ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 122kWORD 53k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно създаването на единна европейска система за достъп до учителската професия, за продължаващо обучение и за оценка на резултатите


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на единна европейска система за достъп до учителската професия, за продължаващо обучение и за оценка на резултатите  
B8‑0235/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че необходимостта да се гарантира висококачествено преподаване е една от основните цели на стратегическата рамка на Европейската комисия за сътрудничество в областта на образованието и обучението, приета през 2009 г. от Съвета на министрите на образованието на ЕС;

Б.     като има предвид, че „Евридика“ публикува сравнително проучване, което представя актуалното състояние на преподавателската професия в 32 европейски държави (държавите – членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция), от което проличават големи различия между различните държави по отношение на достъпа до професията, продължаващото обучение и оценката на резултатите;

В.     като има предвид, че най-често срещаната квалификация, която се изисква за учителите, е диплома за висше образование на първа образователно-квалификационна степен (бакалавър), с изключение на учителите в средното образование, които в повечето държави трябва да притежават диплома за висше образование на втора образователно-квалификационна степен (магистър);

Г.     като има предвид, че що се отнася до продължаващото обучение, в някои държави то е професионално задължение, докато в други е незадължително, в резултат на което само в първия случай учителите се стремят постоянно да усъвършенстват своята образователна подготовка;

Д.     като има предвид, че процедурата за оценяване на учителите е изключително разнородна: в повечето държави ръководителят на образователната институция е отговорен за оценяването на учителите, което в голям брой случаи се извършва редовно; в Нидерландия обаче ръководният орган на училището извършва индивидуалното оценяване на служителите, а в Полша например професионалните резултати на учителите се оценяват от ръководителя на образователната институция, когато съответният учител отправи искане за повишение в по-висока професионална степен;

Е.     като има предвид, че е необходимо да се преразгледа и утвърди професионалният профил на учителите, като се гарантира ефективността на тяхното първоначално образование и като се предоставят съгласувани и обезпечени с подходящи ресурси системи за наемане на работа, подбор, първоначална подготовка, подкрепа в началото на кариерата и професионално развитие на преподавателския състав, което да е непрекъснато и да се основава на уменията;

1.      призовава Комисията да приеме предложение за регламент за създаването на единна европейска система за достъп до учителската професия, за продължаващо обучение и за оценка на резултатите.

Правна информация - Политика за поверителност