PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 115kWORD 50k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o oblikovanju enotnega evropskega sistema za dostop do učiteljskega poklica, stalno izobraževanje in ocenjevanje uspešnosti


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o oblikovanju enotnega evropskega sistema za dostop do učiteljskega poklica, stalno izobraževanje in ocenjevanje uspešnosti  
B8-0235/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je potreba po zagotavljanju kakovostnega izobraževanja eden od osrednjih ciljev strateškega okvira Evropske komisije za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, ki ga je leta 2009 sprejel Svet evropskih ministrov za izobraževanje;

B.     ker je mreža Eurydice objavila primerjalno študijo, v kateri je predstavila položaj učiteljskega poklica kot stroke v 32 evropskih državah (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija) in iz katere so razvidne ogromne razlike med državami z vidikov dostopa do poklica, stalnega izobraževanja in ocenjevanja uspešnosti;

C.     ker je univerzitetna diploma prve stopnje (bachelor) najbolj razširjena stopnja izobrazbe, ki omogoča poučevanje, z izjemo učiteljev v srednješolskem izobraževanju, ki morajo imeti v večini držav univerzitetno diplomo druge stopnje (master);

D.     ker je stalno izobraževanje v nekaterih državah poklicna dolžnost, v drugih pa je to prostovoljno, kar ima za posledico, da učitelji stalno izboljšujejo svojo usposobljenost samo v prvi skupini držav;

E.     ker so postopki za ocenjevanje učiteljev skrajno raznoliki: v veliki večini držav so ravnatelji odgovorni za ocenjevanje učiteljev, ki se pogosto izvaja redno; na Nizozemskem pa posamično ocenjevanje zaposlenih opravlja upravni organ šole, medtem ko na primer na Poljskem ocenjevanje poklicne uspešnosti učiteljev opravijo ravnatelji, in sicer v primeru, če učitelji zaprosijo za napredovanje v višji poklicni razred;

F.     ker je treba revidirati in okrepiti poklicni profil učiteljev, tako da se poskrbi za njihovo učinkovito izhodiščno izobraževanje ter zagotovijo skladni in z zadostnimi viri podprti sistemi za zaposlovanje, selekcijo, začetno usposabljanje, podporo na začetku poklicne poti in poklicni razvoj učiteljev, ki mora biti stalen in temeljiti na strokovnem znanju;

1.      poziva Komisijo, naj sprejme nov predlog uredbe o oblikovanju enotnega evropskega sistema za dostop do učiteljskega poklica, stalno izobraževanje in ocenjevanje uspešnosti.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov