REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 53k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par vienotas Eiropas sistēmas izveidi attiecībā uz skolotāja profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotas Eiropas sistēmas izveidi attiecībā uz skolotāja profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu  
B8‑0235/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā nepieciešamība nodrošināt kvalitatīvu izglītību ir viens no galvenajiem mērķiem Eiropas Komisijas stratēģiskajā sistēmā sadarbībai izglītības un apmācības jomā, ko Eiropas Izglītības ministru padome pieņēma 2009. gadā;

B.     tā kā Eurydice tīkls ir publicējis salīdzinošu pētījumu, kurā ir izklāstīti jaunākie sasniegumi attiecībā uz skolotāja profesiju 32 Eiropas valstīs (ES dalībvalstīs, Islandē Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā) un kurā ir redzamas būtiskas atšķirības starp valstīm attiecībā uz profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu;

C.     tā kā visbiežākā skolotāja kvalifikācija ir pirmā līmeņa universitātes diploms (bakalaura grāds), izņemot vidusskolas skolotājus, kuriem lielākajā skaitā valstu ir nepieciešams otrā līmeņa universitātes diploms (maģistra grāds);

D.     tā kā dažās valstīs tālākizglītība ir profesionāls pienākums, bet citās tā ir fakultatīva, līdz ar to tikai pirmajā gadījumā skolotāji centīsies nepārtraukti uzlabot savu profesionālo līmeni;

E.     tā kā skolotāju vērtēšanas procedūra ir ļoti atšķirīga: lielākajā daļā valstu izglītības iestādes vadītājam ir jāvērtē skolotāji, kas parasti notiek regulāri; turpretī Nīderlandē personāla individuālo vērtēšanu veic skolu valdes struktūra, bet Polijā, piemēram, skolotāju profesionālo sasniegumu vērtēšanu veic iestādes vadītājs, kad skolotājs iesniedz prasību tikt pārceltam augstākā profesionālajā kategorijā;

F.     tā kā ir jāpārskata un jānostiprina skolotāju profesionālais profils, nodrošinot efektīvu sākotnējo apmācību un saskanīgas sistēmas apgādātas ar atbilstošiem resursiem, kas nodrošina skolotāju darbā pieņemšanu, atlasi, sākotnējo apmācību, atbalstu karjeras sākumā un nepārtrauktu un uz prasmēm balstītu profesionālo attīstību,

1.      aicina Komisiju pieņemt jaunu regulas priekšlikumu par vienotas Eiropas sistēmas izveidi attiecībā uz skolotāja profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika