PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 51k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie utworzenia wspólnego europejskiego systemu dostępu do zawodu nauczyciela, kształcenia ustawicznego i oceny wyników


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia wspólnego europejskiego systemu dostępu do zawodu nauczyciela, kształcenia ustawicznego i oceny wyników  
B8-0235/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art.133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że konieczność zapewnienia kształcenia dobrej jakości jest jednym z kluczowych celów strategicznych ram Komisji Europejskiej na rzecz współpracy w sektorze edukacji i szkolenia zawodowego przyjętych w 2009 r. przez radę europejskich ministrów edukacji;

B.     mając na uwadze, że sieć Eurydice opublikowała badanie porównawcze przedstawiające stan rozwoju zawodu nauczyciela w 32 krajach europejskich (państwa członkowskie UE, Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Turcja), z którego wynika, że między poszczególnymi krajami istnieją ogromne różnice w zakresie dostępu do zawodu, kształcenia ustawicznego i oceny wyników;

C.     mając na uwadze, że najczęściej wymaganymi kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela jest dyplom studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat), z wyjątkiem przypadku nauczycieli licealnych, którzy większości krajów muszą posiadać dyplom studiów wyższych drugiego stopnia (magister);

D.     mając na uwadze, że jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne, szkolenia takie w niektórych krajach są obowiązkiem zawodowym, a w innych są fakultatywne, w wyniku czego jedynie w pierwszym przypadku nauczyciele są w stanie stale poprawiać swoje kwalifikacje;

E.     mając na uwadze, że procedura oceniania nauczycieli jest niezwykle niejednorodna: w większości krajów na dyrektorze placówki spoczywa obowiązek oceniania nauczycieli, który jest często wykonywany regularnie; w Holandii natomiast organ zarządzający szkołą przeprowadza indywidualną ocenę pracowników, podczas gdy na przykład w Polsce ocenę wyników zawodowych nauczycieli przeprowadza dyrektor placówki, gdy dany nauczyciel zwróci się z wnioskiem o promocję na wyższy stopień zawodowy;

F.     mając na uwadze, że konieczne okazuje się dokonanie przeglądu i umocnienie profilu zawodowego nauczycieli, zapewniając ich skuteczne przygotowane wstępne i tworząc spójne systemy wyposażone w odpowiednie środki na rzecz rekrutacji, doboru, przygotowania wstępnego, wsparcia na początku kariery i rozwoju zawodowego nauczycieli, który powinien być ciągły i oparty na kompetencjach;

1.      zwraca się do Komisji o przyjęcie nowego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia wspólnego europejskiego systemu dostępu do zawodu nauczyciela, kształcenia ustawicznego i oceny wyników.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności