Resolutsiooni ettepanek - B8-0223/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0223/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0211/2014

Menetlus : 2014/2921(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0223/2014
Esitatud tekstid :
B8-0223/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0223/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis

(2014/2921(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Türgi 2013. aasta eduaruande kohta[1],

–       võttes arvesse üldasjade nõukogu 17. detsembri 2013. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja 7. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 8. oktoobri 2014. aasta Türgi 2014. aasta eduaruannet,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. oktoobri 2014. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Türgi edastas 3. oktoobril 2014. aastal mereraadioside sõnumi (NAVTEX-sõnum), milles reserveeriti õigusvastaselt 20. oktoobrist kuni 30. detsembrini Türgi laevale Barbaros seismiliste uuringute teostamiseks Küprose Vabariigi majandusvööndi lõunapoolses piirkonnas asuv suur ala; arvestades, et need seismilised uuringud mõjutavad piirkondi, mille Küprose Vabariigi valitsus määras Itaalia ettevõttele Eni ja Korea gaasikorporatsioonile, et need saaksid uurida võimalikke merepõhja aluspinnases leiduvaid süsivesinikuvarusid;

B.     arvestades, et vaatamata korduvatele üleskutsetele, mida EL on muu hulgas teinud komisjoni Türgi 2014. aasta eduraportis, ei tunnusta Türgi ikka veel Küprose Vabariiki ega Küprose Vabariigi seaduspärast õigust uurida ja kasutada oma loodusvarasid majandusvööndis, seades kahtluse alla Euroopa ettevõtte tegevuse; arvestades, et Türgi nõudmistel ja tegevusel ei ole õiguslikku alust ning need on otseses vastuolus rahvusvahelise õigusega, kaasa arvatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga;

C.     arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud, et Türgi peab pühenduma ühemõtteliselt heanaaberlike suhete arendamisele ning vaidluste rahumeelsele lahendamisele vastavalt ÜRO põhikirjale;

D.     arvestades, et Türgi tegevus Küprose Vabariigi majandusvööndis langeb kokku ÜRO peasekretäri uue erinõuniku Espen Barth Eide hiljutise ametisse nimetamisega ning see mõjutab negatiivselt läbirääkimisi, mille eesmärk on Küprose probleemile tervikliku lahenduse leidmine;

1.      nõuab tungivalt, et Türgi ilmutaks vaoshoitust ja järgiks rahvusvahelist õigust; tuletab meelde, et Küprose Vabariigi majandusvöönd on õiguspärane; kutsub Türgit üles austama ja täielikult rakendama Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. septembri 2005. aasta deklaratsiooni;

2.      kordab oma üleskutset Türgi valitsusele viivitamata allkirjastada ja ratifitseerida ühenduse õigustikku kuuluv Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon;

3.      kutsub Türgit üles austama ELi liikmesriikide suveräänsust oma territoriaalvete üle; kinnitab veel kord, et liikmesriikidel on kooskõlas ÜRO mereõiguse konventsiooniga suveräänsed õigused, mille hulka kuulub õigus sõlmida kahepoolseid lepinguid ning uurida ja kasutada oma loodusvarasid;

4.      kordab, kui oluline see on Türgi ja kõigi ELi liikmesriikide vaheliste suhete normaliseerimisele, ning on arvamusel, et sellise tegevuse jätkumisel ja/või kordumisel võib olla negatiivne mõju Türgi ja ELi vahelistele suhetele, sealhulgas Türgi ühinemisprotsessile;

5.      rõhutab, kui tähtis on lõpetada provokatiivne tegevus Küprose Vabariigi majandusvööndis ja hoiduda Küprose Vabariigi vastu suunatud ähvarduste tegemisest; märgib, et selline tegevus ja ähvardused seavad ohtu Küprose probleemile tervikliku lahenduse leidmiseks peetavate läbirääkimiste jätkumise; nõuab selle tundliku piirkonna muutmist stabiilsemaks, pidades silmas veel lahendamata küsimusi;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.