Forslag til beslutning - B8-0223/2014Forslag til beslutning
B8-0223/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0211/2014

Procedure : 2014/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0223/2014
Indgivne tekster :
B8-0223/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0223/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone

(2014/2921(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet[1],

–       der henviser til konklusionerne fra Rådet for Almindelige Anliggender af 17. december 2013,

–       der henviser til erklæringen af 7. oktober 2014 fra talspersonen for formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy,

–       der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet af 8. oktober 2014,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. oktober 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte en NAVTEX-meddelelse, i hvilken den ulovligt "afmærkede" et stort område i den sydlige del af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone til seismiske undersøgelser, som vil blive foretaget af det tyrkiske fartøj Barbaros fra den 20. oktober til den 30. december 2014; der henviser til, at disse seismiske undersøgelser omfatter arealer, som Republikken Cyperns regering har tildelt det italienske selskab Eni og Korea Gas Corporation til efterforskning efter mulige kulbrintereserver i havbunden;

B.     der henviser til, at Tyrkiet trods gentagne opfordringer fra EU, herunder i Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet, fortsat anfægter Republikken Cyperns eksistens og Republikken Cyperns lovlige ret til at efterforske og udnytte naturressourcer inden for sin eksklusive økonomiske zone, og derigennem rejser tvivl om en europæisk virksomheds aktiviteter; der henviser til, at Tyrkiets påstande og handlinger ikke har noget retsgrundlag og er i direkte modstrid med folkeretten, herunder De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS);

C.     der henviser til, at EU ofte har gentaget, at Tyrkiet er nødt til at engagere sig utvetydigt i gode naboskabsforbindelser og fredelig tvistbilæggelse i overensstemmelse med FN-pagten;

D.     der henviser til, at Tyrkiets handlinger i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone falder sammen med den nylige udnævnelse af FN's generalsekretærs nye særlige rådgiver, Espen Barth Eide, og har negativ indvirkning på de forhandlinger, der sigter mod at nå frem til en sammenhængende løsning på Cypern-problemet;

1.      opfordrer indtrængende Tyrkiet til at udvise tilbageholdenhed og handle i overensstemmelse med folkeretten; minder om lovligheden af Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone; opfordrer Tyrkiet til at respektere den erklæring, der blev udstedt af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater den 21. september 2005, og implementere den fuldt ud;

2.      gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at undertegne og ratificere De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), som udgør en del af gældende EU-ret, uden yderligere forsinkelse;

3.      kræver, at Tyrkiet respekterer EU-medlemsstaternes suverænitet over deres ydre territorialfarvande; fastholder endnu en gang, at EU-medlemsstaternes suveræne rettigheder omfatter retten til at indgå bilaterale aftaler og efterforske efter og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med UNCLOS;

4.      gentager den betydning, det tillægger en normalisering af forbindelserne mellem Tyrkiet og alle EU's medlemsstater, og er af den opfattelse, at en fortsættelse og/eller gentagelse af disse handlinger kan påvirke Tyrkiets forbindelser med EU, herunder landets tiltrædelsesproces, i negativ retning;

5.      understreger vigtigheden af, at Tyrkiet ophører med provokerende handlinger i Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone og afholder sig fra trusler mod Republikken Cypern; bemærker, at disse handlinger og trusler undergraver fortsættelsen af forhandlingerne om en sammenhængende løsning på Cypern-problemet; opfordrer til stabilitet i denne meget sensitive region i lyset af de udfordringer, der ligger foran os;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain.