstai :

B8-0221/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0052

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 64k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.125v01-00
 
B8-0221/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (2014/2921(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (2014/2921(RSP))  
B8‑0221/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovo spaudai pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, įskaitant rezoliucijas dėl Turkijos pažangos ataskaitų,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 11 d. bendrą graikų kilmės kipriečių ir turkų kilmės kipriečių bendruomenių vadovų pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. spalio 3 d. Turkija per navigacinių įspėjimų sistemą NAVTEX paskelbė pranešimą, kuriame ji neteisėtai nustatė, kad didelė Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos pietinės dalies teritorija rezervuojama seisminiams tyrimams atlikti; šiuos tyrimus nuo 2014 m. spalio 20 d. iki gruodžio 30 d. vykdys Turkijos laivas „Barbaros“ remiantis turkų kilmės kipriečių bendruomenės valdžios institucijų Turkijos naftos bendrovei TPAO išduotomis licencijomis žvalgymo darbams turkų kilmės kipriečių bendruomenės vardu atlikti;

B.     kadangi kai kurios pagal šį NAVTEX pranešimą rezervuojamos zonos apima plotus nuo Famagustos pakrantės ir nuo Larnakos pakrantės iki vandenų į pietus nuo Limasolio ir jokiu būdu nėra teritorijos, kurios Turkijos neteisėtu teigimu priklauso jos išskirtinei ekonominei zonai;

C.     kadangi 2014 m. spalio 7 d., po Turkijos pranešimo, kad ji rezervuoja tam tikras zonas į pietus nuo Kipro seisminiams tyrimams atlikti, prezidentas N. Anastasiades nusprendė suspenduoti savo dalyvavimą JT remiamose derybose;

D.     kadangi derybos ir politinis sprendimas išlieka vienintelis būdas teisingai, tvariai ir derybų būdu išspręsti Kipro klausimą; kadangi tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei šalys užtikrins pozityvią ir dalykišką atmosferą;

E.     kadangi Turkijos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas paskelbė, kad karo laivui „TCG Gelibolu“, dalyvaujančiam šiuo metu vykstančioje Turkijos laivyno operacijoje, pavadintoje „Viduržemio skydas“, buvo pavesta vykdyti jūrų saugumo operacijas siekiant užtikrinti saugų ir patikimą laivų judėjimą jūroje ir atgrasyti nuo teroristinių veiksmų ir kad šis laivas toliau stebės veiklą gręžimo platformoje „Saipem 10 000“, vykdomą 9-ajame žvalgomojo gręžimo bloke, išlaikydamas 5 jūrmylių (9 kilometrų) atstumą;

F.     kadangi remiantis preliminariais vertinimas manoma, kad gamtinių dujų telkinyje „Afroditė“ gali būti apie 5 trilijonus kubinių metrų dujų; kadangi šis ir kiti gamtinių dujų telkiniai yra į pietus nuo Kipro ir priklauso Kipro Respublikos išskirtinei ekonominei zonai;

G.     kadangi Turkijos kėsinimasis į Kipro Respublikos išskirtinę ekonominę zoną vykdomas kaip tik tuo metu, kai Espen Barth Eide buvo neseniai paskirtas nauju JT generalinio sekretoriaus specialiuoju patarėju Kipro klausimais, ir turi neigiamo poveikio galimybei pasiekti visapusišką Kipro problemos sprendimą;

H.     kadangi rašytiniame pareiškime, pateiktame po Turkijos nacionalinės saugumo tarybos 2014 m. spalio 30 d. susitikimo, įsipareigojama ir toliau ginti Turkijos teises ir interesus Egėjo jūros žemyniniame šelfe ir rytinėje Viduržemio jūros dalyje, taip pat ekonominėje zonoje, kurioje veikti suteiktos turkų kilmės kipriečių licencijos;

I.      kadangi Kipro vyriausybė jau pasirašė susitarimą, kuriuo užsienio bendrovėms suteikiamos jūros dugne esančių galimų angliavandenilių telkinių žvalgymo ir gavybos teisės, ir šios bendrovės jau pradėjo vykdyti gręžimo operacijas;

J.      kadangi Turkija nėra pasirašiusi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos, o Kipro Respublika šią konvenciją pasirašiusi ir ratifikavusi; kadangi Turkija nepripažįsta susitarimų dėl išskirtinės ekonominės zonos, kuriuos Kipro Respublika yra sudariusi su Egiptu, Libanu ir Izraeliu;

K.     kadangi ES valstybių narių suverenios teisės apima teisę sudaryti dvišalius susitarimus ir teisę žvalgyti ir naudoti savo gamtinius išteklius laikantis JT jūrų teisės konvencijos;

L.     kadangi Turkija dalyvauja derybose su ES dėl stojimo siekdama tapti valstybe nare;

1.      apgailestauja dėl provokuojančios Turkijos pozicijos ir kišimosi į suverenias Kipro teises, kuriomis jis naudojasi savo išskirtinėje ekonominėje zonoje; primena, kad toks kišimasis neteisėtas pagal tarptautinę teisę, įskaitant JT jūrų teisės konvenciją, ir kad dėl to gali žlugti pastangos vykdyti derybų procesą;

2.      ragina Turkijos vyriausybę nutraukti seisminius tyrimus, kuriuos ji vykdo Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje, susilaikyti nuo netinkamų veiksmų ir gerbti Kipro suverenitetą, susijusį su jo teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona;

3.      ragina Turkiją pademonstruoti gerą valią ir atitraukti savo laivus iš Kipro vandenų, sumažinti įtampą ir nedelsiant nutraukti neteisėtus ir provokuojančius veiksmus Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje siekiant sudaryti palankias sąlygas, kad būtų galima atnaujinti derybų procesą;

4.      pripažįsta Kipro teisę naudoti išteklius savo išskirtinėje ekonominėje zonoje; vis dėlto pažymi, kad šalies ištekliai turėtų būti tolygiai paskirstyti visiems kipriečiams remiantis bendru sprendimu, kuris būtų naudingas visoms šalims, ir kad gamtinių dujų klausimas neturėtų užkirsti kelio pastangoms rasti sprendimą, o būtų panaudotas kaip naudinga priemonė;

5.      dar kartą pakartoja, kad tvirtai pritaria Kipro suvienijimui, kuris būtų pagrįstas sąžiningu sprendimu abiem bendruomenėms, sukuriant dviejų bendruomenių, dviejų zonų, kurios yra politiškai lygios, federaciją, taip pat tam, kad susivienijęs Kipras, kaip JT ir ES narys, būtų vienas tarptautinės teisės subjektas, turėtų vieną suverenitetą ir vieną bendrą Kipro pilietybę;

6.      palankiai vertina nuolatines naujojo JT specialiojo patarėjo Kipro klausimais Espeno Bartho Eide pastangas bandant sudaryti reikiamas sąlygas ir sukurti pagrindą siekiant atnaujinti dviejų Kipro bendruomenių derybas; pažymi, kad dėl Turkijos veiksmų kilo grėsmė šioms pastangoms kaip tik tuo metu, kai buvo įmanoma padaryti pažangą;

7.      ragina Turkiją pademonstruoti realią politinę valią siekiant ilgalaikio salos padalijimo klausimu rasti visapusišką ir tvarų sprendimą, kuris būtų iš tikrųjų naudingas visiems kipriečiams; šiuo atžvilgiu apgailestauja, kad turkų kilmės kipriečių bendruomenė nepritarė graikų kilmės kipriečių siūlomam pasitikėjimo didinimo priemonių rinkiniui;

8.      ragina Turkijos vyriausybę pasirašyti ir ratifikuoti JT jūrų teisės konvenciją, nes šios konvencijos nuostatos yra acquis communautaire dalis, taigi prisijungimas prie jos yra tai pat ir Turkijos stojimo į ES sąlyga; primena Turkijai, kad ji, kaip šalis kandidatė stoti į ES, turėtų laikytis ES vertybių ir vengti priešiškų veiksmų bet kurios valstybės narės atžvilgiu;

9.      prašo Komisijos atidžiai stebėti Turkijos veiklą Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir informuoti Parlamentą;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, Kipro Respublikos prezidentui ir parlamentui, turkų kilmės kipriečių bendruomenės vadovui ir Turkijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika