ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 50k
11.11.2014
PE537.136v01-00
 
B8-0232/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης  
B8‑0232/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΜΚΟ BirdLife International, ένα στα οκτώ είδη πτηνών επί συνόλου 1300 ειδών και άνω, διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληθυσμοί αρπακτικών σημειώνουν πτώση σε όλη την Αφρική, αλλά και οι αποικίες θαλασσίων πτηνών και εκείνων που ζουν στις όχθες των ποταμών και στις θαλάσσιες ακτές εξαφανίζονται, ενώ οι παπαγάλοι της Αυστραλίας και της Ν. Αμερικής βρίσκονται σε δυσχερή θέση και ορισμένα είδη πιγκουίνων της Ανταρκτικής κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του πληθυσμού τους προκαλείται από την απώλεια των τόπων όπου μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν και από την έλλειψη τροφής και ότι ως εκ τούτου βρίσκονται σε κίνδυνο το ίδιο το περιβάλλον και τα ανθρώπινα όντα·

1.      ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, να δραστηριοποιηθεί περισσότερο για τη διατήρηση και τη συντήρηση των οικοτόπων του ευρωπαϊκού ορνιθολογικού κεφαλαίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου