Forslag til beslutning - B8-0222/2014Forslag til beslutning
B8-0222/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Sydsudan

  5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0213/2014

  Procedure : 2014/2922(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0222/2014
  Indgivne tekster :
  B8-0222/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0222/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Sydsudan

  (2014/2922(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om Sydsudan,

  –       der henviser til redegørelserne af 28. august 2014 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Sydsudan,

  –       der henviser til køreplanen for Sudan og Sydsudan, der vedtoges den 24. april 2012,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at FN har erklæret situationen i Sydsudan for at være i en nødsituation på niveau tre, hvilket er det værste niveau for humanitære kriser;

  B.     der henviser til, at Sydsudan er verdens yngste og skrøbeligste stat og ligger på andenpladsen i Kommissionens humanitære indeks for global sårbarhed og krisevurdering;

  C.     der henviser til, at 2,4 millioner mennesker i Sydsudan har modtaget humanitær bistand siden begyndelsen af 2014;

  D.     der henviser til, at der i FN's Sikkerhedsråds resolution 2155 (2014) udtrykkes dyb bekymring over den omfattende fordrivelse af personer og den stadig forværrede humanitære krise;

  E.     der henviser til, at 3,8 millioner sydsudanesere skønnes at have behov for humanitær bistand, 1,4 millioner er internt fordrevne, og mere end 450 000 sydsudanesere søger tilflugt i nabolandene;

  F.     der henviser til, at 7 millioner mennesker er i risiko for fødevareusikkerhed, hvoraf 3,9 millioner er i overhængende fare, og der henviser til, at førende hjælpeorganisationer har advaret om, at dele af Sydsudan risikerer hungersnød i begyndelsen af 2015, hvis kampene gentager sig;

  G.     der henviser til, at de største humanitære behov er fødevarer, rent vand, sundhedspleje, husly, sanitet, hygiejne, indsats over for epidemier (som f.eks. kolera) og beskyttelse;

  H.     der henviser til, at genopblusningen af kolera i Lopa-Lafon-regionen giver anledning til bekymring;

  I.      der henviser til, at Kommissionen den 20. oktober 2014 forhøjede sin tildeling af humanitær bistand på 100 mio. EUR med 20 mio. EUR, hvilket samlet medførte, at EU's humanitære midler til krisen oversteg 245 mio. EUR i 2014, der udgør mere end en tredjedel af de samtlige internationale bidrag;

  J.      der henviser til, at adgangen til mennesker i nød fortsat hindres på grund af fjendtligheder og vold, der også rettes mod hjælpearbejdere og forsyninger; der henviser til, at næsten 80 % af al sundhedspleje og basale tjenester leveres af ikke-statslige organisationer;

  K.     der henviser til, at der navnlig er behov for distribution af basale fødevareforsyninger i Bor og Bentiu;

  L.     der henviser til, at EU har omprogrammeret en "statsopbygningskontrakt", der oprindeligt skulle have udgjort budgetstøtte, til et partnerskab med NGO'er og internationale organisationer med henblik på at behandle uddannelses- og sundhedsbehov;

  M.    der henviser til, at EU's civilbeskyttelsesordning efter FN's anmodning om assistance blev aktiveret den 4. januar 2014 for at støtte Sydsudan;

  N.     der henviser til, at humanitære ressourcer er strakt til det yderste som følge af mange forskellige og langvarige globale kriser,

  O.     der henviser til, at denne humanitære krise risikerer at berøre en meget større region, der allerede er præget af ustabilitet;

  P.     der henviser til, at kønsbaseret vold i Sydsudan er dybt rodfæstet;

  Q.     der henviser til, at der kun har været ringe fremskridt i fredsforhandlingerne, og at FN's nødhjælpskoordinator har antydet, at chancerne for en bæredygtig fred på politisk plan og mellem befolkningsgrupperne ikke er gode;

  1.      udtrykker sin dybe bekymring over den humanitære situation og fødevaresikkerhedssituationen i Sydsudan, som er blevet forværret af de tilbagevendende naturkatastrofer; understreger, at landet er særdeles skrøbeligt og ustabilt, og er dybt bekymret over, at den sundhedsmæssige krise i Sydsudan vil kræve yderligere menneskeliv;

  2.      opfordrer det internationale samfund til at opfylde deres tilsagn om finansiering og tilvejebringe midler for øjeblikkeligt at reagere på den forværrede humanitære situation;

  3.      fordømmer den forværringen i forholdet mellem det humanitære samfund og regeringen, især den ulovlige beskatning af bistanden og chikane og endda drab på hjælpearbejdere med straffrihed;

  4.      opfordrer indtrængende regeringen og alle parter til at overholde den humanitære folkeret og menneskerettighederne, at sikre adgang til og beskyttelse af de humanitære organisationer, der yder bistand til den nødlidende civilbefolkning, og at åbne humanitære korridorer for levering af forsyninger og udstyr; bemærker, at en række udenlandske hjælpeorganisationer allerede har trukket sig tilbage fra Sydsudan;

  5.      opfordrer EU til at omprogrammere sin udviklingsbistand med henblik på at opfylde den sydsudanesiske befolknings mest presserende behov og til at støtte overgangen til fred og stabilitet;

  6.      fordømmer de rapporterede krænkelser af menneskerettigheder og overgreb; opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at standse alle krænkelser af menneskerettighederne, herunder dem, der påvirker flygtninge og fordrevne, kvinder og personer, der tilhører udsatte grupper, såvel som journalister, og opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne holdes ansvarlige;

  7.      fordømmer tidligere krænkelser af aftalen om indstilling af fjendtlighederne og opfordrer indtrængende alle parter til at overholde aftalen og ikke genoptage kampene;

  8.      minder om, at den fulde gennemførelse af våbenhvileaftalen og den hurtige genoptagelse af forhandlingerne, der fører til dannelsen af en overgangsregering for national enhed, er den eneste langsigtede løsning for den sydsudanesiske befolkning; er i særdeleshed bekymret over konfliktens etniske dimension;

  9.      pålægger sin formand er at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Sydsudans regering, Sydsudans menneskerettighedskommissær, Sydsudans Nationale Lovgivende Forsamling, Den Afrikanske Unions institutioner, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og FN's generalsekretær.