Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0225/2014

Predkladané texty :

B8-0225/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.7
CRE 13/11/2014 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0052

NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0211/2014
5.11.2014
PE537.129v01-00
 
B8-0225/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921(RSP))  
B8‑0225/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 12. marca 2014 o správe o pokroku Turecka za rok 2013(1),

–       so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 23. – 24.októbra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 23. októbra 2014, v ktorom vyjadruje obavy z pozastavenia rokovaní a z nedávneho vyhrotenia napätia medzi Cyperskou republikou a Tureckom,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ je hlboko oddaná znovuzjednoteniu Cypru v rámci federálneho štátu dvoch komunít v dvoch zónach podľa parametrov OSN a v súlade s hodnotami a zásadami, na ktorých spočíva EÚ;

B.     keďže 3. októbra 2014 Turecko vydalo smernicu o navigačnej službe (NAVTEX), v ktorej nezákonne „vyznačilo” rozsiahlu oblasť v južnej časti výhradnej hospodárskej zóny Cypru na vykonávanie seizmických prieskumov tureckou vedeckou loďou Barbaros v období od 20. októbra do 30. decembra 2014;

C.     keďže turecký generálny štáb oznámil, že v rámci operácie Stredozemný štít vykonala turecká vojenská loď Göksu povinnosť „ochrany a podpory” seizmického prieskumného plavidla Barbaros Hayrettin Paşa, ktoré uskutočňuje operácie pod licenciou vydanou turecko-cyperskými orgánmi v okupovanej časti Cypru Tureckej ropnej spoločnosti (TPAO); keďže v súlade s vyhlásením tureckého generálneho štábu pokračuje vojenské plavidlo Zipkin v pozorovaní vrtnej plošiny Saipem-10000, ktorá funguje vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky zo vzdialenosti deviatich kilometrov;

D.     keďže táto oblasť sa nachádza priamo oproti veľkému prístavu Cyperskej republiky Limassol a menším rybárskym a dovolenkovým prístavom medzi mestami Larnaca a Limassol, čo nie je v blízkosti Turecka a ani v oblastiach, o ktorých Turecko tvrdí, že sa nachádzajú v jeho vlastnej výhradnej hospodárskej zóne;

E.     keďže Turecko podniká tieto kroky v kritickom stave rokovacieho procesu v nadväznosti na nedávne vymenovanie nového osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN Espena Bartha Eideho a niekoľko dní pred začiatkom novej fázy dôležitých rokovaní medzi gréckymi Cyperčanmi a tureckými Cyperčanmi;

F.     keďže 7. októbra 2014 prezident Anastasiades v nadväznosti na nasadenie tureckých vojenských lodí vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky pozastavil svoju účasť na rokovaniach pod vedením OSN na protest proti snahám Turecka ohroziť právo jeho krajiny na ťažbu zásob ropy a zemného plynu;

G.     keďže medzinárodným a európskym spoločnostiam už boli udelené bloky v rámci výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky na prieskum a využívanie možných zásob uhľovodíkov v podloží morského dna;

H.     keďže EÚ ratifikovala Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS), ktorý je teraz neoddeliteľnou súčasťou acquis communautaire;

1.      vyjadruje poľutovanie nad eskaláciou hrozieb a jednostranných opatrení Turecka proti Cyperskej republike v súvislosti s výhradnou hospodárskou zónou; zdôrazňuje skutočnosť, že postoj Ankary priamo ohrozuje suverenitu Cyperskej republiky;

2.      zdôrazňuje, že tento krok predstavuje porušenie suverénnych práv Cyperskej republiky a medzinárodného práva vrátane UNCLOS;

3.      potvrdzuje suverénne právo členských štátov na uzatváranie bilaterálnych dohôd a právo na prieskum a využívanie ich prírodných zdrojov v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve;

4.      opakuje svoju výzvu Turecku, aby znormalizovalo svoje vzťahy so všetkými členskými štátmi EÚ a pripomína vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005 vrátane vyhlásenia o tom, že nevyhnutným prvkom prístupového procesu je uznanie zo strany všetkých členských štátov;

5.      vyzýva všetky strany, aby konali zodpovedne a konštruktívne v záujme vyriešenia krízy a v tejto súvislosti žiada Turecko, aby okamžite stiahlo svoje vojenské plavidlá z cyperských morí s cieľom zmierniť napätie a pripraviť cestu pre obnovu rokovaní;

6.      nazdáva sa, že prieskum prírodných zdrojov zo strany Cyperskej republiky v jej výhradnej hospodárskej zóne nie je v rozpore s rokovaniami o znovuzjednotení ostrova a ani ich neohrozuje; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že prípadné využívanie ropy a zemného plynu by malo byť na prospech všetkých Cyperčanov;

7.      vyzýva všetky strany, aby vzhľadom na snahy o komplexné a udržateľné urovnanie dlhotrvajúceho rozdelenia ostrova, prejavilo ozajstnú politickú vôľu, čo bude na skutočný prospech všetkým Cyperčanom; považuje v tejto súvislosti za poľutovaniahodné, že navrhovaný grécko-cyperský balík opatrení na budovanie dôvery bol z turecko-cyperskej strany odmietnutý; nazdáva sa, že navrhované opatrenia na budovanie dôvery by mali prispieť k integrácii turecko-cyperského spoločenstva a že by sa mali vyvíjať ďalšie snahy o pokrok tejto integrácie;

8.      pripomína Turecku, že ako kandidátska krajina na pristúpenie k EÚ by malo konať v súlade s hodnotami EÚ a vyhýbať sa nepriateľským krokom voči ktorémukoľvek členskému štátu;

9.      zdôrazňuje, že Parlament bude aj naďalej sledovať tento problém a požiada Komisiu, aby podrobne sledovala činnosť Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky a náležite ho o nich informovala;

10.    vyjadruje svoje pokračujúce odhodlanie a neutíchajúcu podporu rokovaniam pod záštitou OSN o znovuzjednotení a celkovom urovnaní cyperského problému, ako to v spoločnom vyhlásení z 11. februára 2014 potvrdili poprední predstavitelia grécko-cyperských a turecko-cyperských komunít;

11.    vyzýva obe komunity na Cypre, ako aj Grécko a Turecko, aby vyvinuli ďalšie úsilie o podporu urýchleného obnovenia týchto rokovaní a upustili od akýchkoľvek akcií alebo opatrení, ktoré možno považovať za provokáciu; vyzýva Komisiu, aby urýchlene hľadala možnosti na podporu obnovenia rokovaní;

12.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade a Komisii, prezidentovi a parlamentu Cyperskej republiky, vedúcemu predstaviteľovi komunity tureckých Cyperčanov a prezidentovi, vláde a parlamentu Turecka.

(1)

Prijaté texty, P7 TA(2014)0235.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia