Procedure : 2014/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0225/2014

Indgivne tekster :

B8-0225/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0052

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.129v01-00
 
B8-0225/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de tyrkiske handlinger, der forårsager spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone (2014/2921(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de tyrkiske handlinger, der forårsager spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone (2014/2921(RSP))  
B8‑0225/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især af 12. marts 2014 og statusrapport 2013 for Tyrkiet(1),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. oktober 2014,

–  der henviser til FN's generalsekretærs Ban Ki-moons udtalelse af 23. oktober 2014, der udtrykker bekymring over de fastkørte forhandlinger og den seneste optrapning af spændingerne mellem Republikken Cypern og Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU støtter fuldt op om processen til genforeningen af Cypern i form af føderal stat omfattende to befolkningsgrupper og to zoner under FN's parametre og i tråd med de værdier og principper, hvorpå EU er grundlagt;

B.  der henviser til, at Tyrkiet den 3. oktober 2014 udsendte en NAVTEX- søfartsunderretning, der illegitimt "udlægger" et vidtstrakt område i den sydlige del af Cyperns eksklusive økonomiske zone (EEZ) til seismiske undersøgelser, som skal foretages af det tyrkiske videnskabelige undersøgelsesfartøj Barbaros i perioden 20. oktober til 30. december 2014;

C.  der henviser til, at den tyrkiske generalstab har bekendtgjort, at det tyrkiske marinefartøj Göksu i forbindelse med "Operation Middelhavsskjold" havde haft til opgave at "beskytte og støtte" undersøgelsesfartøjet Barbaros Hayrettin Paşa, der foretager seismiske undersøgelser på grundlag af en tilladelse udstedt af de tyrkisk-cypriotiske myndigheder i den besatte del af Cypern til Turkish Petroleum Corporation (TPAO); der henviser til, at ifølge den tyrkiske generalstab fører krigsskibet Zipkin i en afstand af ni kilometer fortsat opsyn med SAIPEM-10000-boreplatformen, som opererer inden for Republikken Cyperns EEZ;

D.  der henviser til, at området ligger umiddelbart ud for den store, cypriotiske havneby Limassol såvel som mindre fiskeri- og lystbådehavne beliggende mellem Larnaca og Limassol, men overhovedet ikke i nærheden af Tyrkiet eller områder, som Tyrkiet anser for sin egen EEZ;

E.  der henviser til, at den tyrkiske adfærd finder sted i en kritisk fase af forhandlingsprocessen, nemlig efter udnævnelsen for nylig af Espen Barth Eide som ny særlig rådgiver for FN's generalsekretær og blot få dage før starten på den næste fase af indgående forhandlinger mellem de græske og de tyrkiske cyprioter;

 

F.  der henviser til, at præsident Anastasiades den 7. oktober, efter indsættelsen af tyrkiske krigsskibe i den cypriotiske EEZ, suspenderede sin deltagelse i de FN-ledede forhandlinger i protest mod de tyrkiske forsøg på at undergrave hans lands ret til at udnytte gas- og olieforekomster;

G.  der henviser til, at der allerede er blevet tildelt blokke inden for den cypriotiske EEZ til internationale og europæiske virksomheder til søgning efter og udnyttelse af eventuelle kulbrinteforekomster i havundergrunden;

H.  der henviser til, at EU har ratificeret FN's havretskonvention (UNCLOS), som nu er en integreret del af den etablerede EU-ret;

1.  beklager dybt eskaleringen i form at Tyrkiets trusler og ensidige skridt over for Republikken Cypern vedrørende EEZ; understreger, at Ankaras holdning direkte truer Republikken Cyperns suverænitet;

2.  understreger, at denne fremfærd udgør en overtrædelse af Republikken Cyperns suverænitetsrettigheder og af folkeretten, herunder FN's havretskonvention;

3.  fastslår atter, at medlemsstaterne har suveræn ret til at indgå bilaterale aftaler og til at søge efter og udnytte deres naturressourcer i overensstemmelse med havretskonventionen;

4.  gentager sin opfordring til Tyrkiet om at normalisere dets forbindelser til alle EU-medlemsstater og minder om Det Europæiske Fællesskab og Medlemsstaternes erklæring af 21. september 2005, herunder påpegningen af, at anerkendelse af samtlige medlemsstater er en nødvendig del af tiltrædelsesprocessen;

5.  opfordrer alle parter til at optræde ansvarligt og konstruktivt for at løse krisen og opfordrer i denne henseende indtrængende Tyrkiet til at trække sine krigsskibe tilbage fra de cypriotiske farvande i den hensigt at dæmpe spændingerne og bane vej for en genoptagelse af forhandlingerne;

6.  er af den opfattelse, at Republikken Cyperns udnyttelsen af naturressourcerne i dens EEZ hverken er i modstrid med eller undergraver forhandlingerne om en genforening af øen; påpeger i denne forbindelse, at udnyttelsen af olie og gas i sidste ende bør sigte mod at være alle cyprioter til gavn;

7.  opfordrer alle parter til at udvise reel politisk vilje til at finde frem til en omfattende og levedygtig løsning på den langvarige deling af øen, til virkelig gavn for alle cyprioter; finder det i denne forbindelse beklageligt, at den foreslåede græsk-cypriotiske pakke med tillidsskabende tiltag blev afvist af den tyrkisk-cypriotiske side; mener, at de foreslåede tillidsskabende tiltag kunne have virket fremmende for integrationen af den tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppe og at der skal gøre yderligere bestræbelser på at befordre integrationen af denne del af befolkningen;

8.  minder Tyrkiet om, at det som kandidatland til optagelse i EU bør agere i overensstemmelse med EU's værdier, og således afholde sig fra fjendtlige skridt over for en medlemsstat;

9.  understreger, at Europa-Parlamentet fortsat vil holde øje med situationen og anmoder Kommissionen om at føre nøje tilsyn med Tyrkiets aktiviteter i den cypriotiske EEZ og underrette Parlamentet i behørigt omfang;

10.  udtrykker sit fortsatte engagement i og støtte til genforeningsforhandlingerne i FN's regi om en samlet løsning af det cypriotiske spørgsmål, som bekræftet af lederne af de græsk-cypriotiske og tyrkisk-cypriotiske befolkningsgrupper i deres fælles erklæring af 11. februar 2014;

11.  opfordrer begge befolkningsgrupper på Cypern, såvel som Grækenland og Tyrkiet, til at gøre sig yderligere bestræbelser på at udvirke en snarlig genoptagelse af forhandlingerne og til at afstå fra ethvert skridt eller tiltag, der kan opfattes som en provokation; opfordrer Kommissionen til som prioritet at afsøge måder til at støtte genoptagelsen af forhandlingerne;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet og Kommissionen, Republikken Cyperns præsident og parlament, lederen af det tyrkisk-cypriotiske samfund og Tyrkiets præsident, regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0235.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik