ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 114kWORD 50k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση  
B8‑0229/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ομοσπονδιακό Κέντρο Διαπαιδαγώγησης για την Υγεία (BZgA) και η Διεθνής Ομοσπονδία Προγραμματισμένης Απόκτησης της Γονικής Ιδιότητας της Κολωνίας, από κοινού με το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, δημοσίευσαν ένα έγγραφο με τον τίτλο "Πρότυπα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη", το οποίο εξετάζει με αμφισβητήσιμο τρόπο το θέμα αυτό, παραβλέποντας τους ηθικούς προβληματισμούς που χαρακτηρίζουν τον σεξουαλικό τομέα και προσβάλλοντας την ευαισθησία πολλών ενώσεων γονέων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο, το οποίο αγνοεί πλήρως τον ρόλο της γονεϊκής βούλησης, ενθαρρύνει, από τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, αμφισβητήσιμες συμπεριφορές, όπως η διερεύνηση σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, και προωθεί, επιπλέον, την ιδεολογία του φύλου με βάση μια επιλογή στερούμενη ιατρικών και επιστημονικών θεμελίων, η οποία ανταποκρίνεται μόνο σε εμφανείς απαιτήσεις πολιτιστικής προπαγάνδας·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες από τον ΠΟΥ, προκειμένου να διευκρινισθεί πώς καθορίσθηκε το επιστημονικό περιεχόμενο του εγγράφου και να ζητηθεί η απόσυρσή του·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις που να διασφαλίζουν ότι στην Ευρώπη η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών παραμένει ένα θέμα ουδέτερο σε σχέση προς τα συμφέροντα ορισμένων λόμπι που έχουν μια αποκλειστικά υλιστική αντίληψη όσον αφορά το σώμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου