Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0223/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0223/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0211/2014

Procedūra : 2014/2921(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0223/2014
Pateikti tekstai :
B8-0223/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0223/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje

(2014/2921(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos[1],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovo spaudai pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. paskelbtą 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. spalio 3 d. Turkija paskelbė direktyvą dėl navigacinių pranešimų (NAVTEX), kuria neteisėtai paskelbė paskirianti didelę zoną pietinėje Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje seisminiams tyrimams, kuriuos atliks Turkijos laivas „Barbaros“ 2014 m. spalio 20 d.–gruodžio 30 d.; kadangi šie seisminiai tyrimai susiję su zonomis, kurias Kipro Respublikos vyriausybė paskyrė Italijos bendrovei „Eni“ ir Korėjos dujų bendrovei, kad jos galėtų tirti galimus angliavandenilių telkinius jūros dugne;

B.     kadangi, nepaisant pakartotinių ES raginimų, įskaitant Komisijos pateiktą 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitą, Turkija ir toliau ginčija Kipro Respublikos teisę egzistuoti ir Kipro Respublikos teisę tyrinėti ir naudoti gamtos išteklius Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje – kelia problemų Europos bendrovės veiklai; kadangi Turkijos pretenzijos ir veiksmai neturi teisinio pagrindo ir tiesiogiai prieštarauja tarptautinei teisei, įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS);

C.     kadangi ES dažnai kartoja, kad Turkija turi nedviprasmiškai įsipareigoti palaikyti gerus santykius su kaimynėmis ir taikiai spręsti ginčus pagal Jungtinių Tautų chartiją;

D.     kadangi Turkijos veiksmai Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje sutampa su tuo, kad neseniai paskirtas naujas JT Generalinio Sekretoriaus specialusis patarėjas Espen Barth Eide, ir neigiamai veikia derybas, kuriomis siekiama rasti išsamų Kipro problemos sprendimą;

1.      primygtinai ragina Turkiją laikytis santūriai ir veikti pagal tarptautinę teisę; primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė ekonominė zona yra teisėta; ragina Turkiją gerbti ir visapusiškai įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 21 d. paskelbtą Europos bendrijos ir jos valstybių narių deklaraciją;

2.      pakartoja raginimą Turkijos vyriausybei nebeatidėliojant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), kuri yra Bendrijos teisyno dalis;

3.      ragina Turkiją gerbti ES valstybių narių suverenitetą ir paisyti joms priklausančių teritorinių jūrų; dar kartą patvirtina, kad valstybių narių suverenitetinė teisė apima teisę sudaryti dvišalius susitarimus ir teisę tyrinėti ir naudoti gamtos išteklius vadovaujantis UNCLOS;

4.      pakartoja, kad labai svarbu normalizuoti Turkijos ir visų ES valstybių narių santykius, ir mano, kad tęsiami ir (arba) kartojami tokie veiksmai gali neigiamai paveikti Turkijos santykius su ES, įskaitant stojimo procesą;

5.      pabrėžia, kad svarbu nutraukti provokacinius veiksmus Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir nebekelti grėsmių Kipro Respublikai; pažymi, kad šie veiksmai ir grėsmės trukdo tęsti derybas dėl išsamaus Kipro problemos sprendimo; ragina užtikrinti stabilumą šiame labai opiame regione, atsižvelgiant į ateities iššūkius;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.