ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 120kWORD 54k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διαρκούς κατάρτισης και αξιολόγησης της απόδοσης


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διαρκούς κατάρτισης και αξιολόγησης της απόδοσης  
B8‑0235/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη να διασφαλιστεί διδασκαλία ποιότητας αποτελεί έναν από τους στόχους κλειδιά στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος εγκρίθηκε το 2009 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο Ευρυδίκη έχει δημοσιεύσει συγκριτική μελέτη η οποία παρουσιάζει την κατάσταση πραγμάτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε 32 ευρωπαϊκές χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία) και από την οποία προκύπτουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών ως προς την πρόσβαση στο επάγγελμα, τη διαρκή κατάρτιση και την αξιολόγηση της απόδοσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνηθέστερο προσόν για τη διδασκαλία είναι το πανεπιστημιακό δίπλωμα πρώτου επιπέδου (bachelor), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι, στην πλειονότητα των χωρών, πρέπει να έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα δεύτερου επιπέδου (master

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ό,τι αφορά τη διαρκή κατάρτιση, σε ορισμένες χώρες είναι επαγγελματική υποχρέωση ενώ σε άλλες είναι προαιρετική, κατά συνέπεια μόνο στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να φροντίζουν να βελτιώνουν διαρκώς την κατάρτισή τους·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγάλες· στην πλειονότητα των χωρών η ευθύνη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ανήκει στον διευθυντή του ιδρύματος και διενεργείται σε τακτά διαστήματα· στις Κάτω Χώρες, αντίθετα, το διοικητικό όργανο του σχολείου αναλαμβάνει να διενεργεί την κατ’ άτομο αξιολόγηση του προσωπικού, ενώ στην Πολωνία, για παράδειγμα, η αξιολόγηση των επαγγελματικών επιδόσεων ενός εκπαιδευτικού διενεργείται από τον διευθυντή του ιδρύματος όταν ο εκπαιδευτικός υποβάλει αίτηση προαγωγής σε υψηλότερη βαθμίδα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται αναγκαίο να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών, διασφαλιζομένου ότι θα τους παρέχεται μία αποτελεσματική αρχική κατάρτιση και ότι θα δημιουργηθούν συνεκτικά συστήματα με επαρκείς πόρους για την πρόσληψη, την επιλογή, την αρχική κατάρτιση, τη στήριξη στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας και μία επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών η οποία θα είναι διαρκής και αξιοκρατική·

1.      καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει νέα πρόταση κανονισμού σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διαρκούς κατάρτισης και αξιολόγησης της απόδοσης.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου