Resolutsiooni ettepanek - B8-0224/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0224/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis

5.11.2014 - (2014/2922(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0213/2014

Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0224/2014
Esitatud tekstid :
B8-0224/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0224/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis

(2014/2922(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eriti 16. jaanuar 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis[1],

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 10. mai 2014. aasta avaldust Addis Abebas Lõuna-Sudaani küsimuses saavutatud kokkuleppe kohta,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 28. augusti ja 31. oktoobri 2014. aasta avaldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsust 2014/449/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis[2],

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2155 (2014),

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku vahearuannet olukorra kohta Lõuna-Sudaanis, mida jagati ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. istungi aruteludes osalejatele,

–       võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) 23. oktoobri 2014. aasta aruannet nr 59 Lõuna-Sudaani kriisiolukorra kohta,

–       võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) mini-tippkohtumisel Jubas 22. oktoobril 2014 peetud kõnelusi olukorra üle Lõuna-Sudaanis,

–       võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2012. aasta kommünikees esitatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava, mida EL täielikult toetab,

–       võttes arvesse Aafrika Liidu uurimiskomisjoni vahearuannet Lõuna-Sudaani kohta, mida tutvustati 26.–27. juunil 2014 Ekvatoriaal-Guineas Malabos,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et poliitiline konflikt puhkes pärast seda, kui dinka hõimu kuuluv riigi president Salva Kiir käis välja süüdistuse, et nueri hõimu kuuluv ametist vabastatud asepresident Riek Machar kavandab tema vastu riigipööret; arvestades, et Riek Machar on riigipöördekatset eitanud;

B.     arvestades, et praegusele konfliktile tuleks leida demokraatlik poliitiline lahendus, mis sillutaks teed demokraatlikult kokku lepitud institutsioonidele, et ehitada üles iseseisvusreferendumi tulemusel sündinud uus riik; arvestades, et kodanikuühiskond on nõudnud probleemi rahumeelset poliitilist lahendamist;

C.     arvestades, et Lõuna-Sudaani konflikti kaasatud pooled alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas IGADi egiidi all läbirääkimisi; arvestades, et läbirääkimiste peamisteks päevakorrapunktideks on vaenutegevuse lõpetamine, humanitaarkoridoride avamine, poliitvangide küsimus ja tsiviilelanike kaitse;

D.     arvestades, et käimasolevatest rahukõnelustest hoolimata valitseb endiselt ebastabiilsus ning jätkub võitlustegevus ja relvajõudude mobiliseerimine;

E.     arvestades, et nõukogu otsusega 2014/449/ÜVJP kehtestatakse liitu lubamise piirangud ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise meetmed isikute suhtes, kes takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi, sh pannes toime vägivallaakte ja rikkudes relvarahu kokkulepet, samuti isikute suhtes, kes vastutavad Lõuna-Sudaanis inimõiguste raskete rikkumiste eest; arvestades, et Lõuna-Sudaani suhtes kehtib jätkuvalt relvaembargo;

F.     arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2155 (2014) väljendatakse sügavat muret elanike suuremastaabilise ümberasustamise ning humanitaarkriisi süvenemise üle;

G.     arvestades, et vastavalt eelnimetatud OCHA aruandele on Lõuna-Sudaanis üle 1,4 miljoni sisepõgeniku ning ligi 470 000 inimest on riigist põgenenud, et otsida varjupaika Etioopias, Keenias, Sudaanis ja Ugandas; arvestades, et lapsed on kodusõja olukorras eriti haavatavad ning et 500 000 last on ümber asustatud, 50 000 last ähvardab lähiajal surm, nälg ja haigused ning 9000 last on värvatud lapssõduriteks;

H.     arvestades, et üldine olukord Lõuna-Sudaanis püsib pingeline ja ettearvamatu ning on teateid uutest relvastatud kokkupõrgetest Doleib Hillis ja Bentius; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid osutavad ligikaudu 80% kõigist Lõuna-Sudaani tervishoiu- ja põhiteenustest ning arvestades, et juurdepääs humanitaarabile on aktiivse vaenutegevuse ning humanitaarabitöötajate ja nende vara vastu suunatud rünnakute tõttu endiselt piiratud;

I.      arvestades, et aktiivne vaenutegevus on peamine probleem, mis takistab humanitaarabi kohalejõudmist; arvestades, et kogu riigis ei jätku inimestele toitu ning et põhitoiduaineid vajatakse eriti Bori ja Bentiu linnas; arvestades, et vägivalla ja põgenemise tõttu on inimesed kaotanud elatusvahendid, eeskätt toiduallikad, ning arvestades, et see võib lõpuks kaasa tuua toidukriisi;

J.      arvestades, et ÜRO abitaotluse alusel käivitati 4. jaanuaril 2014. aastal ELi kodanikukaitse mehhanism, et toetada Lõuna-Sudaani mitterahalise abiga, mis seisneb peavarju, meditsiinitarvete, ravimite, heaoluvahendite ja toidu pakkumises;

K.     arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi, ning arvestades, et humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi ülemaailmses haavatavuse ja kriisihinnangu indeksis on see riik teisel kohal pärast Lõuna-Aafrika Vabariiki;

L.     arvestades, et jätkuv vägivald Lõuna-Sudaanis toob kaasa tohutuid humanitaarkulusid: ÜRO hinnangul vajab riik 2014. aastal humanitaarabi 1,8 miljardi USA dollari väärtuses;

M.    arvestades, et Euroopa Komisjon teatas 2014. aasta septembris, et eraldab Lõuna-Sudaanile elupäästvaks humanitaarabiks veel 20 miljonit eurot; arvestades, et koos selle summaga ulatub Euroopa Komisjoni humanitaarabi Lõuna-Sudaanile 2014. aastal enam kui 120 miljoni euroni, mis hõlmab ka abi Lõuna-Sudaani põgenikele naaberriikides; arvestades, et Euroopa Liidu, st liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni antud humanitaarabi kriisiga toime tulekuks ulatub üle 245 miljoni euro;

N.     arvestades, et üleujutuste, põua ja inimeste ümberasumise tõttu on saagikoristus häiritud ja toiduainete tootmine vähenenud; arvestades, et 7 miljonit inimest on toiduga kindlustamata, neist 3,9 miljonit kannatab äärmist toidunappust, ning kuni 50 000 last ohustab alatoitumuse tõttu surm, kui nad abi ei saa;

O.     arvestades, et humanitaarolukorda halvendavad ettenägematud üleujutused ning koolera ja muude haiguste (sh malaaria, kala-azar ehk leišmanioos, hepatiit) puhangud;

P.     arvestades, et vihmaperioodi tõttu on üle poole riigist praegu maismaad mööda ligipääsmatu;

Q.     arvestades, et riigi ülesehitamiseks ja tugevdamiseks on vaja pikaajalist perspektiivi ning rahvusvahelise üldsuse kindlat, prognoositavat ja stabiilset osalust;

1.      mõistab karmilt hukka sõjategevuse Lõuna-Sudaanis ning kutsub kõiki pooli üles panema relvad maha ja lõpetama viivitamata vägivald, mis on alates kriisi puhkemisest 2013. aasta detsembris põhjustanud tsiviilelanikkonna hulgas surma, vigastusi ja kahjustusi ning sundinud sadu tuhandeid inimesi ümber asuma;

2.      väljendab sügavat muret humanitaarolukorra pärast Lõuna-Sudaanis (riigis, mis on niigi haavatav ja ebakindel), mis võib destabiliseerida kogu Ida-Aafrikat; on eriti mures konflikti etnilise mõõtme pärast; rõhutab, et võimu poole püüdlemine vägivalla või rahvusliku päritolu põhjal eristamise alusel on vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõtte ja rahvusvahelise õigusega;

3.      kutsub mõlemaid konfliktipooli üles jõudma kokkuleppeni ja toetab täielikult Addis Abebas peetavaid läbirääkimisi, nõudes kohese relvarahu kehtestamist ja lahenduse leidmist kestva rahu ja stabiilsuse saavutamiseks; kutsub valitsust ja mässulisi üles alustama heas usus tingimusteta, kaasavaid ja tervikut silmas pidavaid poliitilisi kõnelusi, et läbirääkimised edukalt lõpetada; väljendab heameelt Aafrika Liidu ja IGADi jõupingutuste üle kaasava dialoogi ja vahendamise edendamiseks;

4.       väljendab heameelt selle üle, et 12. märtsil 2014 toimus Aafrika Liidu uurimiskomisjoni asutamiskoosolek ning see komisjon on alustanud tööd – see on ülitähtis samm inimõiguste olukorra sõltumatuks ja avalikuks jälgimiseks, uurimiseks ning vastava teabe esitamiseks; peab kiiduväärseks, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo toetusel on tugevdatud ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) inimõiguste alast uurimissuutlikkust;

5.      mõistab hukka teatatud inimõiguste rikkumised ja kuritarvitusjuhtumid ning kutsub kõiki pooli üles lõpetama kohe igasugune inimõiguste rikkumine, sh pagulaste ja riigisiseste põgenike, naiste ja kaitsetute inimrühmade ning ajakirjanike inimõiguste rikkumine, ning nõuab, et inimõiguste rikkujad võetaks vastutusele;

6.      nõuab tungivalt, et kõik asjaomased pooled järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte, tagaksid juurdepääsu ja kaitse humanitaarorganisatsioonidele, kes on tulnud abistama kannatavaid tsiviilelanikke, ning avaksid humanitaarkoridorid vahendite ja varustuse kohaletoimetamiseks; märgib, et mitmed välisabi organisatsioonid on tegevuse Lõuna-Sudaanis juba katkestanud ning need, kes on jäänud, ei suuda sisepõgenike vajadusi rahuldada; märgib ka seda, et tegutsevad abiorganisatsioonid ei pääse ikka veel paljudesse piirkondadesse, kus arvatakse olevat kümneid tuhandeid abi ootavaid või selle leidmiseks liikvele läinud inimesi; nõuab tungivalt, et abiorganisatsioonidele antaks vaba juurdepääs ning et tehtaks viivitamata lõpp abitöötajate ebaseaduslikule maksustamisele, ahistamisele ja nendelt väljapressimisele;

7.      rõhutab, et humanitaarabi võimaldab nii rahvusvahelistel kui ka valitsusvälistel organisatsioonidel anda pagulastele ja riigisisestele põgenikele ellujäämiseks esmavajalikku, sealhulgas: juurdepääsu puhtale veele ja kanalisatsioonile; toitu, tervishoiuteenuseid ja hädavajalikke majapidamistarbeid; hoida ära soolist vägivalda ja tegeleda selle tagajärgedega; hädavajalikku abi alatoitumuse ravimiseks; jagada seemneid, tööriistu ja komplekte toimetuleku võimaldamiseks; korraldada tööhõivealaseid koolitusi ning programme laste kaitsmiseks, sh anda haridust ja püüda ümberasumise käigus lahku sattunud perekondi taas kokku viia;

8.      nõuab, et riigi varasid kasutataks otseselt Lõuna-Sudaani elanike heaolu parandamiseks, selle asemel et osta uusi relvi ning jätta sotsiaal- ja humanitaarkulud rahvusvahelise üldsuse kanda;

9.      kutsub kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude üles tegema tihedat koostööd, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja piirkonnas ning leida kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus;

10.    nõuab relvaembargo kehtestamist piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil; nõuab aruandekohustust, kaasa arvatud Aafrika Liidu uurimiskomisjoni jaoks;

11.    nõuab, et kehtestataks sanktsioone, mis mõjutaksid otseselt konfliktipoolte põhiliikmeid, ning sanktsioonide mõju tugevdamiseks õhutab piirkondlikke ja rahvusvahelisi partnereid võtma vastu samasuguseid meetmeid, nt viisakeelud ja varade külmutamine;

12.    nõuab, et loodaks kontaktrühm, kuhu oleks kaasatud Lõuna-Sudaani olulisimad isikud, et toetada IGADi tööd ja tagada rahvusvaheline ühtsus;

13.    kordab oma seisukohta, et ilma ELi Sudaani ja Lõuna-Sudaani eriesindaja määramiseta jääb EL rahvusvahelistest läbirääkimistest ja jõupingutustest kõrvale; palub, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident kaaluks ELi Sudaani ja Lõuna-Sudaani eriesindaja määramist;

14.    kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma Lõuna-Sudaani ja ümbritseva piirkonna suhtes võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et Lõuna-Sudaani halvenevale humanitaarolukorrale viivitamata reageerida;

15.    väljendab muret riigis laialt levinud korruptsiooni pärast; peab murettekitavaks ka asjaolu, et selline korruptsioon kahjustab vaba ja õiglase demokraatia, stabiilsuse, säästva arengu ja majanduskasvu saavutamise väljavaateid;

16.    rõhutab, et konfliktijärgne üleminekuperiood kestab tõenäoliselt aastaid ning nõuab rahvusvahelise üldsuse püsivat ja pikaajalist pühendumist;

17.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Riiklikule Seadusandlikule Assambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Valitsustevahelisele Arenguametile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.