Projekt rezolucji - B8-0221/2014Projekt rezolucji
B8-0221/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej

5.11.2014 - (2014/2921 (RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0211/2014

Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0221/2014
Teksty złożone :
B8-0221/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0221/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej

(2014/2921 (RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23–24 października 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 7 października 2014 r.,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Turcji, w tym rezolucje w sprawie sprawozdań dotyczących postępów Turcji,

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

–       uwzględniając wspólną deklarację przywódców Greków cypryjskich i Turków cypryjskich z 11 lutego 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 3 października 2014 r. Turcja uchwaliła dyrektywę o systemie teleksu nawigacyjnego (NAVTEX), w której bezprawnie uznała duży obszar w południowej części wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej za obszar zastrzeżony w celu badań sejsmicznych, które w terminie od 20 października do 30 grudnia 2014 r. ma przeprowadzić turecki statek „Barbados” na podstawie licencji poszukiwawczych udzielonych tureckiej spółce naftowej TRAO przez władze tureckiej społeczności zamieszkującej Cypr, uprawniających ją do prowadzenia poszukiwań w imieniu tureckiej ludności Cypru;

B.     mając na uwadze, że niektóre strefy zastrzeżone na mocy dyrektywy NAVTEX rozciągają się od obszarów u wybrzeży Famagusty i wybrzeży Larnaki po wody położone na południe od Limassol i że bynajmniej nie znajdują się one na obszarach, które Turcja bezprawnie uważa za jej własną wyłączną strefę ekonomiczną;

C.     mając na uwadze, że w dniu 7 października 2014 r. po ogłoszeniu przez Turcję, że w celu badań sejsmicznych zastrzega obszary położone na południe od Cypru, prezydent Anastasiades postanowił zawiesić swój udział w rozmowach wspieranych przez ONZ;

D.     mając na uwadze, że tylko prowadzenie rozmów i poszukiwanie politycznego rozwiązania pozwoli na osiągnięcie sprawiedliwej, trwałej i wynegocjowanej ugody w sprawie Cypru; mając na uwadze, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy obie strony zapewnią pozytywną i konstruktywną atmosferę;

E.     mając na uwadze, że Sztab Generalny tureckich sił zbrojnych ogłosił, że okręt wojenny TCG „Gelibolu” uczestniczący w trwającej obecnie operacji tureckiej marynarki o nazwie „Tarcza Śródziemnomorska” otrzymał zadanie „prowadzenia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia bezpiecznego i pewnego przemieszczania się na morzu statków i powstrzymania terroryzmu”, oraz że będzie nadal monitorował działania podejmowane na platformie wiertniczej Saipem 10 000 w eksploracyjnym bloku wiertniczym nr 9 w odległości od 5 mil morskich (9 kilometrów);

F.     mając na uwadze, że szacuje się, iż złoże „Afrodyta” może zawierać około 5 miliardów metrów sześciennych gazu; mając na uwadze, że wspomniane złoże i inne pokłady gazu znajdują się na południu Cypru i w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej;

G.     mając na uwadze, że działania Turcji stwarzające zagrożenie dla wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej zbiegają się w czasie z niedawnym powołaniem Espena Bartha Eide na nowego specjalnego doradcę Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Cypru i że wypływają one negatywnie na możliwość osiągnięcia kompleksowego rozwiązania kwestii cypryjskiej;

H.     mając na uwadze, że w pisemnym oświadczeniu wydanym po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Turcji (MGK) w dniu 30 października 2014 r. zapowiedziano, że Turcja nadal będzie chronić swoich praw i interesów na obszarze szelfu kontynentalnego na Morzu Egejskim i we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz w strefie ekonomicznej koncesjonowanej przez Turków cypryjskich;

I.      mając na uwadze, że rząd Cypru podpisał już umowę o przyznaniu firmom zagranicznym uprawnień do poszukiwania i eksploatacji ewentualnych złóż węglowodorów w dnie morskim i że firmy te rozpoczęły już przeprowadzanie odwiertów;

J.      mając na uwadze, że Turcja nie jest sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), którą Republika Cypryjska podpisała i ratyfikowała; mając na uwadze, że Turcja nie uznaje umów o wyłącznej strefie ekonomicznej, które Republika Cypryjska zawarła z Egiptem, Libanem i Izraelem;

K.     mając na uwadze, że suwerenne prawa państw członkowskich UE obejmują prawo do zawierania umów dwustronnych oraz prawo do poszukiwania i eksploatacji własnych zasobów naturalnych zgodnie z UNCLOS;

L.     mając na uwadze, że Turcja prowadzi rozmowy akcesyjne z UE w celu przystąpienia do UE;

1.      ubolewa nad prowokacyjną postawą Turcji i jej ingerencją w zwierzchność Cypru nad obszarem jego wyłącznej strefy ekonomicznej; przypomina, że taka ingerencja jest nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, w tym UNCLOS, i może zniweczyć starania na rzecz negocjacji;

2.      wzywa rząd turecki, by wstrzymał badania sejsmiczne, które prowadzi w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, do wykazania się powściągliwością i przestrzegania suwerenności Cypru na obszarze jego wód terytorialnych i jego wyłącznej strefy ekonomicznej;

3.      wzywa Turcję, aby wykazała dobrą wolę, wycofując swoje statki z wód Cypru, złagodziła napiętą sytuację i natychmiast zaniechała nielegalnych i prowokacyjnych działań na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru, by ułatwić wznowienie procesu negocjacji;

4.      uznaje prawo Cypru do zagospodarowywania zasobów we własnej wyłącznej strefie ekonomicznej; zauważa jednak, że zasoby wysypy powinny być dzielone równomiernie pomiędzy wszystkich Cypryjczyków w kontekście dążenia do całościowego rozwiązania, które przyniosłoby pożytek wszystkim stronom, oraz że kwestia gazu ziemnego nie powinna stanowić przeszkody, lecz służyć jako użyteczne narzędzie pozwalające działać na rzecz znalezienia rozwiązania;

5.      ponownie wyraża swoje zdecydowane poparcie dla ponownego zjednoczenia Cypru w oparciu o sprawiedliwe dla obu społeczności rozwiązanie polegające na federacji złożonej z dwóch społeczności i dwóch stref, charakteryzującej się równością polityczną oraz członkostwie zjednoczonego Cypru – posiadającego jedną osobowość międzynarodową i jedno zwierzchnictwo oraz oferującego jedno obywatelstwo zjednoczonego Cypru – w ONZ i UE;

6.      z zadowoleniem przyjmuje nieustanne wysiłki ze strony nowego specjalnego doradcy ONZ w sprawie Cypru Espena Bartha Eide na rzecz stworzenia niezbędnych warunków i ram w celu wznowienia rozmów pomiędzy dwoma społecznościami Cypru; zauważa, że działania Turcji postawiły pod znakiem zapytania te wysiłki w chwili, gdy możliwy był postęp;

7.      wzywa Turcję do wykazania się rzeczywistą wolą polityczną, aby znaleźć kompleksowe i trwałe rozwiązanie problemu długotrwałego podziału wyspy, które będzie rzeczywiście korzystne dla wszystkich Cypryjczyków; w tym kontekście za godny ubolewania uważa fakt odrzucenia przez Turków cypryjskich pakietu środków budowy zaufania proponowanego przez Greków cypryjskich;

8.      wzywa rząd Turcji do podpisania i ratyfikowania UNCLOS, która jest częścią wspólnotowego dorobku prawnego i do której przystąpienie stanowi warunek niezbędny do wejścia Turcji do UE; przypomina Turcji, że jako kraj kandydujący do UE powinna działać zgodnie z wartościami unijnymi, unikając wrogich działań wobec któregokolwiek z państw członkowskich;

9.      domaga się, by Komisja śledziła z bliska działania Turcji w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru i informowała o tym Parlament;

10.    zwraca się do swojego Przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, prezydentowi i parlamentowi Republiki Cypryjskiej, przywódcy Turków cypryjskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Turcji.