Предложение за резолюция - B8-0223/2014Предложение за резолюция
B8-0223/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Ренате Зомер от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0211/2014

Процедура : 2014/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0223/2014
Внесени текстове :
B8-0223/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0223/2014

Резолюция на Европейския парламент относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър

(2014/2921(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно Доклада за напредъка на Турция за 2013 г.[1],

–       като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 17 декември 2013 г.,

–       като взе предвид изявлението от 7 октомври 2014 г. на говорителя на председателя на Европейския съвет,

–       като взе предвид Доклада за напредъка на Турция за 2014 г. от 8 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 3 октомври 2014 г. Турция изпрати NAVTEX (инструкция под формата на навигационен телекс), с която незаконно „определи“ значителна площ в южната част на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър като запазена за сеизмични проучвания, които ще бъдат проведени от турския кораб „Барбарос“ (Barbaros) от 20 октомври до 30 декември 2014 г.; като има предвид, че тези сеизмични проучвания оказват влияние върху блокове, които са предоставени от правителството на Република Кипър на италианската компания „Ени“ (Eni) и „Кореа Газ Корпорейшън“ (Korea Gas Corporation) за изследване на евентуални въглеводородни находища в почвата на морското дъно;

Б.     като има предвид, че въпреки многократните призиви на ЕС, включително в доклада на Комисията за напредъка на Турция за 2014 г., Турция продължава да оспорва съществуването на Република Кипър и легитимното право на Република Кипър да проучва и експлоатира природните ресурси в своята ИИЗ, като създава пречки за дейността на европейско дружество; като има предвид, че претенциите и действията на Турция нямат правно основание и са в пряко противоречие с международното право, включително с Конвенцията на ООН по морско право;

В.     като има предвид, че ЕС многократно е подчертавал, че Турция трябва да се ангажира недвусмислено с отношения на добросъседство, както и с мирното уреждане на споровете в съответствие с Устава на ООН;

Г.     като има предвид, че действията на Турция в ИИЗ на Република Кипър съвпадат с неотдавнашното назначаване на новия специален съветник на генералния секретар на ООН по въпросите на Кипър Еспен Барт Ейде и оказват негативно влияние върху преговорите за постигане на цялостно решение на кипърския проблем;

1.      настоятелно призовава Турция да проявяват сдържаност и да действа в съответствие с международното право; припомня законния характер на ИИЗ на Република Кипър; призовава Турция да зачита и прилага изцяло декларацията, приета от Европейската общност и нейните държави членки на 21 септември 2005 г.;

2.      отново призовава турското правителство да подпише и ратифицира без по-нататъшно отлагане Конвенцията на ООН по морско право, която е част от достиженията на правото на ЕС;

3.      призовава Турция да зачита суверенитета на държавите – членки на ЕС, в техните териториални води; отново потвърждава, че суверенните права на държавите членки включват правото на сключване на двустранни споразумения и правото на проучване и експлоатация на природните ресурси на собствена територия в съответствие с Конвенция на ООН по морско право;

4.      отново подчертава значението, което придава на нормализирането на отношенията между Турция и всички държави – членки на ЕС, и счита, че продължаването и/или повтарянето на тези действия би могло да окаже отрицателно въздействие върху отношенията на Турция с ЕС, включително процеса на нейното присъединяване;

5.      подчертава важността на прекратяването на провокационните действия в ИИЗ на Република Кипър и въздържането от заплахи срещу Република Кипър; отбелязва, че тези действия и заплахи подкопават продължаването на преговорите за цялостно уреждане на кипърския проблем; призовава за стабилност в този особено чувствителен регион предвид предстоящите предизвикателства;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Турция.