Procedūra : 2014/2921(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0223/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0223/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0052

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 56k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.127v01-00
 
B8-0223/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP))  
B8‑0223/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju(1),

–       ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 2013. gada 17. decembra secinājumus,

–       ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja runaspersonas 2014. gada 7. oktobra paziņojumu,

–       ņemot vērā ar 2014. gada 8. oktobri datēto 2014. gada progresa ziņojumu par Turciju,

–       ņemot vērā 2014. gada 24. oktobra Eiropadomes secinājumus,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2014. gada 3. oktobrī Turcija izdeva NAVTEX (Navigācijas telekss) direktīvu, plašu apgabalu Kipras ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) dienvidu daļā nelikumīgi nosakot par teritoriju, kurā laikposmā no 2014. gada 20. oktobra līdz 30. decembrim Turcijas kuģis „Barbaros” veiks seismiskos pētījumus; tā kā šie seismiskie pētījumi skar apgabalus, kurus Kipras Republikas valdība ir piešķīrusi Itālijas uzņēmumam „Eni" un Korejas Gāzes korporācijai iespējamu ogļūdeņraža krājumu izpētei jūras dzīlēs;

B.     tā kā, neraugoties uz atkārtotiem ES aicinājumiem, tostarp Komisijas 2014. gada progresa ziņojumā par Turciju paustajiem aicinājumiem, Turcija turpina apstrīdēt Kipras Republikas pastāvēšanu un Kipras Republikas likumīgās tiesības pētīt un izmantot dabas resursus savā ekskluzīvajā ekonomikas zonā, radot problēmas Eiropas uzņēmuma darbībai; tā kā Turcijas pretenzijām un darbībām nav likumīga pamata un tās ir tiešā pretrunā ar starptautisko tiesību normām, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS);

C.     tā kā ES ir bieži atkārtojusi, ka Turcijai ir skaidri jāapņemas veidot labas kaimiņattiecības un miermīlīgi risināt strīdus saskaņā ar ANO Statūtiem;

D.     tā kā Turcijas darbības Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā sakrīt ar ANO ģenerālsekretāra īpašā padomnieka Espen Barth Eide neseno iecelšanu amatā un nelabvēlīgi ietekmē sarunas, kuru mērķis ir rast visaptverošu risinājumu Kipras problēmai,

1.      mudina Turciju izrādīt savaldību un rīkoties saskaņā ar starptautisko tiesību normām; atgādina par Kipras Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas likumību; aicina Turciju ievērot un pilnībā īstenot Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu 2005. gada 21. septembra deklarāciju;

2.      atkārtoti aicina Turcijas valdību nekavējoties parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), kas ir daļa no acquis communutaure;

3.      aicina Turciju ievērot ES dalībvalstu suverenitāti to teritoriālajās jūrās; atkārtoti apstiprina, ka dalībvalstu suverēnās tiesības ietver tiesības slēgt divpusējus nolīgumus un tiesības izpētīt un izmantot savus dabas resursus saskaņā ar UNCLOS;

4.      atkārtoti norāda, ka Parlamentam ir svarīga Turcijas un visu ES dalībvalstu attiecību normalizēšanās, un uzskata, ka minēto darbību turpināšana un/vai atkārtošana varētu nelabvēlīgi ietekmēt Turcijas attiecības ar ES, arī tās pievienošanās procesu;

5.      uzsver, ka ir svarīgi izbeigt provokatīvas darbības Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā un atturēties izteikt draudus Kipras Republikai; norāda, ka šīs darbības un draudi kaitē sarunu turpināšanai par visaptverošu risinājumu Kipras problēmai; aicina panākt stabilitāti šajā īpaši jutīgajā reģionā, ņemot vērā turpmāk gaidāmos uzdevumus;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0235.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika