PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 108kWORD 47k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


opettajan ammattiin pääsyä sekä opettajien jatkokoulutusta ja tulosten arviointia koskevan yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän perustamisesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys opettajan ammattiin pääsyä sekä opettajien jatkokoulutusta ja tulosten arviointia koskevan yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän perustamisesta  
B8-0235/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että korkealaatuisen opetuksen varmistaminen on yksi keskeisistä tavoitteista komission laatimissa ja unionin opetusministerien neuvoston vuonna 2009 hyväksymissä strategisissa puitteissa eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan koulutusalan tietoverkko Eurydice on julkaissut vertailevan tutkimuksen opettajakunnan tilanteesta 32:ssa Euroopan maassa (EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki) ja että tutkimuksesta käy ilmi, että eri valtioiden välillä on suuria eroja opettajan ammattiin pääsyssä sekä opettajien jatkokoulutuksessa ja tulosten arvioinnissa;

C.     ottaa huomioon, että opettajilta yleisimmin vaaditaan alempi korkeakoulututkinto (bachelor) lukuun ottamatta keskiasteen opettajia, joilta useimmissa maissa vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto (master);

D.     ottaa huomioon, että jatkokoulutus on joissakin maissa pakollista ja toisissa taas vapaaehtoista, mikä merkitsee, että ainoastaan ensin mainituissa maissa opettajat varmasti parantavat jatkuvasti koulutustaan;

E.     ottaa huomioon, että opettajien arviointimenettelyissä on suuria eroja: useimmissa maissa opettajien arviointi on oppilaitoksen esimiehen vastuulla ja se usein toteutetaan säännöllisesti; Alankomaissa sen sijaan henkilökunnan yksilöllinen arviointi on koulun hallintoelimen vastuulla, kun taas esimerkiksi Puolassa oppilaitoksen esimies arvioi opettajan ammatilliset tulokset, jos opettaja pyytää ylennystä;

F.     katsoo, että on välttämätöntä tarkastella uudelleen ja vahvistaa opettajien ammatillista profiilia ja huolehtia siitä, että heidän peruskoulutuksensa on tehokasta, sekä siitä, että opettajien palvelukseen ottoa, valintaa, peruskoulutusta, uran alkuvaiheen tukea ja jatkuvaa, pätevyyteen perustuvaa ammatillista kehittämistä koskevat järjestelmät ovat yhdenmukaisia ja saavat riittävästi resursseja;

1.      kehottaa komissiota antamaan uuden ehdotuksen asetukseksi opettajan ammattiin pääsyä sekä opettajien jatkokoulutusta ja tulosten arviointia koskevasta yhtenäisestä eurooppalaisesta järjestelmästä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö