Návrh uznesenia - B8-0221/2014Návrh uznesenia
B8-0221/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky

05.11.2014 - (2014/2921 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0211/2014

Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0221/2014
Predkladané texty :
B8-0221/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0221/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky

(2014/2921(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 23. – 24. októbra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu predsedu Európskej rady zo 7. októbra 2014,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku vrátane uznesení o správach o pokroku Turecka,

–       so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov komunity gréckych Cyperčanov a komunity tureckých Cyperčanov z 11. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 3. októbra 2014 Turecko vydalo smernicu o navigačnej službe (NAVTEX), v ktorej nezákonne určilo rozsiahlu oblasť v rámci južnej časti výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky ako oblasť vyčlenenú na vedenie seizmických prieskumov, ktoré má vykonávať turecká loď Barbaros od 20. októbra do 30. decembra 2014 na základe povolenia na prieskum udeleného turecko-cyperskými orgánmi tureckej ropnej spoločnosti (TPAO), aby viedla prieskumy v mene tureckých Cyperčanov;

B.     keďže niektoré oblasti určené v smernici o navigačnej službe sa rozprestierajú od pobrežia pri mestách Famagusta a Larnaka k vodám na juh od mesta Limassol a v žiadnom prípade nepatria k oblastiam, o ktorých Turecko protiprávne tvrdí, že patria do jeho výhradnej hospodárskej zóny;

C.     keďže 7. októbra 2014, v nadväznosti na vyhlásenie Turecka, že južne od Cypru vyhradzuje zóny seizmického prieskumu, sa prezident Anastasiades rozhodol prerušiť svoju účasť na rokovaniach, ktoré sa konali pod záštitou OSN;

D.     keďže rokovania a politické riešenie ostávajú jedinými spôsobmi, ako dosiahnuť spravodlivé, udržateľné a kompromisné urovnanie cyperskej otázky; keďže toto bude možné dosiahnuť iba v prípade, že obidve strany zabezpečia pozitívnu a konštruktívnu atmosféru;

E.     keďže generálny štáb tureckých ozbrojených síl vyhlásil, že vojnová loď TCG Gelibolu, ktorá sa zúčastňuje na prebiehajúcej vojenskej operácii tureckého námorníctva s názvom Stredozemný štít, bola poverená misiou viesť námorné bezpečnostné operácie a zaručiť bezpečný a chránený pohyb plavidiel na mori a zabrániť terorizmu a že bude pokračovať v sledovaní činností vrtnej plošiny Saipem 10 000 v prieskumnom vrtnom bloku 9 zo vzdialenosti 5 námorných míľ (9 kilometrov);

F.     keďže zásoby zemného plynu v nálezisku Aphrodite môžu podľa odhadov predstavovať približne 5 biliónov metrov kubických; keďže toto a ďalšie náleziská zemného plynu sa nachádzajú južne od Cypru a vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky;

G.     keďže hrozby Turecka v súvislosti s výhradnou hospodárskou zónou Cyperskej republiky sa časovo kryjú s nedávnym vymenovaním Espena Bartha Eideho za nového osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN pre Cyprus a negatívne ovplyvňujú možnosť dosiahnuť komplexné riešenie cyperského problému;

H.     keďže v písomnom vyhlásení vydanom po zasadnutí Národnej bezpečnostnej rady Turecka, ktoré sa konalo 30. októbra 2014, sa uvádza, že Turecko bude pokračovať v ochrane svojich práv a záujmov v kontinentálnom šelfe v Egejskom mori, vo východnom Stredomorí a v hospodárskej zóne, na čo dostali povolenie od tureckých Cyperčanov;

I.      keďže cyperská vláda už podpísala dohodu, ktorou medzinárodným spoločnostiam udelila práva na prieskum a ťažbu možných zásob uhľovodíkov v podloží morského dna, a tieto spoločnosti už začali s vrtmi;

J.      keďže Turecko nie je signatárom Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorý Cyperská republika podpísala a ratifikovala; keďže Turecko neuznáva dohody o výhradnej hospodárskej zóne, ktoré Cyperská republika uzavrela s Egyptom, Libanonom a Izraelom;

K.     keďže suverénne práva členských štátov EÚ zahŕňajú právo na uzatváranie dvojstranných dohôd a právo na prieskum a ťažbu svojich prírodných zdrojov v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve;

L.     keďže EÚ a Turecko vedú rozhovory o pristúpení týkajúce sa jeho možného členstva v EÚ;

1.      odsudzuje provokačný postoj Turecka a jeho zasahovanie do suverénnych práv Cypru v súvislosti s jeho výhradnou hospodárskou zónou; pripomína, že takéto zasahovanie je v zmysle medzinárodného práva vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve protiprávne a môže pochovať snahy o pokračovanie rokovaní;

2.      vyzýva tureckú vládu, aby zastavila seizmický prieskum, ktorý vykonáva vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky, prejavila zdržanlivosť a rešpektovala zvrchovanosť Cypru nad jeho teritoriálnymi vodami a výhradnou hospodárskou zónou;

3.      vyzýva Turecko, aby prejavilo dobrú vôľu a stiahlo svoje lode z cyperských vôd, znížilo napätie a okamžite zastavilo svoje nezákonné a provokačné činnosti vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru a uľahčilo obnovenie procesu rokovaní;

4.      uznáva právo Cypru na rozvíjanie zdrojov v jeho výhradnej hospodárskej zóne; poznamenáva však, že zdroje ostrova by mali byť spravodlivo rozdelené medzi všetkých Cyperčanov v kontexte celkového urovnania, ktoré by bolo na prospech všetkým stranám, a že problém zemného plynu by nemal brániť, ale skôr pomáhať snahám o nájdenie riešenia;

5.      opakovane zdôrazňuje svoju výraznú podporu znovuzjednoteniu Cypru na základe spravodlivého urovnania v prospech oboch komunít, ktoré by zahŕňalo politicky rovnoprávnu dvojkomunitnú, dvojzónovú federáciu a členstvo zjednoteného Cypru v OSN a EÚ, pričom Cyprus by bol z medzinárodného hľadiska jediným právnym a zvrchovaným subjektom s jediným cyperským občianstvom;

6.      víta pokračujúce snahy nového osobitného poradcu pri OSN pre Cyprus Espena Bartha Eideho o vytvorenie nevyhnutných podmienok a rámca pre obnovenie rozhovorov medzi oboma cyperskými komunitami; poznamenáva, že činnosť Turecka tieto snahy ohrozila v čase, keď bolo možné dosiahnuť pokrok;

7.      vyzýva Turecko, aby vzhľadom na snahy o komplexné a udržateľné urovnanie sporu v súvislosti s dlhotrvajúcim rozdelením ostrova prejavilo ozajstnú politickú vôľu, čo bude na skutočný prospech všetkým Cyperčanom; považuje v tejto súvislosti za poľutovaniahodné, že navrhovaný grécko-cyperský balík opatrení na budovanie dôvery bol turecko-cyperskou stranou odmietnutý;

8.      vyzýva tureckú vládu, aby podpísala a ratifikovala Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorý je súčasťou acquis communautaire, a tento krok je teda podmienkou pristúpenia Turecka k EÚ; pripomína Turecku, že ako kandidátska krajina pre pristúpenie k EÚ by malo konať v súlade s hodnotami EÚ a vyhýbať sa nepriateľským krokom voči ktorémukoľvek členskému štátu;

9.      žiada Komisiu, aby pozorne sledovala aktivity Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky a následne informovala Parlament;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, prezidentovi a parlamentu Cyperskej republiky, vedúcemu predstaviteľovi komunity tureckých Cyperčanov a prezidentovi, vláde a parlamentu Turecka.