Návrh uznesenia - B8-0223/2014Návrh uznesenia
B8-0223/2014

NÁVRH UZNESENIA o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru

5.11.2014 - (2014/2921(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0211/2014

Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0223/2014
Predkladané texty :
B8-0223/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0223/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru

(2014/2921(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o správe o pokroku Turecka za rok 2013[1],

–       so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 17. decembra 2013,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu predsedu Európskej rady zo 7. októbra 2014,

–       so zreteľom na správu o pokroku Turecka za rok 2014 z 8. októbra 2014,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 24. októbra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Turecko 3. októbra 2014 vydalo smernicu o navigačnej službe (NAVTEX), v ktorej nezákonne „vymedzilo” rozsiahlu oblasť v južnej časti výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky na vykonávanie seizmických prieskumov tureckou vedeckou loďou Barbaros v období od 20. októbra do 30. decembra 2014; keďže tento seizmický prieskum zasahuje do sektorov, ktoré vláda Cyperskej republiky pridelila talianskej spoločnosti Eni a spoločnosti Korea Gas Corporation na prieskum možných zásob uhľovodíkov na morskom dne;

B.     keďže napriek opakovaným výzvam EÚ vrátane správy Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 Turecko naďalej spochybňuje existenciu Cyperskej republiky a jej legitímne právo skúmať a ťažiť prírodné zdroje vo výhradnej hospodárskej zóne, čím ohrozuje činnosť európskej spoločnosti; keďže nároky a opatrenia Turecka nemajú právny základ a sú v priamom rozpore s medzinárodným právom vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS);

C.     keďže EÚ viackrát zopakovala, že Turecko sa musí jednoznačne zaviazať k dobrým susedským vzťahom a k mierovému riešeniu sporov v súlade s Chartou OSN;

D.     keďže opatrenia Turecka v súvislosti s výhradnou hospodárskou zónou Cyperskej republiky sa časovo kryjú s nedávnym vymenovaním Espena Bartha Eideho za osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN pre Cyprus a negatívne ovplyvňujú rokovania, ktorých cieľom je dosiahnuť komplexné riešenie cyperského problému;

1.      nalieha na Turecko, aby preukázalo umiernenosť a konalo v súlade s medzinárodným právom; pripomína, že výhradná hospodárska zóna Cyperskej republiky je zákonná; vyzýva Turecko, aby rešpektovalo a riadne dodržiavalo deklaráciu Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005;

2.      pripomína svoju výzvu tureckej vláde, aby bezodkladne podpísala a ratifikovala Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS), ktorý je súčasťou acquis communautaire;

3.      vyzýva Turecko, aby rešpektovalo zvrchovanosť členských štátov EÚ nad ich teritoriálnymi vodami; opäť potvrdzuje, že zvrchované práva členských štátov EÚ zahŕňajú právo na uzatváranie bilaterálnych dohôd a právo na prieskum a ťažbu svojich prírodných zdrojov v súlade s UNCLOS;

4.      pripomína význam, ktorý pripisuje normalizácii vzťahov medzi Tureckom a členskými štátmi EÚ, a domnieva sa, že pokračovanie v týchto krokoch a/alebo ich opakovanie by mohlo mať negatívny vplyv na vzťahy Turecka s EÚ a jeho prístupový proces;

5.      zdôrazňuje, že je dôležité zastaviť provokačné opatrenia vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky a upustiť od hrozieb voči Cyperskej republike; pripomína, že tieto kroky a hrozby ohrozujú pokračovanie v rokovaniach o komplexnom vyriešení cyperského problému; vyzýva na stabilitu v tomto veľmi citlivom regióne vzhľadom na budúce výzvy;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.