Procedura : 2014/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0225/2014

Teksty złożone :

B8-0225/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0052

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 65k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.129v01-00
 
B8-0225/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921(RSP))  
B8‑0225/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2013 r.(1),

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23-24 października 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 23 października 2014 r., w którym wyraził on zaniepokojenie impasem w negocjacjach oraz ostatnią eskalacją napięć między Republiką Cypryjską a Turcją,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz zjednoczenia Cypru w ramach dwuspołecznościowego i dwustrefowego państwa federalnego zgodnie z zasadami ONZ oraz zgodnie z wartościami i zasadami, na których opiera się UE;

B.     mając na uwadze, że 3 października 2014 r. Turcja wydała dyrektywę w sprawie systemu NAVTEX, która nielegalnie „wyznacza” duży obszar południowej części wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru do badań sejsmicznych, które mają zostać przeprowadzone przez turecki statek badawczy Barbaros w terminie od 20 października do 30 grudnia 2014 r.;

C.     mając na uwadze, że turecki Sztab Generalny ogłosił, że w ramach Operacji Tarcza Śródziemnomorska okręt tureckiej marynarki wojennej Göksu zrealizował zadanie „ochrony i wsparcia” statku do badań sejsmicznych Barbaros Hayrettin Paşa, który prowadzi działania na podstawie „licencji” przyznanej tureckiej spółce naftowej TPAO przez organy władzy sprawowanej przez Turków cypryjskich na okupowanym obszarze Cypru; mając na uwadze, że według oświadczenia tureckiego Sztabu Generalnego okręt wojenny Zipkin kontynuuje obserwację platformy wiertniczej SAIPEM -10000, która znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, z odległości dziewięciu kilometrów;

D.     mając na uwadze, że obszar ten znajduje się bezpośrednio na wprost głównego portu Republiki Cypryjskiej w Limassolu oraz mniejszych portów rybackich i rekreacyjnych położonych między Larnaką a Limassolem, w dalekiej odległości od Turcji, i nie należy do obszarów uznawanych przez Turcję za obszary znajdujące się w jej własnej wyłącznej strefie ekonomicznej;

E.     mając na uwadze, że działania Turcji mają miejsce w kluczowym momencie procesu negocjacyjnego, niedługo po powołaniu nowego specjalnego doradcy Sekretarza Generalnego ONZ Espena Bartha Eide i kilka dni przed rozpoczęciem nowej fazy merytorycznych negocjacji między Grekami cypryjskimi a Turkami cypryjskimi;

F.     mając na uwadze, że 7 października 2014 r., po wpłynięciu tureckich okrętów wojennych do wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, prezydent Anastasiadis zawiesił swój udział w prowadzonych przez ONZ negocjacjach w proteście przeciwko działaniom Turcji mającym na celu podważenie prawa jego kraju do eksploatacji złóż ropy i gazu;

G.     mając na uwadze, że bloki w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej zostały już przyznane firmom międzynarodowym i europejskim do celów poszukiwania i eksploatacji ewentualnych złóż węglowodorów w podglebiu dna morskiego;

H.     mając na uwadze, że UE ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), która stanowi obecnie integralną część acquis communautaire;

1.      ubolewa nad eskalacją gróźb oraz jednostronnymi działaniami Turcji prowadzonymi przeciwko Republice Cypryjskiej w związku z wyłączną strefą ekonomiczną; podkreśla fakt, że postawa Ankary zagraża bezpośrednio suwerenności Republiki Cypryjskiej;

2.      podkreśla, że działania te stanowią pogwałcenie suwerennych praw Republiki Cypryjskiej i prawa międzynarodowego, w tym konwencji UNCLOS;

3.      potwierdza suwerenne prawo państw członkowskich UE do zawierania umów dwustronnych oraz do poszukiwania i eksploatacji własnych zasobów naturalnych zgodnie z konwencją UNCLOS;

4.      ponawia swój apel do Turcji, aby znormalizowała swoje stosunki ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, i przypomina o deklaracji Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich z dnia 21 września 2005 r., zawierającej stwierdzenie, że uznanie wszystkich państw członkowskich jest niezbędnym elementem procesu przystąpienia;

5.      wzywa wszystkie strony do podjęcia odpowiedzialnych i konstruktywnych działań w celu rozwiązania tego kryzysu i w związku z tym wzywa Turcję do natychmiastowego wycofania swoich okrętów wojennych z wód cypryjskich, aby rozładować napięcie i utorować drogę do wznowienia negocjacji;

6.      uważa, że poszukiwanie zasobów naturalnych przez Republikę Cypryjską we własnej wyłącznej strefie ekonomicznej nie stoi w sprzeczności z negocjacjami w sprawie zjednoczenia wyspy ani nie szkodzi tym negocjacjom; w związku z tym zwraca uwagę, że ewentualna eksploatacja ropy i gazu powinna mieć na celu zapewnienie korzyści wszystkim Cypryjczykom;

7.      wzywa wszystkie strony do wykazania się rzeczywistą wolą polityczną, aby znaleźć kompleksowe i trwałe rozwiązanie problemu długotrwałego podziału wyspy, które będzie rzeczywiście korzystne dla wszystkich Cypryjczyków; w tym kontekście za godny ubolewania uważa fakt odrzucenia przez Turków cypryjskich pakietu środków budowy zaufania proponowanego przez Greków cypryjskich; uważa, że proponowane środki budowy zaufania mogły posunąć naprzód proces integracji społeczności Turków cypryjskich oraz że należy poczynić dalsze starania na rzecz postępów w integracji społeczności Turków cypryjskich;

8.      przypomina Turcji, że jako kraj kandydujący do UE powinna działać zgodnie z wartościami unijnymi, unikając wrogich działań wobec któregokolwiek z państw członkowskich;

9.      podkreśla, że Parlament będzie nadal śledził tę kwestię, i zwraca się do Komisji Europejskiej, aby uważnie przyglądała się działaniom Turcji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej i przedstawiała Parlamentowi stosowne sprawozdania;

10.    wyraża swoje nieprzerwane zaangażowanie w rozmowy zjednoczeniowe pod auspicjami ONZ i wsparcie dla nich w celu znalezienia kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego, zgodnie z tym, co ponownie potwierdzili przywódcy społeczności Greków cypryjskich i Turków cypryjskich we wspólnym oświadczeniu z dnia 11 lutego 2014 r.;

11.    apeluje do obu społeczności na Cyprze, a także do Grecji i Turcji, aby poczyniły dalsze starania na rzecz szybkiego wznowienia tych rozmów oraz aby powstrzymały się od wszelkich działań, które mogą zostać uznane za prowokacyjne; wzywa Komisję Europejską do pilnego przeanalizowania sposobów przyczynienia się do wznowienia tych rozmów;

12.    zwraca się do swojego Przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie i Komisji, prezydentowi i parlamentowi Republiki Cypryjskiej, przywódcy społeczności Turków cypryjskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Turcji.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0235.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności