Návrh usnesení - B8-0223/2014Návrh usnesení
B8-0223/2014

NÁVRH USNESENÍ o činnosti Turecka, jež vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0211/2014

Postup : 2014/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0223/2014
Předložené texty :
B8-0223/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0223/2014

Usnesení Evropského parlamentu o činnosti Turecka, jež vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru

(2014/2921(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013[1], jež bylo předloženo dne 12. března 2014,

–       s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 17. prosince 2013,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího předsedy Evropské rady ze dne 7. října 2014,

–       s ohledem na zprávu o pokroku Turecka za rok 2014 ze dne 8. října 2014,

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. října 2014,

 

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 3. října 2014 Turecko vydalo vládní nařízení týkající se systému pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX, jehož prostřednictvím nezákonně „vytýčilo“ rozlehlou oblast v jižní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky jako zónu vyhrazenou pro seismické průzkumy, které má od 20. října do 30. prosince 2014 provádět turecké plavidlo Barbaros; vzhledem k tomu, že tyto seismické průzkumy se týkají bloků, jež vláda Kyperské republiky přidělila italské společnosti Eni a společnosti Korea Gas Corporation k průzkumu potenciálních ložisek ropy a zemního plynu v mořském podloží;

B.     vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy EU, a to i v rámci zprávy Komise o pokroku Turecka za rok 2014, Turecko i nadále zpochybňuje existenci Kyperské republiky a její legitimní právo provádět průzkum přírodních zdrojů ve své výlučné ekonomické zóně a využívat jich, což ohrožuje činnost dané evropské společnosti; vzhledem k tomu, že nároky a kroky Turecka nemají z právního hlediska opodstatnění a jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

C.     vzhledem k tomu, že EU často opakuje, jak je potřebné, aby se Turecko jednoznačně zavázalo k dobrým sousedským vztahům a mírovému řešení sporů v souladu s Chartou Organizace spojených národů;

D.     vzhledem k tomu, že ve stejné době, kdy byl do funkce nového zvláštního poradce generálního tajemníka OSN jmenován Espen Barth Eide, učinilo Turecko ve výlučné ekonomické zóně Kypru kroky, které negativně ovlivňují vyjednávání, jejichž cílem je dosáhnout komplexního řešení kyperského problému;

1.      naléhavě Turecko vyzývá ke zdrženlivosti a k tomu, aby jednalo v souladu s mezinárodním právem; připomíná zákonnost výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky; vyzývá Turecko, aby respektovalo a plně uplatňovalo prohlášení, jež vydalo Evropské společenství a jeho členské státy dne 21. září 2005;

2.      připomíná svou výzvu turecké vládě, aby bez dalších odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS), která je součástí acquis communautaire;

3.      vyzývá Turecko, aby respektovalo svrchovanost členských států EU, pokud jde o jejich teritoriální moře; ujišťuje, že mezi svrchovaná práva členských států patří i právo uzavírat dvoustranné dohody a právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat jich v souladu s úmluvou UNCLOS;

4.      znovu zmiňuje význam, který připisuje normalizaci vztahů mezi Tureckem a všemi členskými státy EU, a je toho názoru, že pokračování či opakování uvedených kroků by mohlo mít negativní dopad na vztahy Turecka s EU, včetně procesu přistoupení;

5.      zdůrazňuje význam toho, aby byly ukončeny provokativní akce v rámci výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky a nedocházelo k zastrašování Kypru; konstatuje, že zmíněné kroky a výhrůžky brání tomu, aby pokračovalo vyjednávání o komplexním vyřešení kyperského problému; s ohledem na budoucí výzvy nabádá ke stabilizaci této velmi citlivé oblasti;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.