FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 48k
11.11.2014
PE537.139v01-00
 
B8-0235/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättandet av ett gemensamt europeiskt system för lärarbehörighet, fortbildning och kompetensbedömning


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättandet av ett gemensamt europeiskt system för lärarbehörighet, fortbildning och kompetensbedömning  
B8‑0235/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Att garantera högkvalitativ undervisning är ett av de viktigaste målen inom kommissionens strategiska ram för utbildningssamarbete, som antogs av rådet (utbildning) 2009.

B.     Eurydice har publicerat en jämförande studie över lärarkårens ställning i 32 europeiska länder (EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet). Studien visar på enorma skillnader mellan de olika länderna när det gäller behörighet, fortbildning och kompetensbedömning.

C.     Den som vill bli behörig lärare måste vanligtvis ha en grundläggande högskoleexamen. För undervisning på gymnasienivå krävs dock en masterexamen i de flesta länder.

D.     Fortbildning är obligatorisk i de flesta länder, men frivillig i vissa. Detta får till följd att inte alla lärare ser till att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

E.     Förfarandet för kompetensbedömning av lärare skiljer sig väldigt mycket åt i de olika länderna. I de flesta länder är det chefen för läroverket som bär ansvaret för kompetensbedömningen, som ofta sker regelbundet. I Nederländerna är det i stället skolans ledningsorgan som bedömer lärarna individuellt, medan det i Polen är chefen för läroverket som bedömer lärarnas yrkesmässiga kompetens i samband med att de begär att få bli befordrade till en högre tjänstegrad.

F.     Det är nödvändigt att se över och höja lärarnas status genom att se till att de får en lämplig grundutbildning och genom att inrätta gemensamma system med tillräckliga resurser för rekrytering, urval, grundutbildning, stöd för nyutexaminerade samt regelbunden kompetensbaserad fortbildning.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett nytt förslag till förordning om inrättandet av ett gemensamt europeiskt system för lärarbehörighet, fortbildning samt kompetensbedömning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy