ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 96kWORD 50k
11.11.2014
PE537.138v01-00
 
B8-0234/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την παραβίαση των κανονισμών για τη μεταφορά των ζώων


Mara Bizzotto

Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραβίαση των κανονισμών για τη μεταφορά των ζώων  
B8‑0234/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ευρωπαϊκούς δρόμους μεταφέρονται καθημερινά ζώα που προορίζονται τόσο για εκτροφή όσο και για σφαγή·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005/ΕΚ που ετέθη σε ισχύ στις 5 Ιανουαρίου 2007, υπάρχουν ακόμη ζώα που υφίστανται κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με συνέπεια να καταλήγουν σε χείριστες συνθήκες υγείας·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία, κατόπιν ελέγχων που πραγματοποίησε η τροχαία σε 917 οχήματα, διαπιστώθηκαν 535 παραβιάσεις, εκ των οποίων 110 σχετικά με τον προαναφερθέντα κανονισμό·

1.   ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να ενταθούν η πρόληψη και ο έλεγχος των παραβιάσεων κατά τη μεταφορά των ζώων, προστατεύοντας την υγεία των ζώων και τη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου