Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0222/2014

Esitatud tekstid :

B8-0222/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0053

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014
5.11.2014
PE537.126v01-00
 
B8-0222/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP))


Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP))  
B8‑0222/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 28. augusti 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse 24. aprillil 2012. aastal vastu võetud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi;

B.     arvestades, et Lõuna-Sudaan on maailma noorim ja ebakindlaim riik ning on komisjoni ülemaailmses haavatavuse ja kriisihinnangu indeksis teisel kohal;

C.     arvestades, et 2014. aasta algusest saadik on Lõuna-Sudaanis humanitaarabi antud 2,4 miljonile inimesele;

D.     arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2155 (2014) väljendatakse sügavat muret elanike ulatusliku ümberasustamise ning humanitaarkriisi süvenemise pärast;

E.     arvestades, et hinnanguliselt 3,8 miljonit Lõuna-Sudaani elanikku vajab humanitaarabi, 1,4 miljonit inimest on riigisisesed põgenikud ja üle 450 000 inimese otsib varjupaika naaberriikides;

F.     arvestades, et toiduga kindlustamatus ähvardab 7 miljonit inimest, kellest 3,9 miljonit on vahetus ohus, ning arvestades, et juhtivad abiorganisatsioonid on hoiatanud, et mõnes Lõuna-Sudaani piirkonnas võib 2015. aasta algul puhkeda näljahäda, kui võitlustegevus peaks uuesti algama;

G.     arvestades, et peamised humanitaarvajadused on toit, puhas vesi, tervishoid, peavari, sanitaarvõimalused, hügieen, reageerimine epideemiatele (nt koolera) ja kaitse;

H.     arvestades, et koolera taasesinemine Lopa/Lafoni maakonnas on murettekitav;

I.      arvestades, et 20. oktoobril 2014 suurendas komisjon humanitaarabina antavat 100 miljoni euro suurust summat 20 miljoni euro võrra, millega kasvas kriisi lahendamiseks antava ELi humanitaarabi kogusumma 2014. aastal rohkem kui 245 miljoni euroni, mis moodustab rahvusvahelise toetuse kogusummast üle kolmandiku;

J.      arvestades, et abi vajavatele inimestele juurdepääsu takistavad jätkuvalt vaenutegevus ja vägivald, mis on suunatud ka humanitaartöötajate ja abisaadetiste vastu; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid osutavad ligikaudu 80% kõigist Lõuna-Sudaani tervishoiu- ja põhiteenustest;

K.     arvestades, et põhitoiduaineid vajatakse eriti Bori ja Bentiu linnas;

L.     arvestades, et EL on algselt eelarvetoetusena kavandatud riigi ülesehitamiseks mõeldud abi käsitleva kokkuleppe ümber kavandanud valitsusväliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega loodud partnerluseks, mille eesmärk on tegeleda haridus- ja tervishoiuküsimustega;

M.    arvestades, et ÜRO abitaotluse alusel käivitati Lõuna-Sudaani toetamiseks 4. jaanuaril 2014. aastal liidu kodanikukaitse mehhanism;

N.     arvestades, et humanitaarressursid on paljude pikaleveninud ülemaailmsete kriiside tõttu ammendumas;

O.     arvestades, et see humanitaarkriis ähvardab mõjutada palju laiemat piirkonda, mis juba niigi kaldub ebastabiilsusele;

P.     arvestades, et sooline vägivald on Lõuna-Sudaanis sügavalt juurdunud;

Q.     arvestades, et rahukõnelustel ei ole saavutatud erilist edu ja ÜRO humanitaarabi koordinaator on märkinud, et võimalused kestvaks rahuks poliitilisel ja kogukondade vahelisel tasandil ei ole head;

1.      väljendab sügavat muret Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra ja toiduga kindlustamatuse pärast, mida on raskendanud korduvad loodusõnnetused; rõhutab, et riik on eriti haavatav ja ebakindel ning on sügavalt mures asjaolu pärast, et Lõuna-Sudaani rahvatervisealane kriisiolukord nõuab täiendavaid inimelusid;

2.      kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et halvenevale humanitaarolukorrale viivitamata reageerida;

3.      mõistab hukka suhete halvenemise humanitaarkogukonna ja valitsuse vahel, eelkõige abi ebaseadusliku maksustamise ning humanitaartöötajate karistamatu ahistamise ja isegi tapmise;

4.      nõuab tungivalt, et valitsus ja kõik asjaomased pooled järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte, tagaksid juurdepääsu ja kaitse humanitaarorganisatsioonidele, kes on tulnud abistama kannatavaid tsiviilelanikke, ning avaksid humanitaarkoridorid abisaadetiste ja varustuse kohaletoimetamiseks; märgib, et mitmed välisabi organisatsioonid on tegevuse Lõuna-Sudaanis juba katkestanud;

5.      innustab ELi ümber kavandama oma arenguabi, et täita Lõuna-Sudaani elanike kõige pakilisemad vajadused, ning toetama üleminekut rahule ja stabiilsusele;

6.      mõistab hukka teatatud inimõiguste rikkumised ja kuritarvitusjuhtumid ning kutsub kõiki pooli üles lõpetama kohe igasugune inimõiguste rikkumine, sh pagulaste ja riigisiseste põgenike, naiste ja kaitsetute inimrühmade ning ajakirjanike inimõiguste rikkumine, ning nõuab, et inimõiguste rikkujad võetaks vastutusele;

7.      mõistab hukka vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe varasemad rikkumised ja nõuab tungivalt, et kõik pooled peaksid kokkuleppest kinni ning ei alustaks võitlustegevust uuesti;

8.      tuletab meelde, et relvarahu kokkuleppe täielik rakendamine ja läbirääkimiste kiire taaskäivitamine, et moodustada rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsus, on ainus pikaajaline lahendus Lõuna-Sudaani elanike jaoks; väljendab erilist muret konflikti etnilise mõõtme pärast;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Seadusandlikule Rahvusassambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika