ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 50k
11.11.2014
PE537.137v01-00
 
B8-0233/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την παρουσία νιτρωδών στα κηπευτικά και τις σχετικές συνέπειες για την υγεία


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρουσία νιτρωδών στα κηπευτικά και τις σχετικές συνέπειες για την υγεία  
B8‑0233/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νιτρώδη είναι χημικές ενώσεις που απαντώνται εκ φύσεως στο έδαφος·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέθοδοι εντατικής καλλιέργειας, η χρήση λιπασμάτων και η έλλειψη φυσικού φωτός λόγω καλλιέργειας σε θερμοκήπια αυξάνουν την παρουσία τους στο έδαφος και τα ύδατα με επακόλουθο κίνδυνο συσσώρευσης στα φυτά·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων ευρωπαϊκή αρχή (EFSA) έχει εκπονήσει γνωμοδότηση σχετικά με τους κινδύνους για τον καταναλωτή συνεπεία της παρουσίας νιτρωδών στα κηπευτικά, που έστω και αν δεν είναι επικίνδυνα αφ' εαυτών, μόλις προσληφθούν από τον οργανισμό ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριες πηγές νιτρωδών στα τρόφιμα είναι οι κονσέρβες κρέατος και το πόσιμο νερό, πέραν των κηπευτικών·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει επιστημονικές μελέτες που θα διαφωτίσουν σχετικά με την πιθανή σχέση μεταξύ της πρόσληψης νιτρωδών και της εμφάνισης κακοηθών νεοπλασιών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου