Postup : 2014/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0225/2014

Předložené texty :

B8-0225/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0052

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.129v01-00
 
B8-0225/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o jednání Turecka, které vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o jednání Turecka, které vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP))  
B8‑0225/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 12. března 2014 o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013(1),

–       s ohledem na závěry Evropské rady z 23.–24. října 2014,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pana Ki-muna ze dne 23. října 2014, v němž vyjadřuje znepokojení nad pozastavením jednání a nad nedávnou eskalací napětí mezi Kyperskou republikou a Tureckem,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie je pevně odhodlána prosazovat opětovné sjednocení Kypru jakožto federálního státu se dvěma společenstvími a dvěma zónami vymezenými OSN, jež bude v souladu s hodnotami a zásadami, na kterých je založena Evropská unie;

B.     vzhledem k tomu, že dne 3. října 2014 Turecko vydalo vládní nařízení týkající se systému pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX, jehož prostřednictvím nezákonně „vytýčilo“ rozlehlou oblast v jižní části výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky jako zónu vyhrazenou pro seizmický průzkum, který má od 20. října do 30. prosince 2014 provádět turecké plavidlo Barbaros;

C.     vzhledem k tomu, že turecký generální štáb oznámil, že v rámci operace „Mediterranean Shield“ válečné plavidlo Göksu tureckých námořních sil vykonávalo povinnost „chránit a podporovat” plavidlo Barbaros Hayrettin Paşa, které provádělo seizmický průzkum v okupované části Kypru na základě povolení, které úřady v turecké části Kypru udělily Turecké ropné společnosti (TPAO); vzhledem k tomu, že podle prohlášení tureckého generálního štábu válečné plavidlo Zipkin nadále provádí ze vzdálenosti 9 kilometrů pozorování vrtné plošiny SAIPEM–10000, která působí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky;

D.     vzhledem k tomu, že tato oblast se nachází přímo proti významnému přístavu Kyperské republiky v Limassolu a proti menším rybářským a rekreačním přístavům mezi městy Larnaka a Limassol, a nikoli tedy v bezprostřední blízkosti Turecka samotného, ani v oblastech, o kterých Turecko tvrdí, že spadají do jeho vlastní výlučné ekonomické zóny;

E.     vzhledem k tomu, že k tomuto jednání turecké strany dochází v kritické fázi vyjednávacího procesu, po nedávném jmenování nového zvláštního poradce generálního tajemníka OSN – pana Espena Bartha Eideho, a jen několik dní před začátkem nové fáze významných jednání mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky;

F.     vzhledem k tomu, že dne 7. října, po vyslání tureckých válečných lodí do výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky, prezident Anastasiades odvolal svou účast ve vyjednáváních vedených OSN na protest proti tomu, že Turecko narušuje právo jeho země na těžbu zemního plynu a ropy;

G.     vzhledem k tomu, že jednotlivé bloky výlučné ekonomické zóny Kyperské republiky již byly přiděleny mezinárodním a evropským společnostem za účelem průzkumu a těžby potenciálních zásob uhlovodíků v podloží mořského dna;

H.     vzhledem k tomu, že Evropská unie ratifikovala Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS), která je nyní nedílnou součástí acquis communautaire;

1.      vyjadřuje politování nad eskalací hrozeb a jednostranných akcí ze strany Turecka namířených proti Kyperské republice v záležitosti výlučné ekonomické zóny; zdůrazňuje, že přístup Ankary přímo ohrožuje svrchovanost Kyperské republiky;

2.      zdůrazňuje, že toto jednání představuje porušování svrchovaných práv Kyperské republiky, ale i mezinárodního práva, včetně úmluvy (UNCLOS);

3.      znovu ujišťuje, že mezi svrchovaná práva členských států patří i právo uzavírat dvoustranné dohody a právo provádět průzkum svých přírodních zdrojů a využívat jich v souladu s úmluvou UNCLOS;

4.      znovu vyzývá Turecko k normalizaci vztahů se všemi členskými státy EU a připomíná prohlášení Evropského společenství a jeho členských států ze dne 21. září 2005, v němž je rovněž uvedeno, že uznání všech členských států EU je nezbytnou součástí přístupového procesu;

5.      vyzývá všechny strany, aby v zájmu vyřešení krize jednaly odpovědně a konstruktivně, a v tomto ohledu naléhá na Turecko, aby neprodleně odvolalo svoje válečné lodě z kyperských vod s cílem zmírnit napětí a vyjasnit způsob obnovy vyjednávání;

6.      je přesvědčen, že průzkum přírodních zdrojů Kyperské republiky v její výlučné ekonomické zóně není v rozporu s vyjednáváním ohledně opětovného sjednocení ostrova, ani je nikterak nenarušuje; v tomto ohledu poukazuje na to, že případná těžba ropy a zemního plynu by měla být prováděna ve prospěch všech obyvatel Kypru;

7.      vyzývá všechny strany, aby projevily skutečnou politickou vůli k nalezení komplexního a udržitelného řešení otázky dlouhodobého rozdělení ostrova, které bude opravdovým přínosem pro všechny obyvatele Kypru; v tomto ohledu vyjadřuje politování nad tím, že soubor návrhů opatření k budování vzájemné důvěry, který přeložili kyperští Řekové, byl ze strany kyperských Turků zamítnut; domnívá se, že navrhovaná opatření k budování důvěry mohla posunout kupředu integraci společenství kyperských Turků, a má za to, že by měly být učiněny další snahy k podpoře integrace společenství kyperských Turků;

 

8.      připomíná Turecku, že jakožto kandidátská země pro přistoupení k EU by mělo jednat v souladu s hodnotami EU a vyvarovat se nepřátelských akcí vůči kterémukoli členskému státu;

9.      zdůrazňuje, že Parlament bude této záležitosti i nadále věnovat pozornost a žádá Komisi, aby pečlivě sledovala turecké aktivity ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky a aby Parlament odpovídajícím způsobem informovala;

10.    prohlašuje, že je i nadále odhodlán podporovat jednání o opětovném sjednocení a o komplexním řešení kyperského problému pod záštitou OSN, k čemuž se znovu zavázali vedoucí představitelé kyperských Řeků a kyperských Turků ve svém společném prohlášení ze dne 11. února 2014;

11.    vyzývá obě komunity na Kypru, Řecko i Turecko, aby i nadále usilovaly o urychlenou obnovu těchto jednání a aby se zdržely jakýchkoli kroků nebo opatření, které by mohly působit jako provokace; žádá Komisi, aby s naléhavostí zvážila způsoby podpory obnovení těchto jednání;

12.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Radě a Komisi, předsedovi Parlamentu Kyperské republiky, vedoucím představitelům kyperských Turků a prezidentovi, vládě a parlamentu Turecka.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0235.

Právní upozornění - Ochrana soukromí